Pràcticum I

Dades generals

Nom de l'assignatura Pràcticum de pedagogia I
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició Anual
crèdits ECTS 4
Valor total en hores 120h Hores presencials lectives: 14h
Altres hores presencials: 48h
Hores per treballs dirigits (no presencials): 24h
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 34h
Professor/a Vika Kleiman (coordinació), Ferran Badal, Ruben Bes, Ester Momblant, Margarida Barbal, Javier Duque, Luis García, Ignasi Gómez i Mireia Mora
Departament Pedagogia

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Prerequisits:

Haver cursat 1r i 2n cursos de l’especialitat de pedagogia.

Orientacions prèvies:

No hi han orientacions prèvies per a cursar l'assignatura.

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

   
CT1 Organitzar i planificar el treball de forma eficient i motivadora.
CT2 Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.
CT3 Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.
CT4 Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.
CT8 Desenvolupar raonadament i crítica idees i arguments.
CT9 Integrar-se adequadament en equips multidisciplinars i en contextos culturals diversos.
CT15 Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i  l’esperit emprenedor en l’exercici professional.
   
CG16 Conèixer el context social, cultural i econòmic en que se desenvolupa la pràctica musical, amb especial atenció al seu entorn més immediat però amb atenció a la seva dimensió global.
CG17 Estar familiaritzat amb els diferents estils i pràctiques musicals que li permetin entendre, en un context cultural més ampli, el seu propi camp d’activitat i enriquir-lo.
CG18 Comunicar de forma escrita i verbal el contingut i els objectius de la seva activitat professional a persones especialitzades, amb un us adequat del vocabulari tècnic i general.
CG19 Conèixer les implicacions pedagògiques i educatives de la música en distints nivells.
CG23 Valorar la creació musical com l’acció de donar forma sonora a un pensament estructural ric i complex.
CG24 Desenvolupar capacitats per a l’autoformació durant la seva vida professional.
CG25 Conèixer i ser capaç d’utilitzar metodologies d’estudi i investigació que el capacitin per al continu desenvolupament i innovació de la seva activitat musical en el transcurs de la seva carrera.
CG26 Ser capaç de vincular la pròpia activitat musical a altres disciplines del pensament científic i humanístic, a les arts en general i a la resta de disciplines musicals en particular, enriquint l’exercici de la seva professió amb una dimensió multidisciplinar.
CG27 Conèixer i aplicar la legislació relativa al seu àmbit professional.
   
PE1 Comprendre i explicar els fonaments en pedagogia musical contemporània, tant en l’àrea de coneixements sistemàtics com en la seva aplicació, i saber fonamentar en ells la reflexió crítica de l’actuació educativa musical pròpia i aliena.
PE2 Elaborar, seleccionar, aplicar i avaluar activitats, materials i recursos d’ensenyament/aprenentatge musicals en funció de les demandes de cada context educatiu, i ser versàtil en el domini dels instruments i altres recursos musicals, aplicant de forma funcional les noves tecnologies.
PE6 Contextualitzar la pedagogia musical en el temps actual i en els diferents àmbits culturals, reflexionant de forma crítica sobre la funció i resultats que la pràctica de l’educació musical pot aportar a la millora de la persona i de la societat.
PE7 Saber aprofitar les oportunitats de formació i especialització que cada lloc de treball ofereix, incorporant-les al desenvolupament del propi perfil professional.
PE8 Implicar-se activament en projectes educatiu-musicals a través del treball cooperatiu i assumir la responsabilitat de desenvolupar la professió educativa musical com a tasca col·lectiva.

