Pràcticum II

Dades generals

Nom de l'assignatura Pràcticum de pedagogia II
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició Anual
crèdits ECTS 4
Valor total en hores 120h Hores presencials lectives: 6h
Altres hores presencials: 7h
Hores per treballs dirigits (no presencials): 35h
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 72h
Professor/a Luis Garcia (coord.), Javier Duque (coord.), Mireia Mora, Ignasi Gómez, Ruben Bes, Ester Momblant, Vika Kleiman i Ferran Badal.
Departament Pedagogia

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Prerequisits:

Haver cursat 1r i 2n cursos de l’especialitat de pedagogia i l’assignatura PRA-I.

Orientacions prèvies:

No hi han orientacions prèvies.

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

   
CT1 Organitzar i planificar el treball de forma eficient i motivadora.
CT2 Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.
CT3 Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.
CT4 Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.
CT8 Desenvolupar raonadament i crítica idees i arguments.
CT9 Integrar-se adequadament en equips multidisciplinars i en contextos culturals diversos.
CT15 Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i l’esperit emprenedor en l’exercici professional.
   
CG16 Conèixer el context social, cultural i econòmic en que se desenvolupa la pràctica musical, amb especial atenció al seu entorn més immediat però amb atenció a la seva dimensió global.
CG17 Estar familiaritzat amb els diferents estils i pràctiques musicals que li permetin entendre, en un context cultural més ampli, el seu propi camp d’activitat i enriquir-lo.
CG18 Comunicar de forma escrita i verbal el contingut i els objectius de la seva activitat professional a persones especialitzades, amb un us adequat del vocabulari tècnic i general.
CG19 Conèixer les implicacions pedagògiques i educatives de la música en distints nivells.
CG23 Valorar la creació musical com l’acció de donar forma sonora a un pensament estructural ric i complex.
CG24 Desenvolupar capacitats per a l’autoformació durant la seva vida professional.
CG25 Conèixer i ser capaç d’utilitzar metodologies d’estudi i investigació que el capacitin per al continu desenvolupament i innovació de la seva activitat musical en el transcurs de la seva carrera.
CG26 Ser capaç de vincular la pròpia activitat musical a altres disciplines del pensament científic i humanístic, a les arts en general i a la resta de disciplines musicals en particular, enriquint l’exercici de la seva professió amb una dimensió multidisciplinar.
CG27 Conèixer i aplicar la legislació relativa al seu àmbit professional.
   
PE1 Comprendre i explicar els fonaments en pedagogia musical contemporània, tant en l’àrea de coneixements sistemàtics com en la seva aplicació, i saber fonamentar en ells la reflexió crítica de l’actuació educativa musical pròpia i aliena.
PE2 Elaborar, seleccionar, aplicar i avaluar activitats, materials i recursos d’ensenyament/aprenentatge musicals en funció de les demandes de cada context educatiu, i ser versàtil en el domini dels instruments i altres recursos musicals, aplicant de forma funcional les noves tecnologies.
PE6 Contextualitzar la pedagogia musical en el temps actual i en els diferents àmbits culturals, reflexionant de forma crítica sobre la funció i resultats que la pràctica de l’educació musical pot aportar a la millora de la persona i de la societat.
PE7 Saber aprofitar les oportunitats de formació i especialització que cada lloc de treball ofereix, incorporant-les al desenvolupament del propi perfil professional.
PE8 Implicar-se activament en projectes educatiu-musicals a través del treball cooperatiu i assumir la responsabilitat de desenvolupar la professió educativa musical com a tasca col·lectiva.

Objectius de l’aprenentatge

 • Planificar, aplicar i avaluar un programa d’intervenció ajustat a la realitat educativa d’una institució educativa determinada.
 • Analitzar i comprendre els aspectes contextuals i organitzatius de cada institució i la seva relació amb els processos didàctics quo es desenvolupin a aquesta institució.
 • Focalitzar l’anàlisi de necessitats en àrees o aspectes concrets del centre, segons els propis interessos de l’estudiant.
 • Aprofundir en l’ús d’eines d’investigació educatives per a l’obtenció de dades primàries.
 • Proposar i delimitar àmbits d’intervenció sobre la realitat analitzada que estiguin fonamentats en el coneixement pedagògic i que alhora siguin factibles a través de la coordinació i supervisió amb el centre.
 • Conèixer, valorar i mostrar principis i actituds de compromís, responsabilitat i treball col·laboratiu amb els professionals de l’educació musical de cada centre.
 • Adequar-se a les característiques i context de la institució.
 • Adequar-se al context de treball definit i delimitat per la pròpia intervenció.
 • Mostrar les actituds professionals pròpies del treball en equip i del lideratge transformacional educatiu.
 • Assumir responsabilitats i iniciatives partint sempre del consens, el respecte i el compromís amb la tasca dels professionals del centre i de la institució.
 • Fer servir la normativa APA a l’hora de la redacció de treballs fonamentats en coneixement científic i pedagògic.

