Marc públic i institucional de la música

Dades generals

Nom de l'assignatura Marc públic i institucional de la música
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició 2n semestre
crèdits ECTS 2
Valor total en hores 60 Hores presencials lectives: 30
Altres hores presencials: 0
Hores per treballs dirigits (no presencials): 14
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 16
Professor/a Xavier Fina
Departament Producció i Gestió

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Cap.

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

CT3-CT4-CT6-CT7-CT8-CT9-CT11-CT13-CT15

CG16-CG18-CG19-CG24-CG27

PG1-PG9-PG10-PG11

 

Objectius concrets de l’assignatura

 • Entendre el sentit de les polítiques publiques en cultura
 • Interpretar les lògiques i els mecanismes que expliquen les intervencions publiques en l’àmbit musical
 • Despertar l’interès per conèixer i reflexionar sobre els vincles entre l’interès general i la música
 • Conèixer i entendre les intitucions publiques que intervenen en el sector musical del nostre entorn

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

 • Bases conceptuals i històriques de les polítiques culturals i musicals
  • Els fonaments teòrics
  • Una perspectiva històrica
 • Lògiques i mecanismes d’intervenció publica
  • Els paradigmes
  • Les formes d’institucionalització
  • Les eines d’intervenció
 • Els drets culturals
  • Aproximació conceptual: dels dres negatius als drets positius
  • Principals declaracions i convenis internacionals
  • El tractament en el nostre marc polític i jurídic
 • La cartografia de les polítiques culturals i musicals públiques
  • Les competències en cultura
  • El paper de l’Estat
  • El paper dels governs autonòmics
  • El paper dels ens locals

 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

L’assignatura combina diferents metodologies:

 • Presentació d’alguns temes en format de classe magistral que sempre incorporen un debat i una reflexió conjuntes
 • Lectura de textos a comentar a classe
 • Anàlisi d’una Administració cultural. treball en petits grups que són presentats i debatuts a tota la classe

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris

Es valora:

 • L’assistència i la participació activa en els debats proposats
 • La capacitat d’entendre i fer propis els conceptes treballats a classe
 • L’adquisició d’uns coneixements bàsics pel que fa a conceptes i a continguts tractats a classe i en els documents proposats com a lectura

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Assistència i participació activa Tot el curs 20%
Treball sobre una institució A mig curs 30%
Presentació del treball A mig curs 10%
Prova final Final 40%