Gestió i planificació pressupostària

Dades generals

Nom de l'assignatura Gestió i planificació pressupostària
Tipus d'assignatura Formació bàsica
Impartició 1r semestre
crèdits ECTS 6
Valor total en hores 180 Hores presencials lectives: 45
Professor/a David Regalado Teixidó
Departament Producció i Gestió

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Cap.

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Transversals: CT3-CT4-CT6-CT11-CT15

Generals: CG18-CG24-CG27

Específiques: PG8-PG12-PG15

Objectius concrets de l’assignatura

 • Adquirir els coneixements i les tècniques necessàries en matèria de pressupostos per fer una planificació el més realista possible.
 • Adquirir una base suficient per a poder crear un procés pressupostari dins de l’empresa.
 • Ser capaços d’elaborar pressupostos i realitzar-ne el seguiment.
 • Ser capaços de fer el seguiment del pressupost i explicar les accions o mesures correctores en funció dels resultats esperats.

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura) 

 1. Introducció
 • Planificació.
 • Definició i tipus de pressupostos.
 • Procés pressupostari.
 • Exercicis.
 1. Elaboració del pressupost anual
 • Pressupostos operatius: de venda, de producció, de despeses comercials i de despeses generals.
 • Pressupost d’inversió i finançament.
 • Pressupost de tresoreria.
 • Elaboració dels estats financers provisionals, compte de resultats, balanç de situació i estat de tresoreria.
 • Exercicis.
 1. Control Pressupostari
 • Consideracions bàsiques sobre l’anàlisi de desviacions.
 • Seguiment i control pressupostari.
 • Exercicis.