Pràcticum de Producció i gestió II

Dades generals

Nom de l'assignatura Pràcticum de Producció i gestió II
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició Anual
crèdits ECTS 20
Valor total en hores 600 Hores presencials lectives: 20
Altres hores presencials: 450
Hores per treballs dirigits (no presencials):0
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 130
Professor/a Imma Grimalt
Departament Producció i Gestió

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Cap.

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Transversals: CT2-CT4-CT6-CT7-CT9-CT10-CT11-CT12-CT13-CT14-CT16

Generals CG5-CG24

Específiques:PG9-PG13

Objectius concrets de l’assignatura 

 •  Experimentar la dinàmica professional pròpia de la producció i gestió en contextos diversos.
 •  Realitzar tasques concretes diverses.
 •  Integrar-se en equips de treball ja constituïts, també de tipus interdisciplinari.
 •  Saber respondre davant les exigències de diverses situacions i contextos particulars.
 •  Saber utilitzar de forma contextualitzada i flexible els coneixements, capacitats, experiències i sensibilitats de tipus musical i de gestió.
 •  Els pràcticums es realitzen a auditoris, festivals, empreses de management, centres formatius, projectes comunitaris, administracions públiques, discogràfiques, promotores. 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura) 

 • Particularitats del món laboral en l’àmbit de la praxi de la producció i gestió
 • Organització empresarial: organigrama i funcions
 • Determinació de diferents perfils professionals
 • Habilitats relacionals i comunicatives en l’àmbit de les empreses i institucions
 • Aplicació de les noves tecnologies en la pràctica professional
 • La memòria de pràctiques

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Les pràctiques internes corresponen a 20 crèdits que equivalen a 600 hores de càrrega lectiva de les que:

-450 hores es dedicaran a portar a terme algun projecte innovador per l’escola  ajudant en les tasques administratives i de gestió dels departaments instrumentals, de comunicació i producció .

-150 hores es dedicaran a la redacció de la memòria, reunions amb la tutora i preparació personal.

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

S’aplicarà el criteri d’avaluació continuada per part del tutor assignat i pel tutor de pràctiques.

L’estudiant ha de presentar, en finalitzar el seu període de pràctiques, una memòria sobre les activitats realitzades a l’empresa. La presentació d’aquesta memòria és obligatòria.

En tots els casos, la memòria acompleix els següents objectius:

a) Donar al professor-avaluador informació sobre les pràctiques realitzades per l’estudiant.

b) Obligar a l’estudiant a reflexionar sobre les pràctiques realitzades, tot sistematitzant el què ha aprés durant aquest període.

Les Memòries de pràctiques haurien de tenir els següents continguts mínims: ( entre 10 i 15 fulls)

a) Descripció de l’empresa en la qual l’estudiant ha fet les pràctiques: quin tipus d’activitat realitza, el funcionament intern i on s’ubica l’empresa dins del sector econòmic al qual pertany, etc.

b) Organigrama de l’empresa per tal de situar l’estudiant dins de la seva estructura.

c) Descripció de les tasques portades a terme per l’estudiant dins de l’empresa: importància i aprofitament de la seva feina, temps morts, ritmes de treball, horaris, “situacions d’emergència”, tracte amb els treballadors de l’empresa, etc.

d) Connexió del treball realitzat a l’empresa amb el continguts de les assignatures de l’especialitat.

e) Annex documental (si s’escau) de les feines fetes a l’empresa. Cal respectar la confidencialitat quan es tracti d'adjuntar aquest tipus de documents.

f) Valoració personal de la feina feta a l’empresa i de la mateixa empresa com a lloc adient per fer pràctiques, així com del supervisor.

 

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Seguiment dels tutors  Avaluació continuada 40%
 Memòria  Final de curs 60%