Planificació estratégica i disseny de projectes culturals

Dades generals

Nom de l'assignatura Planificació estratégica i disseny de projectes culturals
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició 2n semestre
crèdits ECTS 3
Valor total en hores 120 Hores presencials lectives: 30
Altres hores presencials: 8
Hores per treballs dirigits (no presencials): 48
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 34
Professor/a Xavier Fina
Departament Producció i Gestió

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Cap.

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

CT1-CT2-CT3-CT4-CT6-CT7-CT8-CT9-CT10-CT11-CT12-CT13-CT14-CT15

CG5-CG10-CG12-CG16-CG17-CG18-CG23-CG24-CG25-CG 26-CG27

PG8-PG9-PG10-PG11-PG12-PG13-PG14

 

Objectius concrets de l’assignatura

 • Entendre el sentit i els conceptes bàsics de la planificació estratègica
 • Utilitzar adequadament els estris conceptuals de la planificació estratègica a l’hora d’aplicar-ho
 • Identificar la dimensió estratègica d’una organització o d’un projecte
 • Dominar la metodologia per a l’elaboració de plans estratègics i de projectes culturals

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

 • Bases conceptes de la planificació estratègica
  • Breu recorregut històric
  • De la planificació a la planificació estratègica. De la planificació estratègica a la direcció estratègica
  • Principals models
 • Com fer un pla estratègic: conceptes, exemples i aplicació
  • Ideari: missió, visió, valors
  • Diagnòstic: -dades qualitatives i quantitatives
  • participació
  • anàlisi externa i anàlisi interna
  • Matriu DAFO
 • L’anàlisi de les incerteses
 • L’estratègia: 
  • Reptes, objectius generals, objectius específics, objectius operatius
  • Eixos estratègics, programes, projectes, accions
 • L’avaluació:
  • Grau d’execució
  • Indicadors: d’impacte, de procés, interns, sintètics
 • Com fer un projecte. A partir d’una filosofia compartida amb la planificació estratègica, es treballen les peculiaritats de l’elaboració de projectes musicals des del màxim detall
  • La justificació
  • La comunicació
  • El finançament
  • L’equip de treball
  • Els impacte esperats
  • Elements formals

  

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

L’assignatura té una vocació pràctica. A partir dels conceptes treballats a classe, cada estudiant haurà de desenvolupar un pla estratègic o un projecte. Aquest treball serà el fil conductor dels continguts que s’aniran desenvolupant al llarg del curs.

  

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris

Es valora:

 • L’assistència i la participació activa en els debats proposats
 • La capacitat d’entendre i fer propis els conceptes treballats a classe
 • L’adquisició d’uns coneixements bàsics pel que fa a conceptes i a continguts tractats a classe i en els documents proposats com a lectura
 • I, bàsicament, la capacitat de portar a la pràctica els conceptes treballats

 

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Assistència i participació activa Tot el curs 10%
Treballs/comentaris de text Tot el curs 10%
Lliuraments parcials del treball d’acord amb el calendari pactat Tot el curs 10%
Treball final Final 40%
Presentació del treball Final 10%
Prova final Final 20%