Música i comunitat

Dades generals

Nom de l'assignatura Música i Comunitat
Tipus d'assignatura Optativa
Impartició 1r semestre
crèdits ECTS 3
Valor total en hores 90h Hores presencials lectives: 45h
Altres hores presencials: 9h
Hores per treballs dirigits (no presencials): 36h
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 0h
Professor/a Ester Bonal Sarró
Departament Pedagogia

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Prerequisits:

No és necessari cap prerequisit.

Orientacions prèvies:

Estudiants interessats a fer ús de la música com a eina de comunicació, participació, cooperació... de tot tipus de grups i col·lectius, amb la finalitat de potenciar el sentiment de pertinença dels individus a un territori, una comunitat..., tot compartint-ne l’ entorn cultural des de la participació.

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

   
CG7 Demostrar capacitat per a interactuar musicalment en diferents tipus de projectes musicals participatius.
CG14 Conèixer el desenvolupament històric de la música en els seus diferents tradicions, des d’una perspectiva crítica que situï el desenvolupament de l’art musical en un context social i cultural.
CG16 Conèixer el context social, cultural i econòmic en que se desenvolupa la pràctica musical, amb especial atenció al seu entorn més immediat però amb atenció a la seva dimensió global.
CG17 Estar familiaritzat amb els diferents estils i pràctiques musicals que li permetin entendre, en un context cultural més ampli, el seu propi camp d’activitat i enriquir-lo.
CG19 Conèixer les implicacions pedagògiques i educatives de la música en distints nivells.
CG26 Ser capaç de vincular la pròpia activitat musical a altres disciplines del pensament científic i humanístic, a les arts en general i a la resta de disciplines musicals en particular, enriquint l’exercici de la seva professió amb una dimensió multidisciplinar.
   
CT1 Organitzar i planificar el treball de forma eficient i motivadora.
CT3 Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.
CT7 Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.
CT9 Integrar-se adequadament en equips multidisciplinars i en contextos culturals diversos.
CT10 Liderar i gestionar grups de treball.
CT11 Desenvolupar en la pràctica laboral una ètica professional basada en l’apreciació i sensibilitat estètica, medioambiental i cap a la diversitat.
CT17 Contribuir amb la seva activitat professional a la sensibilització social de la importància del patrimoni cultural, la seva incidència en els diferents àmbits  i la seva capacitat de generar valors significatius.
   
PE2 Elaborar, seleccionar, aplicar i avaluar activitats, materials i recursos d’ensenyament/aprenentatge musicals en funció de les demandes de cada context educatiu, i ser versàtil en el domini dels instruments i altres recursos musicals, aplicant de forma funcional les noves tecnologies.
PE4 Adquirir domini tècnic i capacitat expressiva en la interpretació i en la conducció d’agrupacions vocals i instrumentals, com a base per a la improvisació, creació i experimentació amb el propi instrument, la veu i el cos en situacions concretes de d’ensenyament/aprenentatge musical.
PE5 Ser capaç de desenvolupar una pràctica educativa-musical, com artista i formador musical, orientada a la comunitat.
PE6 Contextualitzar la pedagogia musical en el temps actual i en els diferents àmbits culturals, reflexionant de forma crítica sobre la funció i resultats que la pràctica de l’educació musical pot aportar a la millora de la persona i de la societat.
PE8 Implicar-se activament en projectes educatiu-musicals a través del treball cooperatiu i assumir la responsabilitat de desenvolupar la professió educativa musical com a tasca col·lectiva.

Objectius de l'aprenentatge

 • Entendre la música i comunitat  com a mobilitzadora de la participació artística i musical: un dret reconegut per la UNESCO en la declaració dels drets culturals de Friburg (2007).
 • Prendre consciència de la transcendència de la música i la comunitat en processos de transformació social, a través de la discussió i reflexió i del coneixement d’experiències.
 • Despertar i /o desenvolupar inquietuds en referència a l’ús de la música com a element de comunicació, relació social, inclusió social i participació ciutadana...
 • Oferir possibilitats de resposta a inquietuds individuals a través de compartir-les amb altres companys.
 • Treballar en equip.
 • Conèixer i reflexionar sobre termes com, comunitat, acció comunitària, segregació,... l’abast del terme “música i comunitat”....
 • Conèixer de primera mà experiències diverses de música i comunitat, amb contextos de veïnat, col·lectius amb diversitat funcional, centres penitenciaris, prevenció de risc d’exclusió per a infants i joves, persones hospitalitzades, gent gran...
 • Desenvolupar la capacitat d’observació i d’anàlisi de contextos, detecció de necessitats i justificació de projectes.
 • Preveure les fases i els fronts que han d’afrontar un projecte de música i comunitat perquè sigui sostenible (programàtica i financerament)
 • Fonamentar la pràctica amb un compromís ètic
 • Fer un treball en equip a través d’elaborar una proposta de música i comunitat: Missió, Visió, Objectius, Fases de desenvolupament, Comunicació, Previsió de recursos (materials i humans), Pressupost, Avaluació.

