Música i dansa

Dades generals

Nom de l'assignatura Música i dansa
Tipus d'assignatura
 • Obligatòria per estudiants de 4rt  FMBG i Optativa per estudiants de 3r i 4t curs de: Cant CiC, Cant JiMM, Cante flamenco, Pedagogia de l'instrument
Impartició 1r semestre
crèdits ECTS 2
Valor total en hores 60 Hores presencials lectives: 30
Altres hores presencials: 5
Hores per treballs dirigits (no presencials): 15
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 10
Professor/a Vika Kleiman i Ester Momblant Ribas
Departament Pedagogia

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Cal haver cursat l’assignatura de Formació Corporal i Comunicació I, i es recomana haver cursar Formació Corporal i Comunicació II.

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

 • CG7, CG8, CG10, CG21, CG24, CG26
 • CT1, CT3, CT6, CT7
 • PE4, PE5, PE8

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

 • (4) Adaptar i aplicar a diferents situacions pedagògiques les propostes didàctiques que diverses metodologies i línies de pensament en educació musical fan en relació a l’ensenyament-aprenentatge en aquest àmbit educatiu.
 • (5) Mostrar autonomia per seguir aprenent i per desenvolupar la tasca pedagògica, seleccionant i elaborant material didàctic amb criteris adequats als objectius fixats.
 • (6) Integrar i interrelacionar de forma sistemàtica els continguts d’assignatura, els de les diferents assignatures de música i, si és el cas, els de les assignatures no musicals.
 • (7) Ampliar i complementar coneixements sobre l’especialitat mitjançant el coneixement de les tendències i usos pedagògics actuals, en especial de les que apliquen models cooperatius i d’intercanvi creatiu i interdisciplinari d’idees.

 

Objectius concrets de l’assignatura

 • Reconèixer el moviment corporal com a mitjà creatiu, d’expressió i com una eina pedagògica complementaria a la interpretació musical.
 • Desenvolupar l’escolta des d’una perspectiva sensorial, emocional, creativa i d’expressió.
 • Descobrir la pròpia creativitat en el moviment corporal relacionant-lo tant amb la música com sense ella.
 • Recopilar, estudiar i explorar diferents eines de moviment corporal.
 • Descobrir la musicalitat del propi cos amb so i en silenci.
 • Ser capaç de compondre i improvisar amb el cos en l’espai, en relació al so i en relació als companys.
 • Ser capaç de compondre petits formats escènics amb altres.
 • Adquirir nocions bàsiques de la relació entre el moviment corporal i la música tenint en compte l’espai, el ritme, la coordinació, diverses qualitats de moviment, l’expressió, la relació amb l’espectador i la relació amb als companys.
 • Generar eines per al treball artístic interdisciplinari. La relació de la música amb la dansa.

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

 • Exploració i recerca del propi moviment amb relació amb el so i el silenci, el moviment i la quietud.
 • Elaboració de diferents eines de moviment.
 • Desenvolupament de la consciència corporal.
 • Utilització de varietat de tècniques de moviments i estils de dansa contemporànies, clàssiques i populars concordant-les amb la música pertinent.
 • Desenvolupar la creativitat mitjançant la interdisciplinarietat artística.
 • Treballar la l’expressió musical i corporal des d’un aspecte sensorial, I estudiar-lo segons LMA (Laban Moviment Analysis).
 • Exploració i desenvolupament del moviment propi en relació a la composició i la improvisació en l’espai i en el temps.
 • Utilització d’eines i recursos d’anatomia para el moviment.
 • Desenvolupament  del ritme, la coordinació, la presència escènica i la comunicació.
 • Experimentar amb la possibilitat de crear improvisacions, coreografies i petites peces de música i moviment.
 • Experimentar  la composició i la improvisació amb altres i en petits formats escènics.
 • Elaboració de eines per a l'aula.

 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

 • L’assignatura pot tenir dos formats:
  • 20 sessions col·lectives d’una hora i mitja, dos cops per setmana.
  • 15 sessions col·lectives de dues hores un cop per setmana.
 • Cercle de reflexions a cada final de classe.
 • Presentacions individuals i de grups; escrites, orals, corporals.
 • Creacions individuals /col·lectives de treball sonor i escènic.
 • Treball reflexiu final.

Planificació de les activitats (descripció i temporalització)

Avaluació inicial: pot agafar un caire d’entrevista individual, formulari, o activitat practica.

Durant el curs es poden demanar:

 1. Lectures d’aprofundiment
 2. Pràctiques individuals i col · lectives.
 3. Asistencia a actuacions, Jams, espectacles, etc.
 4. Recollida i estructuració de documentació.
 5. Creacions individuals i / o col · lectives.

Avaluació final: pot agafar un caire d’entrevista individual, formulari, o activitat practica.

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

 • L’evolució feta al llarg de les sessions.
 • L’actitud i la implicació en les practiques.
 • El grau d’assoliment dels objectius i la seva aplicació a la pràctica musical i vida quotidiana.

La realització i qualitat dels treballs individuals o en grup proposats.

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Avaluació Inicial Inici de curs mig
Participació, Implicació a classe Durant tot el curs alt
Assistència  Durant tot el curs alt
Treball escrit final Durant tot el curs alt
Creacions individuals/col·lectives Durant tot el curs alt
Assistència a activitats Durant tot el curs mig
Activitats proposades a classe Durant tot el curs alt
Avaluació Final Final de curs mig

 

Fonts d'informació bàsica

 • Bonie Bainbridge Cohen; Sensing, Feeling and Action . Ed. Contact Editions, 1993.
 • Cage, John, 2002. Silencio. Ed. Ardora.
 • Linda Hartley, Wisdom of the body moving, North Atlantic Books, 1995.
 • Combeau, François. Vivir libre implica respirar libremente.
 • Cooper, A. & Gere, D. Taken by surprise, a dance improvisation reader. Ed. Western Uni. press, 2003.
 • Fiadeiro, Joao. Composición en tiempo real.
 • Gianni, Carlos. 2004. El juego de la improvisación. Eufonía 30. Ed. Grao
 • Herrigel, Eugen. 1999. Zen en el arte del tiro con arco. Ed. Kier
 • Kleiman, Vika, Octubre 2010. La formació corporal en l´educacio academica dels musics.Revista musical Catalana. Nro. 312.
 • Blom, L.A. & Chaplin, L.T. The Intimate act of Choreography. Ed. Uni. Pittsburg Press, 1982.
 • Unseld, Philipp. El sostén interno.
 • Varios autores, Celant, Germano editor, 1999. Merce Cunningham. Ed Charta, Fundación Tapies.
 • Patricia Stokoe; Expresión corporal. Arte, salud y educación. Ed. Humanitas-Instituto de ciencias sociales apliadas, 1990.
 • Rudolf Laban; Danza educativa moderna. Ed. Paidós, 1993.
 • Thérèse Bertherat, El cuerpo tiene sus razones, Ed. Paidós, 1976/1987.
 • Thérèse Bertherat, La guarida del tigre. Ed. Paidós, 1990.
 • Violeta Hemsy de Gainza, Conversaciones con Gerda Alexander. Vida y pensamiento de la creadora de la eutonía. Ed. Paidós, 1985.