Objectius de l'aprenentatge

 • Relacionar els coneixements adquirits durant l’aprenentatge del grau amb la pràctica professional.
 • Analitzar, conèixer i viure les diferents característiques i particularitats del ventall d’escenaris i contextos de desenvolupament professional de la docència de la música i els perfils professionals que es donin a cada un d’ells.
 • Comprendre la necessària coherència i les interrelacions entre els nivells organitzatiu i de projecte, i les actuacions concretes aplicades.
 • Observar i analitzar de manera crítica la realitat educativa amb un discurs adequat i propi del coneixement pedagògic.
 • Iniciar-se en la utilització d’eines d’investigació educativa musical.
 • Valorar positivament els aspectes de la tradició educativa musical que estiguin contextualitzats a la realitat, a les necessitats i a les demandes actuals de la formació musical.
 • Analitzar i comprendre els aspectes contextuals i organitzatius de cada institució i la seva relació amb els processos didàctics que s’hi desenvolupin.
 • Realitzar una valoració i un diagnosi de necessitats generals del centre.
 • Focalitzar l’anàlisi de necessitats en àrees o aspectes concrets del centre, segons els propis interessos de l’estudiant.
 • Ampliar les competències en l’ús d’eines d’investigació educatives per a l’obtenció de dades primàries.
 • Proposar i delimitar àmbits d’intervenció sobre la realitat analitzada que estiguin fonamentats en el coneixement pedagògic i que alhora siguin factibles a través de la coordinació i supervisió amb el centre.
 • Adquirir i desenvolupar principis i actituds de compromís, responsabilitat i treball col·laboratiu amb els professionals de l’educació musical de cada centre.

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

Àrees de continguts

A continuació es defineixen sis grans àmbits en els que es pot desenvolupar l’activitat professional del pedagog musical, sense representar necessàriament una especialització en el Grau.

 1. Àrea d’educació general i especialitzada (reglada i no reglada). Centrat en la didàctica de l’ensenyament-aprenentatge en situacions d’aula -tant en àmbits formals com no formals- i en les interrelacions de tots els aspectes que conformen la didàctica, a saber: professor, alumne, matèria, metodologies i acotacions contextuals.
 2. Àrea d’educació comunitària. Centrat en la didàctica fora de l’aula, pròpia de l’actuació social sobre qualsevol aspecte orientat al desenvolupament comunitari.
 3. Àrea d’organització i gestió de centres d’educació. Centrat en la planificació, desenvolupament i avaluació d’institucions, la gestió de recursos, la responsabilitat sobre aspectes del sistema relacional i les  dinàmiques de direcció i coordinació.
 4. Àrea d’organització i gestió en centres no específicament educatius. Centrat en els elements de l’organització però en centres no dedicats principalment a l’educació excepte en un o diversos dels seus processos o activitats.
 5. Àrea d’orientació educativa musical. Centrat en l’activitat psicopedagògica, preventiva i terapèutica de l’usuari/alumne de qualsevol servei.
 6. Àrea formació i assessoria. Centrat en la realització de treballs d’assessoria i formació per a formadors a administracions i institucions vinculades a la docència i/o divulgació de la música.

Continguts

 • Coneixement d’estratègies i tècniques d’investigació educativa: l’observació, l’entrevista, el qüestionari i l’anàlisi documental i de dades.
 • Coneixements sobre la definició del lloc de treball i dels perfils professionals.
 • Anàlisi de necessitats: normatives, percebudes, expressades.
 • Utilització de metodologies i eines de recollida de dades primàries: de l’activitat de les classes, les reunions dels òrgans col·legiats, diàlegs amb càrrecs unipersonals i professors, activitats institucionals rellevants etc.
 • Gestió de dades secundàries: lectura i interpretació de la documentació de la planificació del centre, informes dels professors, actes de reunions, documents de control del pressupost, del material didàctic, etc.
 • Compliment de la normativa APA en la redacció de treballs fonamentats en coneixement científic i pedagògic.

