Desenvolupament professional

Dades generals

Nom de l'assignatura Desenvolupament professional
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició 1r semestre
crèdits ECTS 3
Valor total en hores 90 Hores presencials lectives: 45
Altres hores presencials: 1
Hores per treballs dirigits (no presencials): 10
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 34
Professor/a Núria Sempere, Xavier Fina, Ester Bonal
Departament Producció i Gestió

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Cap.

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Transversals: CT1-CT3-CT4-CT7-CT9-CT10-CT12

Generals: CG10-CG18-CG24-CG26

Específiques: PG3-PG8-PG9

Objectius concrets de l’assignatura

 • Conèixer quines són les habilitats necessàries, per tal de poder creuar els diferents ponts que hi ha entre el món estudiantil i el món professional.
 • Conèixer les diverses carreres professionals que es desenvolupen als diversos entorns musicals.
 • Identificar les institucions musicals, la seva raó de ser, la seva lògica de funcionament i les seves estratègies de captació de treballadors.
 • Mostrar un coneixement mínim de l’entorn jurídic dels músics freelance i dels contractes laborals.
 • Treballar la construcció de les identitats professionals.
 • Conèixer instruments i estratègies per al desenvolupament professional

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

 • Empreses i institucions musicals: descripció i valoració
 • Carreres professionals musicals: exigències i possibilitats
 • Entorn jurídic i fiscal dels músics que treballen per compte propi i per compte aliè.
 • El perquè de la música comunitària
 • El professional docent de la música
 • Anàlisi de realitats laborals
 • Adequació a realitats laborals en canvi constant
 • Elaboració del propi currículum
 • Creació d’un projecte de música comunitària
 • Habilitats comunicatives en el marc de les relacions interpersonals professionals.
 • Rols i tasques dins els equips. Lideratges

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

L’assignatura s’organitzarà en sessions col·lectives (presencial).

Cada sessió inclourà una part teòrica que desenvoluparà el professor, i una part pràctica, amb la participació activa dels estudiants, que exemplificarà la part de continguts (presencial).

Treballs individuals (no presencial).

Presentació dels treballs i discussió sobre el contingut i la forma(presencial).

Planificació de les activitats (descripció i temporalització)

 • Classes participatives amb suport informàtic (1,5 hores setmanals)
 • Activitats participatives relacionades amb els continguts teòrics ( 1,5 setmanals)
 • Activitats d'avaluació (durant el curs) 
 • Elaboració i presentació d'un treball escrit  (al final de l'assignatura)

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 • Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura.
 • S’aplicarà el criteri d’avaluació continuada formativa amb registres d’avaluació puntuals tenint present:
 • El disseny i presentació d’activitats, defensa de treballs
 • La participació i les competències demostrades in situ durant el procés d’interacció didàctica
 • Controls escrits puntuals

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Avaluació inicial. Prova escrita de coneixements previs sobre l’assignatura  Inici de curs 0%
4Participació activa i competències demostrades in situ durant l'activitat lectiva Avaluació continuada formativa 40%
Presentació de treballs Avaluació continuada 20%
Exposició del treball final Final de curs 40%