L’entorn municipal

Dades generals

Nom de l'assignatura L’entorn municipal
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició 2n semestre
crèdits ECTS 3
Valor total en hores 90 Hores presencials lectives: 30
Altres hores presencials: 6
Hores per treballs dirigits (no presencials): 34
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 20
Professor/a Xavier Fina
Departament Producció i Gestió

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Cap.

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

CT1-CT3-CT4-CT6-CT7-CT9-CT10-CT11-CT12-CT13-CT14-CT15-CT17

CG16-CG18-CG23-CG24-CG25-CG 26-CG27

PG8-PG9-PG10-PG11

 

Objectius concrets de l’assignatura

 • Conèixer el funcionament global de l’administració municipal
 • Identificar les característiques entre ajuntaments en funció de diverses variables
 • Determinar els perfils professionals dels principals agents dels diferents àmbits de la gestió cultural municipal
 • Ubicar l’estudiant en un entorn professional que li permeti conèixer la realitat d’aquest àmbit des del testimoni dels seus protagonistes

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

 1. Cultura i municipi: aproximació conceptual. En últim terme, i al marge del complicat món de les competències, totes les accions culturals i musicals tenen lloc en un municipi. La ciutat, el poble és el context. Però també és el text, perquè és una realitat cultural i perquè des de la seva administració es defineixen les polítiques culturals i musicals.
 2. Els serveis municipals en cultura: organització, accions, polítiques, pressupostos.
 3. Anàlisi de casos: es visitaran i/o s’analitzaran ajuntaments i serveis municipals de cultura.

 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

L’assignatura té una doble dimensió clarament diferenciada: d’una banda unes sessions de presentació del que és l’administració Municipal. Amb documentació de suport i amb una vocació de mantenir el debat a classe.

D’altra banda, visites a diversos equipaments i organitzacions municipals. Prèviament a cada visita, la prepararem de manera conjunta amb l’objectiu de treure’n el màxim profit i de què el paper dels estudiants durant la mateixa sigui el més actiu possible.

  

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris

Es valora:

 • L’assistència i la participació activa en els debats proposats
 • La capacitat d’entendre i fer propis els conceptes treballats a classe
 • L’adquisició d’uns coneixements bàsics pel que fa a conceptes i a continguts tractats a classe i en els documents proposats com a lectura
 • L’aprofitament de les visites. Tant pel que fa al seu desenvolupament com a la reflexió escrita que s’haurà de presentar a posterior

 

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Assistència i participació activa Tot el curs 15%
Treball sobre una Administració servei municipal A mig curs 30%
Presentació del treball A mig curs 10%
Visites i informes sobre les visites Final 25%
Prova final Final 20%