Patrocini i mecenatge

Dades generals

Nom de l'assignatura Patrocini i mecenatge
Tipus d'assignatura Formació bàsica
Impartició 1r semestre
crèdits ECTS 4
Valor total en hores 120 Hores presencials lectives: 30
Altres hores presencials: 2
Hores per treballs dirigits (no presencials): 40
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 48
Professor/a Oriol Aguilà
Departament Producció i Gestió

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Cap.

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Transversals: CT3-CT4-CT6-CT9-CT11-CT15

Generals:CG10-CG24-CG27

Específiques: PG8-PG10-PG12

Objectius concrets de l’assignatura

Adquirir la capacitat de dissenyar i gestionar un programa de patrocini i de captació de recursos privats per una iniciativa o entitat musical, en el marc de l’àrea de producció i gestió. Amb capacitats de resoldre la necessitat d’obtenir patrocini, d’elaborar un dossier de captació, i de saber defensar el projecte de fundraising. En aquest sentit es proposa dominar eines per l’obtenció de recursos. I ser capaç de posar en marxa un projecte de patrocini en el marc d’un projecte econòmic. Entenent la música com a generador i motivador de patrocini.

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

CONTINGUTS

1- Presentació

Objectius de l’assignatura i metodologia

Visió del patrocini: ¿ que és el patrocini ?

Compartir amb la classe l’experiència prèvia dels estudiants amb el patrocini.

Definicions i terminologia

La importància del projecte artístic per aixecar recursos

Imatge de marca, reputació i RSC

Bibliografia recomanada

2- Una perspectiva històrica del mecenatge

La definició moderna del patrocini

El mecenatge a Catalunya

El mecenatge a la música

3- El cas del Gran Teatre del Liceu

Construcció, reconstruccions, i el Teatre en el segle XXI

4- Motivacions del patrocini

El rol dels mitjans de comunicació

Els incentius fiscals al mecenatge

Incentius a esdeveniments especials

Models de convenis i contractes

5 –  Desenvolupament d’una estratègia de patrocini.

10 passos per la captació d’un patrocinador

Qui decideix patrocinar?

El rol dels òrgans de Govern

6 – El patrocini als equipaments i iniciatives musicals i culturals a Catalunya i a l’Estat.

Casos sobre els programes de patrocini a Catalunya.

7- Exemples internacionals de patrocini a la música: Orquestres, Auditoris, Festivals i teatres d’òpera.

Una mirada a França i Regne Unit

8- Exemples d’escala petita i mitjana

Hospitalitat i RRPP

9-Els donants  individuals: Associacions d’amics i grans donants

Noves tendències del patrocini:

Crowdfunding

Cross Sponsorship

10- L’avaluació del impacte del patrocini. Noves eines de competitivitat per fidelitzar el patrocini corporatiu.

Observatoris i institucions referents del patrocini internacional. Una mirada al món més avançat.

11- El dossier de Patrocini:  estructura i missatges. Exemples

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

Presentació de continguts, potenciant la participació dels alumnes, proposant la lectura d’articles i textos amb experiències internacionals, i elaborant un projecte propi d’una experiència musical afí a l’alumne.

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

▪     20/09 – PRESENTACIO I INICI

▪     27/09 DOCENCIA

▪     4/10 DOCENCIA

▪     11/10 –  PRESENTACIO TEMES PEL PROJECTE

▪     18/10 DOCENCIA

▪     25/10 DOCENCIA

▪     8/11 DOCENCIA

▪     15/11 – 1er SEGUIMENT PROJECTES

▪     22/11  DOCENCIA

▪     29/11 DOCENCIA

▪     13/12 - DOCENCIA

▪     20/12 - PRESENTACIO PROJECTES

▪     10/1 – PRESENTACIO PROJECTES i PROVA-COMENTARI TEXT

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

Es proposa que cada estudiant porti a terme el desenvolupament d’un projecte de captació de recursos per a un projecte musical del seu interès. Que conflueixi en un dossier de captació.

▪    Detallant el projecte artístic, els objectius,  els recursos i pressupost, l’equip, el calendari, un programa de patrocini concret,  i una proposta de patrocinadors.

▪    Com a metodologia es proposa dedicar part de les sessions a fer seguiment del projecte de cada estudiant, i compartir amb la classe l’evolució dels projectes. I compartir conjuntament articles de reflexió i actualitat com a comentari de textos i casos.

 Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Participació activa Durant el curs, avaluació continuada del seguiment dels continguts, comentaris de text, propostes 20%
Prova Al final comentari de tema/text que han de lliurar 30%
Seguiment, continguts i presentació del projecte de cada estudiant Presentació de projecte, a partir de la proposta que es treballa durant el curs, amb seguiment a classe, i presentació – defensa del treball - a classe del dossier de patrocini i arguments de fundraising. 50%

 Fonts d'informació bàsica

▪     Suports en PDF

▪     Videos

▪     Articles de premsa interncional i premsa especialitzada

▪     Bibliografia especialitzada