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

Àmbit socioeducatiu i musical.

Per on comencem? Per ser comunitat ens hem de conèixer i compartir vivències musicals.

Societat. Comunitat. Mirades. Realitats.

Arts Comunitàries: On? Per què? Per qui? Amb què? Amb qui?... Necessitats que van fer néixer la música i comunitat.

Definicions de música i comunitat: què abraça

Coneixement de projectes, iniciatives...

 

Àmbit d’organització, lideratges, equips.

Presentació d’exemples reals d’iniciatives entorn la música i comunitat: d’entorn proper i d’altres països.

Disseny d’un projecte socioeducatiu musical en equip.

 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Bloc 1 – Reflexió d’on ens endinsem a través de les reflexions compartides, generades a partir de dinàmiques pràctiques de música i en comunitat. Discussió sobre conceptes: Societat. Comunitat. Acompanyament. Mirades. Realitats. Música comunitària, música i comunitat... per què? Per a què? Amb qui? Com? On?

Bloc 2 -  Presentacions de projectes de música i comunitat. Reflexions i discussions.

Bloc 3 – Propostes de Música i Comunitat: disseny- desenvolupament i avaluació de projectes de música i comunitat

Presencials:

Dinàmiques de grup al voltant dels diferents temes a definir i tractar.

Presentació i discussió d’exemples de música i comunitat.

No presencials:

Lectures i reflexions al voltant de diferents conceptes en relació a música i comunitat

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

Assistència i participació (registre i observació)

Registre d’intervencions rellevants en els espais de discussió- reflexió que es plantegin al llarg de les sessions i de reflexions a l’aulari

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Assistència i participació Continuat 50%
Intervencions i reflexions compartides  Últimes setmanes del curs 50%

 

Fonts d'informació

Bibliografia bàsica

 • ALSINET, J.,RIBA,C., RIBERA,M., SUBIRATS,J., coord. Més enllà de l’escola. Nº 37.Col Polítiques-Fund Jaume Bofill. 2003, Ed Mediterrània
 • BARCENA, F. I MÈLICH, J.C. La educación como acontecimiento ético, Barcelona, Paidós, 2000
 • BONAL, X, TARABINI, A., dir, Ser pobre en la escuela (habitus de pobreza y condiciones de educabilidad),2010, Miño y Dávila, Editores.
 • BONALS, JOAN. El trabajo en equipo del profesorado. Barcelona 1996; Ed Graó
 • CARBONELL, JAUME. La aventura de innovar. 2001, Ed Morata
 • ÉVANO, Chantal (1999) La gestión mental. Otra forma de ver y escuchar en pedagogía Barcelona, 2006; Ed. Graó
 • FLETXA,R., MASSOT,M., ESSOMBA, M.a.,AeiG BDEN POWEL; Educació Comunitària. 2009, Col Parlem-ne, Minyons Escoltes i guies de Catalunya
 • FREIRE, P.; Pedagogie des opprimés, Maspero, París, 1965
 • HERVÍAS, MERCEDES,coord. La música como medio de integración y trabajo solidario. 2006, Curso de la Universidad Menéndez y Pelayo
 • LÓPEZ VICENTE, PAU. Espais d'aprenentatge. Barcelona. Ed Drecera
 • MEIRIEU, P. (1987) Aprender, sí. Pero ¿cómo? Barcelona, 1992; Ed.Octaedro
 • MEIRIEU, P. (1995) La opción de educar. Barcelona , 2001; Ed. Octaedro
 • READ, HERBERT. Educación por el arte 1982, Paidós Educador
 • SMALL, CRISTOPHER. Música, Sociedad y educación. Barcelona. Alianza Ed.
 • VAN MANEN, M. El tacto en la enseñanza. El significado de la sensibilidad pedagógica, Barcelona, Paidós, 1998.

Bibliografia complementària

 • Conferències, pel·lícules, documentals... a la xarxa al voltant d’Educació, comunitat, música i comunitat: Ken Robinson, Vídeos de la Fundació Jaume Bofill, La Educació Prohibida, Juan Carlos Tedesco, Nuccio Ordine...
 • Base de dades de Webs de projectes d’ arts comunitàries, a la formació continuada en aquest camp professional, a l’assessorament per a iniciatives de música i comunitat,  i a la recerca.