Gestió de centres educatius

Dades generals

Nom de l'assignatura Gestió de centres educatius
Tipus d'assignatura Formació bàsica
Impartició 2n semestre
crèdits ECTS 3
Valor total en hores 90 Hores presencials lectives: 30
Altres hores presencials: 2
Hores per treballs dirigits (no presencials): 29
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 29
Professor/a Núria Sempere
Departament Producció i Gestió

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Cap.

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

CT1-CT2-CT3-CT4-CT6-CT7-CT8-CT9-CT10-CT11-CT12-CT13-CT14

CG5-CG7-CG27

PG 9 -PG 10-PG 14 

Objectius concrets de l’assignatura

 1. Comprendre els conceptes fonamentals que defineixen la gestió d’institucions educatives com a competència de l’àmbit de la gestió
 2. Analitzar els components específics i les variables genèriques que caracteritzen la gestió d’institucions d’educació musical d’acord amb el seu context
 3. Conèixer els elements que configuren el procés de gestió d’institucions d’educació musical
 4. Identificar els factors crítics que modulen la gestió d’institucions d’educació musical
 5. Definir els àmbits i les funcions que interaccionen professionals de perfil divers a les institucions d’educació musical
 6. Determinar perfils professionals concurrents a l’àmbit de la gestió d’institucions d’educació musical
 7. Assolir una visió del panorama internacional de les institucions d’educació musical
 8. Dissenyar, analitzar i aplicar, en situació de rol a l’aula, les funcions concurrents a les institucions d’educació musical.
 9. Conceptualitzar l’avaluació com un procés d’ajut, reflexió i regulació del procés de rendiment de comptes
 10. Saber utilitzar un ampli ventall de recursos tecnològics relacionats amb la gestió d’institucions d’educació musical

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

 1. El paper de l’educació musical en la societat
 2. Els objectius d’un centre d’educació musical
 3. L’impacte de l’educació musical en termes de cohesió social i equitat
 4. El marc legal i competencial
 5. L’organització dels centres:
  1. Disseny
  2. Qualitat i cercles de comparació
  3. Gestió de persones
  4. Gestió d’operacions
  5. Pressupost i política de preus. Cursos i exercicis pressupostaris
  6. Control de gestió i rendiment de comptes
  7. Comunicació
  8. Els documents de centre i la seva elaboració, aplicació i avaluació en el marc de la planificació estratègica:

                                          i.    Projecte educatiu de centre

                                         ii.    Normes d’organització i funcionament

                                        iii.    Projecte curricular de centre

 1. La concreció anual de la planificació estratègica:

                                          i.    Programació anual

                                         ii.    Pla d’ordenació acadèmica

                                        iii.    Pla d’activitats

                                       iv.    Pla d’acció tutorial

 

 1. El paper de les administracions públiques i les modalitats de gestió de serveis
 2. Els principals agents i la seva participació
 3. Els models d’educació musical: una mirada en el temps i una mirada en les diferents cultures
 4. El vincle entre la motivació i l’educació

 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

 • L’assignatura s’organitzarà en sessions col·lectives (presencial).
 • L’alumnat tindrà una càrrega de treball individual (no presencial)
  • d’anàlisi de textos 
  • de cerca i compilació d’informació
  • de treball en equip
  • de preparació d’una exposició oral individual amb suport audiovisual
 • Cada sessió inclourà:
  • una part expositiva de la professora i/o d’un/a dels alumnes identificant
   • els trets fonamentals de la lectura o
   • la institució analitzada i propiciant
  • una part deliberativa amb la participació activa i obligatòria dels estudiants

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Registre dels debats realitzats a classe   30%
Comentaris redactats a casa   20%
Presentació de l’anàlisi d’una institució   30%
La prova final   20%