Producció i Gestió

El Departament de Producció i Gestió gestiona les assignatures específiques de l’especialitat de producció i gestió, el professorat que les imparteix, i organitza les activitats extracurriculars d’aquest àmbit.

El Departament reuneix professorat qualificat i diversificat pel que fa a tendències, tècniques, mitjans i enfocaments en el món de la promoció i la gestió musicals. Mitjançant la diversitat d'aquest professorat, els estudiants poden escollir les línies de treball més afins a les seves preferències.
Els estudis de producció i gestió a l'Escola Superior de Música de Catalunya comporten la introducció dels estudiants a les necessitats i els mitjans actuals per a l’expressió pública de la música. La producció musical ha de tenir sempre un suport organitzatiu que en garanteixi l’execució amb la màxima qualitat, i les circumstàncies i els elements que la condicionen són cada dia més complexos i comprenen tant aspectes musicals com de gestió. El criteri musical i l’estudi dels autors i les obres es combina amb el coneixement de les bases d’una gestió econòmica eficient o el domini de les tècniques de planificació i gestió de recursos humans.
El Departament de Producció i Gestió, a través del seu professorat i de les assignatures i activitats que organitza, procura crear un marc idoni per a la formació i desenvolupament professional de tots els estudiants de l’Escola, i de les disciplines de producció i gestió musicals a Catalunya.

Professorat adscrit al Departament de Producció i Gestió

Cognoms

Nom

Assignatures

Fina Xavier

Teconogies aplicades a la producció i difusió I

Producció editorial i discogràfica

Grimalt Imma Desenvolupament professional
Ill Carles

Llengua i comunicació I i II

Curs de català per a no catalanoparlants

Sempere Núria Desenvolupament professional