Seminari de didàctica

Dades generals

Nom de l'assignatura Seminari de didàctica
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició 2n semestre
crèdits ECTS 4
Valor total en hores 120h Hores presencials lectives: 45h
Altres hores presencials: 5h
Hores per treballs dirigits (no presencials): 35h
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 35h
Professor/a Ferran Badal i Margarida Barbal
Departament Pedagogia

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Prerequisits:

No hi ha prerequisits 

Orientacions prèvies:

No hi ha orientacions prèvies

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

   
CT1 Organitzar i planificar el treball de forma eficient i motivadora.
CT2 Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.
CT3 Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.
CT4 Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.
CT5 Comprendre i utilitzar, al menys, una llengua estrangera en l’àmbit del seu desenvolupament professional.
CT6 Realitzar autocrítica cap el propi fer professional i interpersonal.
CT7 Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.
CT8 Desenvolupar raonadament i crítica idees i arguments.
CT10 Liderar i gestionar grups de treball.
CT13 Buscar l’excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.
CT15 Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i  l’esperit emprenedor en l’exercici professional.
CT16 Utilitzar els mitjans i recursos al seu abast amb responsabilitat cap el patrimoni cultural i medioambiental.
CT17 Contribuir amb la seva activitat professional a la sensibilització social de la importància del patrimoni cultural, la seva incidència en els diferents àmbits  i la seva capacitat de generar valors significatius.
   
CG5 Conèixer els recursos tecnològics propis del seu camp d’activitat i les seves aplicacions en la música preparant-se per a assimilar les novetats que es produeixin en ell.
CG8 Aplicar els mètodes de treball més apropiats per a superar els reptes que es presentin en el terreny de l‘estudi personal i en la pràctica musical col·lectiva.
CG10 Argumentar i expressar verbalment els seus punts de vista sobre conceptes musicals diversos.
CG12 Acreditar un coneixement suficient del fet musical i la seva relació amb l’evolució dels valors estètics, artístics i culturals.
CG13 Conèixer els fonaments i l’estructura del llenguatge musical i saber aplicar-los en la pràctica interpretativa, creativa, d’investigació o pedagògica.
CG16 Conèixer el context social, cultural i econòmic en que se desenvolupa la pràctica musical, amb especial atenció al seu entorn més immediat però amb atenció a la seva dimensió global.
CG17 Estar familiaritzat amb els diferents estils i pràctiques musicals que li permetin entendre, en un context cultural més ampli, el seu propi camp d’activitat i enriquir-lo.
CG18 Comunicar de forma escrita i verbal el contingut i els objectius de la seva activitat professional a persones especialitzades, amb un us adequat del vocabulari tècnic i general.
CG19 Conèixer les implicacions pedagògiques i educatives de la música en distints nivells.
CG24 Desenvolupar capacitats per a l’autoformació durant la seva vida professional.
CG25 Conèixer i ser capaç d’utilitzar metodologies d’estudi i investigació que el capacitin per al continu desenvolupament i innovació de la seva activitat musical en el transcurs de la seva carrera.
CG26 Ser capaç de vincular la pròpia activitat musical a altres disciplines del pensament científic i humanístic, a les arts en general i a la resta de disciplines musicals en particular, enriquint l’exercici de la seva professió amb una dimensió multidisciplinar.
   
PE1 Comprendre i explicar els fonaments en pedagogia musical contemporània, tant en l’àrea de coneixements sistemàtics com en la seva aplicació, i saber fonamentar en ells la reflexió crítica de l’actuació educativa musical pròpia i aliena.
PE5 Ser capaç de desenvolupar una pràctica educativa-musical, com artista i formador musical, orientada a la comunitat.
PE6 Contextualitzar la pedagogia musical en el temps actual i en els diferents àmbits culturals, reflexionant de forma crítica sobre la funció i resultats que la pràctica de l’educació musical pot aportar a la millora de la persona i de la societat.
PE8 Implicar-se activament en projectes educatiu-musicals a través del treball cooperatiu i assumir la responsabilitat de desenvolupar la professió educativa musical com a tasca col·lectiva

Objectius de l'aprenentatge

 • Mostrar autonomia per seguir aprenent i per desenvolupar la tasca pedagògica, projectant situacions i materials didàctics amb criteris adequats als objectius fixats.
 • Integrar i interrelacionar de forma sistemàtica els continguts de l’assignatura amb d’altres apresos en les altres assignatures.
 • Ampliar i complementar coneixements sobre l’especialitat mitjançant el coneixement de les tendències i usos pedagògics actuals, en especial de les que apliquen models cooperatius i d’intercanvi creatiu i interdisciplinari d’idees.
 • Reflexionar i debatre sobre la pràctica pedagògica, per tal de descobrir les condicions prèvies, les interaccions i els diferents mecanismes que condicionen el desenvolupament de la funció docent.