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

 • Sessió col·lectiva d’introducció i explicació del Pràcticum (3h).
 • Sessions col·lectives amb visites a institucions. (30h)
 • Sessió inicial amb el Professor per la planificació de l’assignatura. (1h)
  • Aclariments sobre material a elaborar, activitats a realitzar i metodologies de treball.
  • El cronograma d’acció:
   • Dedicació de l'estudiant a l'assignatura
   • Accions a realitzar prèviament a les visites
   • Previsió del moment en que es realitzaran les visites al llarg del curs
   • Previsió d'horari i calendari de les classes amb el Professor del Pràcticum
 • Sessions de classe individuals amb el professor de Pràcticum. (8h)
 • Sessió col·lectiva de guia per a les visites individuals i la realització de la memòria (3h)
 • Sessions de treball als centres acordades amb el supervisor de cada institució. (48h)
  • Es visitaran 2 centres on es realitzaran tasques d’observació general de l’activitat que s’hi desenvolupa. Es dedicaran 24h en cadascú aproximadament
  • Els centres es decidiran per acord entre l’estudiant i el Departament de Pedagogia, i en funció de la possibilitat real de realitzar-hi el Pràcticum.
  • Esboç - Predisseny de la intervenció educativa del Practicum II para una de estes dues institucions
 • Creació de una Memòria de Pràcticum. (24h)
 • Sessió col·lectiva de cloenda,  posada en comú i avaluació, amb estudiants i professorat de Pràcticum. (3h)

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 • 25% Visites col·lectives:
  • Visites col-lectives a Institucions i Informe escrit i personal sobre les visites als centres realitzades
 • 65% Visites individuals i  Memòria:
   • Sessions amb el professor de Pràcticum
   • Sessions amb el supervisor de Pràcticum
  • Contactes del professor amb el supervisor i informe de valoració final.
   • Realització de la Memòria de Pràcticum
  • Introducció i justificació de l'elecció de centres.
  • Exposició de l’observació de les variables organitzatives dels centres visitats.
  • Estructura, contingut i capacitat de síntesi. Correcció lingüística.
  • Capacitat de reflexió, contrastada amb el professor Pràcticum i el supervisor.
  • Conclusions i valoracions.
  • Aquests continguts podran adaptar-se a les característiques singulars que presentin cada un dels centres visitats, d'acord amb el Professor de Pràcticum.
   • Esboç presentació de la intervenció pedagògica del Practicum II
  • Consensuada amb professor de Pràcticum i supervisor de la institució receptora.
 • 10% 3 Sessions col·lectives:
  • Sessions d’inici, seguiment i formació, i d’avaluació i cloenda.

Indicacions per a la realització de la memòria

 • Indicacions formals i bàsiques d'entrega:

La memòria ha de ser un text original del estudiant

  • Condicions i format recomanats:
   • Mida dels fulls: DIN A4, tots amb número de pàgina
   • Tipus de lletra. Serif: Cambria, Garamond, Georgia, Times New Roman, Sans Serif: Arial, Calibri, Verdana
   • Mida: 11 - 12
   • Marges: 3 - 2,5 - 3 - 2,5
   • Espaiat: 0
   • Interlineat: 1,5
  • Parts, seccions, capítols:
   • Cada secció principal ha de tenir el seu títol general en majúscules i en negreta.
   • Els apartats menors han d’anar combinant les minúscules en negreta, minúscules subratllades, sense subratllar i amb diferents graus de sangria, etc.
   • Per a l’ordenació general s’aconsella una de les següents alternatives:
   • un indicatiu alfabètic (A, B; Aa, Ab,)
   • un indicatiu numèric decimal (1, 2; 1.1, 1.2,)
  • Extensió:
   • Aproximadament 30pàgines.
  • Còpies
   • S’entregaran després de l’obtenció del vist i plau de cada supervisor.
   • Una còpia en Word (o compatible) per al professor de Pràcticum.
   • Una còpia en format .pdf tramesa a través de l’aulari abans del 30 d’abril per arxivar al Departament de Pedagogia.
  • Ús de la Memòria

El Departament de Pedagogia podrà fer ús de la informació de la Memòria, citant sempre la procedència i autor/a, que és qui en guarda la propietat intel·lectual.

