Música i dansa

Dades generals

Nom de l'assignatura Música i dansa
Tipus d'assignatura Obligatòria per estudiants de 4rt de Pedagogia en la menció de FMBG i Optativa per estudiants de 3r i 4t curs de: Cant CiC, Cant JiMM, Cante flamenco, Pedagogia en la menció de l'instrument
Impartició 1r o 2n semestre
crèdits ECTS 2
Valor total en hores 60h Hores presencials lectives: 30h
Altres hores presencials: 5h
Hores per treballs dirigits (no presencials): 15h
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 10h
Professor/a Vika Kleiman i Ester Momblant Ribas
Departament Pedagogia

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Prerequisits:

Cal haver cursat l’assignatura de Formació Corporal i Comunicació I, i es recomana haver cursar Formació Corporal i Comunicació  II.

Orientacions prèvies:

Aquesta assignatura és 100% práctica.

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

   
CG7 Demostrar capacitat per a interactuar musicalment en diferents tipus de projectes musicals participatius.
CG8 Aplicar els mètodes de treball més apropiats per a superar els reptes que es presentin en el terreny de l‘estudi personal i en la pràctica musical col·lectiva.
CG10 Argumentar i expressar verbalment els seus punts de vista sobre conceptes musicals diversos.
CG21 Crear i donar forma al seus propis conceptes artístics havent desenvolupat la capacitat d’expressar-se a través d’ells a partir de tècniques i recursos assimilats.
CG24 Desenvolupar capacitats per a l’autoformació durant la seva vida professional.
CG26 Ser capaç de vincular la pròpia activitat musical a altres disciplines del pensament científic i humanístic, a les arts en general i a la resta de disciplines musicals en particular, enriquint l’exercici de la seva professió amb una dimensió multidisciplinar.
CG27 Conèixer i aplicar la legislació relativa al seu àmbit professional.
   
CT1 Organitzar i planificar el treball de forma eficient i motivadora.
CT3 Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.
CT6 Realitzar autocrítica cap el propi fer professional i interpersonal.
CT7 Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.
   
PE4 Adquirir domini tècnic i capacitat expressiva en la interpretació i en la conducció d’agrupacions vocals i instrumentals, com a base per a la improvisació, creació i experimentació amb el propi instrument, la veu i el cos en situacions concretes de d’ensenyament/aprenentatge musical.
PE5 Ser capaç de desenvolupar una pràctica educativa-musical, com artista i formador musical, orientada a la comunitat.
PE8 Implicar-se activament en projectes educatiu-musicals a través del treball cooperatiu i assumir la responsabilitat de desenvolupar la professió educativa musical com a tasca col·lectiva.

Objectius de l'aprenentatge

Els següents objectius pretenen desenvolupar en l’alumnat les competències de:

 • Reconèixer el moviment corporal com a mitjà creatiu, d’expressió i com eina pedagògica complementaria a la interpretació musical.
 • Desenvolupar l’escolta des d’una perspectiva sensorial, emocional, creativa i d’expressió.
 • Descobrir la musicalitat i la creativitat en el moviment del propi cos amb so i en silenci.
 • Recopilar, estudiar i explorar diferents eines de moviment corporal.
 • Ser capaç de compondre i improvisar amb el cos en l’espai, en relació al so i en relació als companys.
 • Adquirir nocions bàsiques de la relació entre el moviment corporal i la música tenint en compte l’espai, el ritme, la coordinació, diverses qualitats de moviment, l’expressió, la relació amb l’espectador i amb als companys.
 • Generar eines per al treball artístic interdisciplinari. La relació de la música amb la dansa. 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

 • Exploració i recerca del propi moviment amb relació amb el so i el silenci, el moviment i la quietud.
 • Elaboració de diferents eines de moviment.
 • Desenvolupament de la consciència corporal.
 • Utilització de varietat de tècniques de moviments i estils de dansa contemporànies, clàssiques i populars concordant-les amb la música pertinent.
 • Desenvolupament de la creativitat mitjançant la interdisciplinarietat artística.
 • Treball sobre la l’expressió musical i corporal des d’un aspecte sensorial, I estudiar-lo segons LMA (Laban Moviment Analysis).
 • Exploració i desenvolupament del moviment propi en relació a la composició i la improvisació en l’espai i en el temps.
 • Utilització d’eines i recursos d’anatomia para el moviment.
 • Desenvolupament  del ritme, la coordinació, la presència escènica i la comunicació.
 • Experimentació amb la possibilitat de crear improvisacions, coreografies i petites peces de música i moviment sol i amb altres.
 • Elaboració de eines per a l'aula

 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

Format General: Classes col-lectives i presencials amb activitats d’aprenentatge generalment grupal.

 • Activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)
  • Presentacions individuals i en grups; escrites, orals i/o corporals.
  • Creacions individuals i/o col·lectives de treball sonor i escènic.
  • Cercle de reflexions sobre el contingut de classe.
  • Treball reflexiu final.
 • Planificació de les activitats (descripció i temporalització)
  • Avaluació inicial: pot agafar un caire d’entrevista individual, formulari, o activitat pràctica.
  • Durant el curs es poden demanar:
   • Lectures d’aprofundiment
   • Pràctiques individuals i col-lectives.
   • Asistencia a actuacions, Jams, espectacles, etc.
   • Recollida i estructuració de documentació.
   • Creacions individuals i/o col-lectives.
  • Avaluació Final: pot agafar un caire d’entrevista individual, formulari, o activitat pràctica.

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

 • La participació en les propostes de classe te un gran pes en l’avaluació.
 • La implicació a classe: respondre activament, creativament i amb predisposició a les propostes realitzades. Desenvolupar refelxions i contextualitzar en el pròpi ambit musical, docent i vida quotidiana.
 • Presentació de treballs, tant corporals com escrits, individuals i/o en grup.
 • Evaluació feta al llarg del curs, tenint en compta l’experiència inicial.

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Avaluació Inicial Inici de curs Orientatiu
Participació, Implicació a classe Setmanes 1-15 35%
Evolució del inici al final de curs Setmanes 1-15 10%
Aportacions en el cercle reflexiu Setmanes 1-15 15%
Creacions individuals/col·lectives Setmanes 1-15 15%
Treballs i Avaluació final Setmana 15 25%

 

Fonts d'informació bàsica

Bibliografia bàsica:

 • Bertherat, T. (1976). El cuerpo tiene sus razones. Barcelona: Paidós.
 • Bertherat, T. (1990). La guarida del tigre. Barcelona: Paidós.
 • Bonie Bainbridge C. (1993). Sensing, Feeling and Action. Northamton: Contact Editions.
 • Cage, J., (2002). Silencio. Madrid: Ardora.
 • Hartley, L. (1995). Wisdom of the body moving. Berkeley: North Atlantic Books.
 • Hemsy de Gainza, V. (1985). Conversaciones con Gerda Alexander. Vida y pensamiento de la creadora de la eutonía. Barcelona: Paidós.
 • Kleiman, V., (2010). La formació corporal en l´educacio academica dels musics. Revista musical Catalana. (312).
 • Stokoe, P.(1990) Expresión corporal. Arte, salud y educación. Buenos Aires: Humanitas-Instituto de ciencias sociales aplicadas, 1990.
 • Unseld, P. (1998) El sostén interno. Article consultat el 29-10-18 a: https://feldenkrais-open.es/1998/08/20/el-sosten-interno/

Bibliografia complementària:

 • Gianni, C. (2004). El juego de la improvisación. Eufonía (30). Barcelona: Grao