Seminari de didàctica

Dades generals

Nom de l'assignatura Seminari de didàctica
Tipus d'assignatura  
Impartició 2n semestre
crèdits ECTS 4
Valor total en hores 120 Hores presencials lectives: 45
Altres hores presencials: 2
Hores per treballs dirigits (no presencials): 8
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 65
Professor/a Ignasi Gòmez Margarit
Departament Pedagogia

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

No hi ha pre-requisits

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Consultar document general de Competències-Matèries.

Resultats aprenentatge (objectius generals)

Consultar document general de Resultats-Matèries

Objectius concrets de l’assignatura

  1. Mostrar autonomia per seguir aprenent i per desenvolupar la tasca pedagògica, projectant situacions i materials didàctics amb criteris adequats als objectius fixats.
  2. Integrar i interrelacionar de forma sistemàtica els continguts de l’assignatura amb d’altres apresos en les altres assignatures.
  3. Ampliar i complementar coneixements sobre l’especialitat mitjançant el coneixement de les tendències i usos pedagògics actuals, en especial de les que apliquen models cooperatius i d’intercanvi creatiu i interdisciplinari d’idees.
  4. Reflexionar i debatre sobre la pràctica pedagògica, per tal de descobrir les condicions prèvies, les interaccions i els diferents mecanismes que condicionen el desenvolupament de la funció docent

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

  1. Construcció de coneixement pedagògic. Interrelació entre continguts de diferents assignatures.
  2. Noves tendències en educació musical. Experiències didàctiques i d’avaluació desenvolupades recentment. Recerca i avaluació de projectes
  3. Plantejament d’unitats i contextos didàctics, i de projectes disciplinaris i interdisciplinaris.
  4. Desenvolupament d’actituds reflexives i col·laboratives en les pràctiques d’ensenyament-aprenentatge pròpies i alienes. 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

Classe d’impartició col·lectiva. Sessions lectives dedicades a la recerca, l’anàlisi i la reflexió individual i col·lectiva de projectes, iniciatives i situacions d’ensenyament-aprenentatge en educació musical. Algunes d’aquestes sessions comptaran amb professorat especialista convidat..

De forma paral·lela al desenvolupament de l’assignatura, els estudiants confegiran la pròpia Carpeta d’aprenentatge (CA), que inclourà treballs substantius en relació als temes abordats a l’assignatura (organitzats en tres capítols: organització educativa, didàctica a l'aula, i didàctica fora de l'aula, així com troballes, reflexions i transferències personals i professionals, en forma de:
- Treballs, proposats pels propis estudiants, en qualsevol format informàtic, audiovisual i multimèdia, que recullin evidències de la seva reflexió, dels seus aprenentatges o de les seves reelaboracions conceptuals.
- Síntesi de les principals temàtiques desenvolupades durant del seminari
- Diari reflexiu que inclogui heteroavaluació del professorat i autoavaluació de l’estudiant

Planificació de les activitats (descripció i temporalització)

Confecció continuada de la CA, amb un revisió personal comentada a l’entorn de la sessió 9 del seminari.

Entrega de la CA a la sessió 15, en la que s’exposaran breument, de forma individual o col·lectiva, les evidències d’aprenentatges recollides a la CA.

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

L’avaluació de l’estudiant tindrà lloc amb els elements següents: Una avaluació inicial que se centrarà en els interessos particulars que l’estudiant té sobre continguts susceptibles de ser inclosos a l’assignatura. S’observarà també l’estil reflexiu que l’estudiant mostra davant de situacions d’ensenyament-aprenentatge en educació musical.

Una avaluació continuada que es basarà en el seguiment del procés d’elaboració de la Carpeta d’aprenentatge i dels seus continguts en moments puntuals del quadrimestre. Durant les classes s’observaran també la implicació i el treball de l’estudiant en activitats i recerques proposades a classe, la disposició per al treball en grup, així com el valor de les seves aportacions als debats de classe.

Una avaluació sumativa al final del quadrimestre que es realitzarà a partir de la correcció de la CA. Per aquesta correcció, es valoraran les evidències d’organització personal de la CA, les evidències d’adquisició de continguts i de desenvolupament de processos d’aprenentatge relacionats amb els continguts de l’assignatura, les evidències d’ampliació o aprofundiment grupal, així com l’hetero i l’autoavaluació.

La CA haurà de ser revisada pel professor, que en tornarà un informe personal, amb una qualificació numèrica que comptarà en un 20% en la nota final de la carpeta.

La puntuació final serà el resultat del procés continu d’aprenentatge, i inclourà els resultats dels tres processos d’avaluació explicats. Aquesta avaluació es realitzarà de forma conjunta a classe amb la participació del grup. El professor assumeix, tanmateix, la responsabilitat darrera d’atorgar les qualificacions corresponents.

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d’avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Avaluació inicial Primera sessió No computa en la qualificació final
Assistència, participació rellevant i evidències d’aprenentatges al llarg del període docent. Al llarg del semestre 20%
Revisió de la Carpeta d’Aprenentatge Sessió 9 del seminari (la qualificació numèrica tindrà un pes d’un 20% en la qualificació final de la CA)
Entrega i correcció de la Carpeta d¡Aprenentatge Sessió 15 del seminari 80% (inclou la qualificació de la revisió, que tindrà un pes d’un 20% sobre la qualificació final de l’apartat)

Fonts d'informació bàsica

Fonts d’informació en xarxa:

www.acem.cat

www.emipac.org

www.uemyd.es

www.musicschoolunion.eu

www.isme.org

www.sem-ee.com/

http://proyectolova.es/

http://comusitaria.wix.com/comusitaria

http://www.sjvsb.com/tag/fesnojiv/

http://www.vocesymusicaparalaintegracion.org/

http://musicaesperanza.org.ar/

http://aiem-willems.org/

http://www.ritmicadalcroze.com/

http://www.orff-spain.com/

http://bivem.net

http://inicia.es/de/teo_ramirez/recursos.htm

http://presencias.net/

http://www.xtec.es/recursos /musica/

http://www.oei.es/oeivirt/edumusic.htm

Revistes

http://eufonia.grao.com/revistas/presentacion.asp?ID=7

http://musica.rediris.es/leeme/

http://www.ucm.es/info/reciem

http://www.filomusica.com/

http://www.ritmo.es/

http://www.scherzo.es/

http://www.orfeoed.com/menu.asp

http://www.musicalis.es/