Persones

El departament de Sonologia reuneix professorat qualificat i diversificat pel que fa a coneixements, experiència professional i àmbits d’especialització dins del món de la tecnologia musical. Mitjançant la diversitat d'aquest professorat, els estudiants poden escollir les línies de treball més afins als seus interessos. A més del professorat permanent, cada quadrimestre visiten el departament alguns professionals i investigadors convidats al Seminari de Sonologia. D’aquesta manera, els estudiants tenen l'oportunitat d'entrar en contacte amb diferents trajectòries, enfocaments, problemes i tendències tant del món professional com del món acadèmic.

Els estudiants que cursen assignatures coordinades pel departament de Sonologia gaudeixen d’un entorn idoni per compatibilitzar les seves inquietuds de recerca amb la pràctica musical i la formació com a intèrprets. A més, la convivència amb estudiants d’altres àmbits i disciplines musicals fomenta un treball multidisciplinar, integral i relacionat amb la dimensió pràctica del fet musical, que no sempre és possible en entorns diferents als d’una escola superior de música.