Patrimoni musical

Dades generals

Nom de l'assignatura Patrimoni musical
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició Anual
crèdits ECTS 3
Valor total en hores 60 Hores presencials lectives: 30
Hores per treballs dirigits (no presencials): 15
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 15
Professor/a Núria Sempere
Departament Producció i Gestió

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Cap.

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

CT1-CT2-CT3-CT4-CT5-CT6-CT7-CT8-CT9-CT10-CT11-CT12-CT14-CT15-CT16-CT17

CG10-CG14-CG25-CG26

PG 9

Resultats aprenentatge 

 1. Tenir una visió global del fet musical des de la perspectiva de la conservació, restauració i difusió del patrimoni
 2. Aplicar les tècniques i els mètodes propis de la gestió del patrimoni a les especificitats de la música
 3. Mostrar una aproximació crítica de la gestió del patrimoni musical
 4. Conèixer les institucions de gestió del patrimoni musical de l’entorn

Objectius concrets de l’assignatura

 1. Descobrir les diverses aproximacions al concepte de patrimoni
 2. Valorar la funció de les institucions que es dediquen a la seva preservació i difusió
 3. Conèixer les funcions ampliades de les institucions dedicades al patrimoni en el marc de les polítiques culturals
 4. Despertar l’interès per les institucions dedicades al patrimoni més enllà de les que es dediquen exclusivament a la música
 5. Convidar a l’anàlisi i reflexió personal per construir un criteri propi
 6. Situar el panorama internacional en matèria de recerca i de difusió del patrimoni
 7. Entendre el patrimoni com a font de recerca i també de producció artística

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

 1. La música com a patrimoni intangible
 2. Els instruments musicals des del punt de vista del patrimoni
 3. Estratègies de difusió del patrimoni musical
 4. Elements de museologia i museografia
 5. Música i identitat
 6. Música i memòria
 7. Música i tradició
 8. Música i coneixement
 9. Les TIC i el seu paper en la difusió i conservació del patrimoni musical

 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

La metodologia d’ensenyament i aprenentatge comporta sessions de diversa naturalesa: classe magistral, debat, col·loqui, treball en grup i exposició de temes per part d’estudiants. Així com visites a institucions i lectura individual de la documentació facilitada i la bibliografia de referència.

Un terç de les sessions transcorreran fora del centre visitant museus i arxius (Casa Museu Pau Casals, Arxiu SGAE, Museu de la Música, Museu Marítim, MNAC/MACBA/Museu Picasso...).

Dos terços de les sessions transcorren a l’ESMUC. En aquestes sessions es presenten els fonaments i la legislació d’aplicació. Aquestes bases es complementen amb la lectura individual i la seva reflexió crítica compartida a classe de diversos articles amb aproximacions complementàries sobre l’àmbit del patrimoni i les seves pràctiques convencionals i no convencionals.

L’avaluació de l’estudiant combina una avaluació continuada que rau en la seva participació a classe -ja sigui durant les discussions sobre les lectures com en les exposicions preparades- amb una avaluació sumativa a través d’un exercici escrit.

La qualificació final s’obtindrà d’avaluar:

-         Els continguts conceptuals adquirits i la capacitat de relació entre els continguts conceptuals i les visites pràctiques (30%)

-         Els continguts procedimentals adquirits a través de les presentacions (30%)

-         Les actituds de col·laboració amb la construcció de coneixement compartit amb la presència i participació a classe (40%)