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

 • Interrelació entre continguts d’una assignatura
 • interrelació entre continguts de diferents assignatures
 • Noves tendències en didàctica: aplicació a la música
 • Noves tendències en pedagogia musical
 • Experiències didàctiques i d’avaluació desenvolupades recentment
 • Plantejament d’unitats i contextos didàctics, i de projectes disciplinaris i interdisciplinaris.
 • Recerca i anàlisi sistemàtica de noves experiències i noves tendències en educació musical.
 • Desenvolupament d’actituds reflexives davant les practiques d’ensenyament- aprenentatge pròpies i alienes.
 • Realització de treballs en equip cooperatiu.
 • Plantejament de supòsits d’avaluació

Activitats d’aprenentatge i organització general de l’assignatura

Assignatura  d’impartició col·lectiva.

Sessions lectives dedicades a la recerca, l’anàlisi i la reflexió individual i col·lectiva de projectes, iniciatives i situacions d’ensenyament-aprenentatge en educació musical. Algunes d’aquestes sessions comptaran amb professors especialistes.

De forma paral·lela al desenvolupament de l’assignatura, els estudiants confegiran la pròpia Carpeta d’aprenentatge (CA), que inclourà treballs substantius en relació als temes abordats a l’assignatura (didàctica a l’aula, didàctica fora de l’aula, així com troballes, reflexions i transferències personals i professionals) que s’explicita en el document Carpeta d’aprenentatge del Seminari de Didàctica.

L’alumnat, distribuït en grups de 3, aprofundirà sobre un tema elegit i farà  una Exposició davant el grup clase on hi haurà:

 • Presentació i introducció del tema, rellevància i estat de la qüestió
 • Posicionament (Fortaleses, avantatges, oportunitats, debilitats, dificultats, amenaces,
 • Debat

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

Una avaluació inicial que se centrarà en els interessos particulars que l’estudiant té sobre continguts susceptibles de ser inclosos a l’assignatura.

L’avaluació de l’estudiant tindrà lloc amb els elements següents:

Una avaluació continuada que es basarà en el seguiment del procés d’elaboració de la Carpeta d’Aprenentatge i dels seus continguts en moments puntuals del quadrimestre. Durant les classes s’observarà també la implicació i el treball de l’estudiant en activitats i recerques proposades, la disposició per al treball en grup, així com el valor de les seves aportacions als debats de classe. S’observarà també l’estil reflexiu que l’estudiant mostra davant de situacions d’ensenyament-aprenentatge en educació musical. La qualificació d’aquest apartat computarà un 30% en la qualificació final.

Una avaluació sumativa al final del quadrimestre que es realitzarà a partir de la lectura i revisió de la CA. Es valoraran les evidencies d’organització personal de la CA, les evidències d’elaboració de continguts, de desenvolupament de processos d’aprenentatge relacionats amb els continguts de l’assignatura i les evidencies d’ampliació o aprofundiment grupal, així com l’hetero i l’autoavaluació. La CA (65% de la qualificació final) haurà de ser revisada pel professor.  S’establiran dos o tres terminis d’entrega de la CA.

La puntuació final serà el resultat del procés continu d’aprenentatge, i inclourà els resultats dels tres processos d’avaluació explicats. Aquesta avaluació es realitzarà de forma conjunta a classe amb la participació del grup. El professor assumeix, tanmateix, la responsabilitat darrera d’atorgar les qualificacions corresponents.

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Actitud, implicació i participació en les propostes de l’aula A cada sessió 30%
Treball i exposició en grup Entre la 5na i 13na sessió 10%
Carpeta d’aprenentatge Sessió 7na i 15na 55%
Autoavaluació Sessió 15na 5%

Fonts d'informació

Bibliografia bàsica

 • Ferreiro, R. (2006). Estrategias didácticas del aprendizaje cooperativo. El constructivismo social: una nueva forma de enseñar y aprender. Alcalá de Guadaira: Trillas.
 • Martín, X. i Puig, J. M. (2007). Las siete competencias básicas para educar en valores. Barcelona: Graó.
 • Schafer, R. M. (1975): El rinoceronte en el aula. Buenos Aires: Ricordi.
 • Zabala, A. i Arnau, L. (2007). 11 Ideas clave. Cómo aprender y enseñar competencias. Barcelona: Graó.
 • Zaragozà, J. Ll.(2009). Didàctica de la música en la educación sevundaria. Competencias docentes y aprendizaje. Barcelona: Graó