Gestió comptable i financera

Dades generals

Nom de l'assignatura Gestió comptable i financera
Tipus d'assignatura Formació bàsica
Impartició 1r semestre
crèdits ECTS 6
Valor total en hores 180 Hores presencials lectives: 45
Altres hores presencials: 5
Hores per treballs dirigits (no presencials):5
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 10
Professor/a David Regalado Teixidó
Departament Producció i Gestió

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Cap.

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Transversals: CT3-CT4-CT6-CT11-CT15

Generals: CG18-CG24-CG27

Especifiques: PG8-PG12-PG15

 

Objectius concrets de l’assignatura

Proporcionar a l'alumne els coneixements fonamentals de la Comptabilitat Financera com a sistema d'informació, en els seus diferents àmbits de valoració, registre i comunicació.

Després de l'estudi d'aquesta assignatura, l'alumne ha d'haver assolit un coneixement sòlid de la disciplina comptable, entesa com un procés on l'últim propòsit és oferir informació de caràcter financer que sigui útil als usuaris d'aquesta informació per a la presa de decisions

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

 1.    Conceptes comptables (18 hores)

a) Diferència entre comptabilitat general i comptabilitat pública o pressupostària.

b) Comptes anuals.

c) Comptes de resultats.

                                          i.    Ingressos i despeses.

d) Balanç.

                                          i.    Actiu no corrent.

                                         ii.    Actiu corrent.

                                        iii.    Patrimoni net.

                                       iv.    Passiu no corrent I el Passiu corrent.

e) Cicle comptable.

2.    Casos pràctics. (15 hores)

3.    Anàlisi de Balanços i financera (6 hores)

a) Anàlisi de Balanços

                                          i.    Interpretació del Balanç.

                                         ii.    Anàlisi de l'equilibri patrimonial, financer i econòmic.

b) Casos pràctics.

4.    Impostos (6 hores)

a) Impost sobre el valor afegit.

b) Impost sobre la renda de les persones físiques.

c) Impost sobre Societats.

d) Altres impostos. Successions i donacions, ITP i AJD i altres.

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

Classes presencials magistrals actives on s’exposa el temari i es proposa activitats que es resolen col·lectivament creant debat al voltant dels conceptes apuntats.

Planificació de les activitats (descripció i temporalització)

Durant les sessions docents es va alternant temari amb activitats, gran part d’elles resoltes conjuntament .

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

Assistència, confecció de les diferents activitats i participació en les mateixes amb dues proves finals, una de teòrica i una de pràctica.

A final del temari, prova tipus test de la part teòrica amb un valor màxim del 25% i un altra prova de resolució pràctica amb un valor màxim del 75%.

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Confecció dels casos pràctics   Durant les sessions Màxim un 1/3 de punt nota final
Participació en la resolució dels casos pràctics   Durant les sessions Màxim un 1/3 de punt nota final
Assistència  Durant les sessions Màxim un 1/3 de punt nota final
Prova coneixement teòric Al final de l’avaluació Màxim 25% nota final
Prova coneixement pràctic Al final de l’avaluació Màxim 75% nota final