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

Aquests continguts podran adaptar-se, d'acord amb el Professor i el Coordinador de Pràcticum-II, a les característiques singulars que presentin cada un dels centres visitats.

 • Disseny, aplicació i avaluació de programes d’innovació educativa.
 • Fonaments d’innovació educativa: models, agents, resistències i estratègies.
 • Metodologies i eines de recollida de dades primàries:
  • de l’activitat de les classes
  • de les reunions dels òrgans col·legiats
  • en diàlegs amb càrrecs unipersonals i professors
  • en activitats institucionals rellevants
 • Gestió de dades secundaries. Lectura i interpretació:
  • de la documentació de la planificació del centre
  • dels informes del professorat
  • de les actes de reunions
  • de documents de control del pressupost
  • del material didàctic
 • Estratègies i tècniques d’investigació educativa:
  • l’observació
  • l’entrevista
  • el qüestionari
  • l’anàlisi documental i de dades
 • Triangulació d’eines.
 • Innovació i projecció institucional de resultats.
 • Lideratge educatiu i dinamització d’equips.
 • Priorització de necessitats en funció dels recursos disponibles.
 • Normativa APA.

Activitats d’ensenyament-aprenentatge i organització general

 • Sessió col·lectiva d’introducció i explicació del Pràcticum. (setembre-2h)
 • Sessió inicial amb el Professor per la planificació de l’assignatura. (1h)
  • Aclariments sobre material a elaborar, activitats a realitzar, metodologies de treball.
  • El cronograma d’acció:
   • Dedicació de l'estudiant a l'assignatura
   • Accions a realitzar prèviament a les visites
   • Previsió del moment en que es realitzaran les visites al llarg del curs
   • Previsió d'horari i calendari de les classes amb el Professor del Pràcticum
 • Sessions de classe individualitzades amb el professor de Pràcticum. (6h)
 • Sessió col·lectiva de seguiment. (desembre-2h)
 • Sessions de treball autònom i als centres acordades amb el supervisor de cada institució. Inclou el disseny, aplicació i avaluació de la intervenció. (72h)
 • Elaboració de la memòria de Pràcticum. (35h)
 • Sessió col·lectiva de cloenda. (maig-2h)

Indicacions per la realització de la Memòria

Indicacions formals bàsiques i d’entrega

La memòria ha de ser un text original

Condicions i format recomanats:
 • mida dels fulls: DIN A4, tots amb número de pàgina
 • tipus de lletra
  • Serif: Cambria, Garamond, Georgia, Times New Roman
  • Sans Serif: Arial, Calibri, Verdana
 • mida: 11 - 12
 • marges: 3 - 2,5 - 3 - 2,5
 • espaiat: 0
 • interlineat: 1,5
Parts, seccions, capítols
 • Cada secció principal ha de tenir el seu títol general en majúscules i en negreta.
 • Els apartats menors han d’anar combinant les minúscules en negreta, minúscules subratllades, sense subratllar i amb diferents graus de sagnat, etc.
 • Per a l’ordenació general s’aconsella una de les següents alternatives:
  • un indicatiu alfabètic (A, B; Aa, Ab,)
  • un indicatiu numèric decimal (1, 2; 1.1, 1.2,)
Extensió
 • Màxim 12.000 paraules.
Entrega i còpies
 • Per al professor de Pràcticum: Dues còpies, una en format .doc (o compatible) i una altra en format .pdf
 • Per arxivar al Departament de Pedagogia: (tramesa a través de l’aulari) Dues còpies, una en format .doc (o compatible) i una altra en format .pdf
Ús de la Memòria

El Departament de Pedagogia podrà fer ús de la informació de la Memòria, citant sempre la procedència i autor/a, que és qui en guarda la propietat intel·lectual.

