Dret II

Dades generals

Nom de l'assignatura Dret II
Tipus d'assignatura Formació bàsica
Impartició 2n semestre
crèdits ECTS 4
Valor total en hores 90 Hores presencials lectives: 30
Altres hores presencials: 2
Hores per treballs dirigits (no presencials): 30
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 28
Professor/a  
Departament Producció i Gestió

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Cap.

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

CT3-CT4-CT6-CT7-CT8-CT9-CT11-CT13-CT15

CG18- CG24-CG27

PG1-PG9-PG10

Objectius concrets de l’assignatura

 • Aprofundir en la problemàtica de la contractació laboral en el sector de les arts de l’espectacle.
 • Aprofundir en la contractació mercantil
 • Aprofundir en els aspectes fiscals del món artístic, especial atenció a l’IRPF, IVA i Impost de Societats i altres figures impositives.
 • Conèixer les assegurances d’aplicació al sector de la música.
 • Valorar la importància del dret en l’exercici de l’activitat musical i artística professional.
 • Aprofundir en el coneixement dels conceptes i la terminologia bàsica del dret i aplicar-los amb un raonament lògic i sistemàtic  a situacions concretes.
 • Aprofundir en el maneig i l’ús dels principals instruments i recursos jurídics que poden afectar l’activitat musical i artística.
 • Aprofundir en la interpretació dels documents jurídics.
 • Conèixer la normativa de prevenció de riscs laborals i de policia d’espectacles.
 • Conèixer la gestió de les marques comercials.

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

Conceptuals

 • Models de contractació laboral i les seves característiques.
 • Fiscalitat, IRPF , IVA, Impost de Societats i altres figures impositives.
 • Contractes d’obra i prestació de serveis.
 • Introducció a la legislació de les assegurances.
 • Introducció a la legislació de prevenció de riscs laborals.
 • Introducció a la normativa de policia d’espectacles.
 • Introducció a la normativa de la propietat industrial (Marques).

Procedimentals:

 • Aplicació dels models de contractació laboral i mercantil.
 • Gestió d’assegurances en l’espectacle musical.
 • Utilització del llenguatge jurídic adequat a cada situació.
 • Identificació i anàlisi de diferents  situacions jurídiques.
 • Capacitació per a la negociació en situacions amb interessos confrontats.
 • Familiarització i interpretació dels documents jurídics.
 • Coneixement dels  organismes públics que intervenen en les diferents relacions jurídiques.
 • Utilització i recerca dels medis informàtics que permetin l’accés al complex entramat legal que constitueix l’ordenament jurídic espanyol.
 • Relació dels continguts de l’assignatura amb els d’altres assignatures afins del currículum de l’especialitat de producció i gestió.

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

Es  compaginaran  les explicacions teòriques, les resolucions de casos  i les activitats pràctiques i l’accés a casos reals. Es dotarà els alumnes dels instruments i recursos necessaris perquè en el  futur puguin donar resposta a les diverses situacions que se’ls  plantegin en l’àmbit de la promoció i gestió musical.

A continuació s’enumeren les activitats que es duran a terme en el transcurs del quadrimestre.

 • Explicacions teòriques dels diferents continguts del programa de  l’assignatura.
 • Presentacions dels continguts de l’assignatura elaborades amb powerpoint.
 • Lectura obligatòria  i anàlisi de textos legals fonamentals.
 • Treballs individuals i en grup en els que s’analitzaran  i es resoldran situacions jurídiques que es poden  plantejar en la vida professional.
 • Exposicions a classe dels treballs realitzats pels estudiants durant el curs.
 • Recerca a través d’Internet i de bases de dades informàtiques  de normes i altres qüestions jurídiques relacionades amb l’activitat musical, artística i cultural.
Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

L’avaluació d’aquesta assignatura és contínua i global. En el  procés d’avaluació es tindran en compte els següents paràmetres i activitats:

 • Assistència a classe i participació activa dels estudiants: L’assistència presencial, la participació en  les      activitats      pràctiques  representaran el 20 %.
 • L’assoliment de continguts teòrics de l’assignatura:  Les proves escrites, els treballs, les exposicions i les respostes a les qüestions plantejades a classe representaran el 40 % de l’avaluació.
 • L’aplicació dels continguts teòrics a la pràctica: La resolució de casos pràctics proposats durant el curs, amb un èmfasi especial en un cas pràctic final que relacionarà tots els continguts  i habilitats de l’assignatura, representaran el 40 % de l’avaluació.
 • L’acompliment de les obligacions pactades a l’inici del curs i l’entrega en els terminis establerts es tindrà present en el procés d’avaluació.