Producció aplicada a la Indústria de la Música

Dades generals

Nom de l'assignatura Producció aplicada a la Indústria de la Música
Tipus d'assignatura Formació bàsica
Impartició 1r quadrimestre
crèdits ECTS 3
Valor total en hores 45 Hores presencials lectives: 45
Professor/a  
Departament Producció i Gestió

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Cap.

Objectius concrets de l’assignatura

Dotar-se d’uns coneixements bàsics sobre els processos, les estructures, els rols i les funcions existents en un procés de producció i d’edició de productes musicals.

Mostrar coneixement sobre els diferents marcs legals que regulen l’activitat de producció i d’edició de productes musicals amb especial èmfasi en el paper que hi juguen les noves tecnologies.

Blocs temàtics

  1. Els productes derivats de la industria musical
  2. La industria editorial
  3. La composició musical (la co-creació i formats de presentació)
  4. Protecció de la composició musical
  5. La industria discogràfica
  6. La producció d’un fonograma
  7. La protecció del fonograma
  8. Productes derivats del fonograma
  9. Producció d’una marca artística
  10. Protecció i productes derivats d’una marca artística
  11. Financiació del projectes

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

Les 45h de classe es distribueixen al llarg de 15 setmanes, en 15 sessions de 2h. S’estima una dedicació no presencial d’aprenentatge i treball autònom d’unes 70h.

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Per aprovar aquesta assignatura és requisit necessari obtenir una nota total igual o superior a 50%. És requisit necessari presentar-se al menys a 7 classes presencials, entregar / presentar el treball final i realitzar l’examen final.

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Assistència i participació Inici de curs 30%
Exercicis de treball autònom Tot el quadrimestre 15%
Presentació final Al final del quadrimestre 12%
Treball escrit Al final del quadrimestre 28%
Examen Al final del quadrimestre 15%