Estructura de la memòria
Portada

Ha de constar:

 • el nom de l’estudiant
 • el nom de l’assignatura i any acadèmic
 • el nom del professor de l’ESMUC
 • el nom dels centres i els seus supervisors
Índex

Ha de constar la indicació de la ubicació de les pàgines de totes les parts del treball, incloent Bibliografia i Annexes.

Disseny de la intervenció

S’ha de dissenyar una intervenció de deu (10) sessions.

 • Justificació i argumentació

Breu explicació del procés i els motius que han portat a la elecció de la proposta.

 • Adequació al context
  • Aprofundiment en l’àmbit institucional amb referència als documents de planificació de la pròpia institució (PEC, PCC, RRI, plans estratègics, etc.)
  • Receptors i grup concret de persones al que va dirigit
 • Continguts i objectius
 • Metodologia, estratègies, activitats
  • Opcions metodològiques pròpies
  • Grup/s de persones participants
  • Espai i temps
  • Materials i recursos
  • Tipus d’activitats i seqüenciació
 • Avaluació
  •  Moment, mode i instruments
Aplicació de la intervenció

Posada en pràctica de la intervenció pedagògica.

Instruments possibles d’informació: (elaboració i recollida de dades)

 • Observació participant (diari de camp de les sessions de treball)
 • Observació no participant
 • Entrevista i grup de discussió
 • Qüestionari
 • Altra documentació
Avaluació del desenvolupament de la intervenció

Valoració i contrast entre el disseny elaborat i l’aplicació.

 • Anàlisi de les dades sobre la pròpia actuació durant la intervenció, amb comentaris sobre les modificacions fetes durant el procés i la seva raó
 • Gestió d’obstacles i dificultats
 • Propostes per a un nou disseny
Reflexió general

Si és possible, introduirem aquí una reflexió que ens permeti apropar-nos a l’avaluació de programes, com a base de presa de decisions respecte a la idoneïtat, renovació i canvi de les accions formatives que es realitzen. Entenem el programa com l’objecte a avaluar, pel que és necessària una visió global de tot el procés desenvolupat, es a dir, disseny, aplicació i avaluació.

Referències bibliogràfiques
Annexes

Contenen tots els documents que es creguin necessaris aportar. Han d’estar ordenats, paginats i numerats, per poder-les citar correctament en el cos de text.

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

žCriteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

 • Sessions col·lectives: introducció, seguiment i cloenda (12%)
  • Assistència i participació
 • Sessions amb el professor de Pràcticum (28%)
 • Disseny de la Intervenció -entrega abans del 30 de novembre- (20%)
 • Memòria de Pràcticum -entrega abans del 20 d’abril- (40%)
  • Estructura, contingut i capacitat de síntesi. Correcció lingüística.
  • Gestió de fonts d’informació i de les eines de recollida de dades (observacions, entrevistes i qüestionaris).
  • Capacitat de reflexió, contrastada amb el professor Pràcticum i el supervisor.

ž Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Sessions col·lectives: introducció, seguiment i cloenda Setmana 1, setmana 15 i setmana 30 12%
Sessions amb el professor de Pràcticum Continuat 28%
Disseny de la Intervenció Setmana 15 20%
Memòria de Pràcticum Setmana 30 40%

Fonts d’informació

Bibliografia bàsica

 • Bausela, E. (2004). Metodología de Investigación Evaluativa. Indivisa. Boletin de Estudios e Investigación(5), 183-191.
 • Centro de Desarrollo Curricular. (1996). Programación. Secundaria. Madrid: M. E. C.
 • García, J., González, M., & Ballesteros, B. (2001). La investigación evaluativa. En Introducción a la investigación en educación (págs. 421-452). Madrid: UNED.
 • Gimeno Sacristán, J. y Pérez Gómez, A. L. (2002). Comprender y transformar la enseñanza. Madrid: Morata.
 • Martín, E. (2010). Mejorar el currículum por medio de su evaluación. En J. Gimeno Sacristán (Comp), Saberes e incertidumbres sobre el currículum (págs. 620-636). Madrid: Morata.
 • Mcmillan, J., & Schumacher, S. (2005). Investigación evaluativa y análisis político. En Investigación educativa (págs. 555-595). Madrid: Pearson Educación.
 • Moreno, J. M. (2004). Innovación Curricular. En F. Salvador, J. L. Rodríguez, & A. Bolívar, Diccionario Enciclopédico de Didáctica (págs. 78-80). Málaga: Aljibe.
 • Tejada, J. (2005). Didáctica-Currículum. Diseño, desarrollo y evaluación curricular. Barcelona: Davinci.