 

 • Estructura de la memòria:
  • Portada:

Ha de constar:

 • El nom de l’estudiant, el nom de l’assignatura i any acadèmic, el nom del professor de l’ESMUC, el nom dels centres i els seus supervisors.
  • Índex:

Ha de constar:

 • La indicació de la ubicació de les pàgines de totes les parts del treball, incloent Bibliografia i Annexes.
  • 1a Part:  Visites col·lectives

S’han de recollir reflexions sobre els diferents temes presentats en les visites col·lectives realitzades, en un màxim de 3 pàgines i que tractin, de forma sintètica i en funció de la informació que es vol comunicar alguns o tots els següents aspectes:

   • Aspectes contextuals de la institució (històrics, socials, econòmics, cultura de centre, etc.).
   • Finalitats i missió principals de la institució (tipus de missió, tipus de centres i objectius, característiques singulars).
   • Actuacions o plans d’activitats principals de la institució.
   • Reflexió general sobre quin podria ser l'horitzó a curt, mitjà i/o llarg termini de l'àmbit de la pedagogia musical (a escala social, educativa, normativa, organitzativa.)
   • Reflexió relativa als diferents perfils professionals observats i les seves principals competències professionals. Aspectes sobre el perfil docent que la institució demana o necessita.
   • Relació de visites realitzades efectivament i justificació de les no realitzades.
   • Exposició de les conclusions principals extretes de les visites, en conjunt, i en les seves vessants ideològica, organitzativa, pedagògica, etc.
  • 2a Part: Visites individuals

Las observacions als centres han de recollir als següents apartats:         

 • Descripció de l’àmbit institucional
  • Ubicació i contextos del centre.
  • Objectius principals del centre: model educatiu, model didàctic.
  • Recursos del centre: materials, humans, i funcionals

Fonts d’informació:

  • Entrevista amb el director/a del centre o servei a observar
  • Revisió documental (PEC, RRI, etc.)
  • Descripció de l’àmbit de desenvolupament de l’activitat
   • Descripció general de l’activitat planificada en relació amb la institució.

Fonts d’informació:

  • Revisió dels documents que recullin la funció i planificació de l’activitat.
  • Observació de les activitats específiques (impartició d’assignatures i tallers instrumentals, no instrumentals, individuals, grupals i col·lectives, sessions de formació, audicions escolars, presentacions, etc.)
  • Entrevista amb el professional observat per a la recollida de dades i exploració de l’àmbit concret a observar.
  • Contrastació, anàlisi i reflexió amb el professional.
 • Anàlisi i reflexió global
  • 3a Part: Esboç - Predisseny de la intervenció educativa del Practicum II
   • Proposta, degudament justificada d’intervenció al Pràcticum II. Requerirà l’aprovació del centre, amb el vist i plau del supervisor i el personal docent implicat, i estarà consensuat amb el professor de pràcticum de l’ESMUC.
    • Justificació de l’elecció
    • Objectius personals del treball
    • Objectius del treball
    • Descripció general de la intervenció.
    • Proposta d’activitats a realitzar
    • Calendari orientatiu de realització 
  • Referències bibliogràfiques
   • Han de constar únicament els llibres i documents citats en el text, si n'hi ha.
   • S’hauran d’efectuar seguint la normativa A.P.A. Tanmateix per a les cites.
  • Annexes
   • Conté tots els documents que es creguin necessaris aportar.
   • Han d’estar ordenats, paginats i numerats, per poder-les citar correctament en el cos de text.

Fonts d'informació bàsica

 • Antúnez, S. (1997). La educación escolar se desarrolla en el seno de una organización. A S. Antúnez, Claves para la organización de los centros escolares (pp. 13-33). Barcelona: ICE - Horsori. Recuperat de https://licmayramadrigal.files.wordpress.com/2012/02/6-gection-escolar.pdf
 • Kleiman, V. (2017) Recursos per a l'elaboració de la memòria del pràcticum I. Material d’aula.