Instruments polifònics a l'aula

Dades generals

Nom de l'assignatura Instruments polifònics a l'aula
Tipus d'assignatura Optativa
Impartició 1r semestre
crèdits ECTS 4
Valor total en hores 120h Hores presencials lectives: 30h
Altres hores presencials: 10h
Hores per treballs dirigits (no presencials): 25h
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 55h
Professor/a Ester Bonal Sarró
Departament Pedagogia

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Prerequisits:

No hi ha prerequisits

Orientacions prèvies:

Estudiants interessats a fer pràctica de recursos bàsics amb instruments a l’aula (piano, guitarra i instruments de placa) per poder-se’n valer en la seva pràctica docent, tant per acompanyar alumnes cantant i tocant (principalment en classes col·lectives) com per introduir als propis alumnes al seu ús tot fent i creant petites peces de conjunt.

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

   
CG6 Dominar un o més instruments musicals en un nivell adequat al seu camp principal d’activitat.
CG7 Demostrar capacitat per a interactuar musicalment en diferents tipus de projectes musicals participatius.
CG8 Aplicar els mètodes de treball més apropiats per a superar els reptes que es presentin en el terreny de l‘estudi personal i en la pràctica musical col·lectiva.
CG19 Conèixer les implicacions pedagògiques i educatives de la música en distints nivells.
CG22 Disposar de recursos musicals amplis i diversos per a poder crear o adaptar peces musicals així com improvisar en diferents contextos a partir del coneixement d’estils, formats, tècniques, tendències i llenguatges diversos.
CG24 Desenvolupar capacitats per a l’autoformació durant la seva vida professional.
   
CT3 Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.
CT9 Integrar-se adequadament en equips multidisciplinars i en contextos culturals diversos.
CT10 Liderar i gestionar grups de treball.
CT13 Buscar l’excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.
CT15 Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i  l’esperit emprenedor en l’exercici professional.
   
PE2 Elaborar, seleccionar, aplicar i avaluar activitats, materials i recursos d’ensenyament/aprenentatge musicals en funció de les demandes de cada context educatiu, i ser versàtil en el domini dels instruments i altres recursos musicals, aplicant de forma funcional les noves tecnologies.
PE3 Conèixer els elements constitutius de la música, mostrar un alt domini en percepció auditiva, lectura, anàlisis, escriptura, improvisació i creació musical, i ser capaç d’interrelacionar tot això per a aplicar-ho i utilitzar-ho adequadament en el desenvolupament de la pròpia activitat.
PE4 Adquirir domini tècnic i capacitat expressiva en la interpretació i en la conducció d’agrupacions vocals i instrumentals, com a base per a la improvisació, creació i experimentació amb el propi instrument, la veu i el cos en situacions concretes de d’ensenyament/aprenentatge musical.
PE5 Ser capaç de desenvolupar una pràctica educativa-musical, com artista i formador musical, orientada a la comunitat.
PE8 Implicar-se activament en projectes educatiu-musicals a través del treball cooperatiu i assumir la responsabilitat de desenvolupar la professió educativa musical com a tasca col·lectiva. 

Objectius de l'aprenentatge

 • Fer pràctica d’harmonia bàsica i el transport amb els instruments de l’aula (piano, guitarra i instruments de placa). Bordons, ostinatos, escales pentatòniques, Escales Majors (Do, Fa, Sol) i menors (la, re, mi), Baix ostinat, exemples per improvisar (danses del renaixement, tema amb variacions, blues, jazz standards...).
 • Fer pràctica de cantar acompanyant-se amb els instruments
 • A partir de l’harmonia triada per acompanyar una melodia, fer pràctica de les possibilitats de combinacions rítmiques, tímbriques... per enriquir l’acompanyament evocar, si és el cas, algun context concret (d’estil, cultural...).
 • Improvisar i crear col·lectivament a partir d’una roda harmònica, en diferents estils, fent ús d’aquests instruments.
 • Fer pràctica de tocar, improvisar i crear, peces de conjunt a partir de la intersecció d’intervencions individuals a la mida de cadascú.
 • Proposar diversitat de solucions i possibilitats per cada acompanyament, creació...des d’un punt de vista de la forma i textures fins a arribar a una “peça” col·lectiva.Adquirir i practicar estratègies de dinàmica de treball i direcció per aplicar processos apresos en el marc de la docència.
 • Els següents objectius pretenen desenvolupar en l’alumnat les competències de: Dominar diferents instruments utilitzables a l’aula, aplicar tècniques instrumentals i harmòniques per treballar el conjunt instrumental, practicar i posar en pràctica recursos musicals, de direcció de conjunts, d’arranjaments senzills, per poder aplicar-ho amb diferents grups i contextos.

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

 • Àmbit de pràctica individual i col·lectiva: pràctica individual de diferents instruments polifònics.
 • Àmbit d’aplicació docent: coneixement i creació de propostes per fer música amb col·lectius fent ús de diferents instruments polifònics.

Activitats d’aprenentatge i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

 • Bloc 1 - Processos pràctics amb instruments polifònics (arranjaments, acompanyaments, improvisació,... (instruments de placa i guitarra)
 • Bloc 2 - Harmonia bàsica aplicada al teclat per acompanyar cançons i improvisar
 • Bloc 3 -  Pràctiques docent de l’aplicació de processos instrumentals de conjunt

La planificació de les activitats presencials i no presencials serà la següent:

Presencials:

 • Pràctica individual i col·lectiva dels instruments polifònics: instruments de placa, guitarra i piano.
 • Usos dels instruments en l’aprenentatge musical: execució de peces, acompanyament de melodies, arranjaments instrumentals,  transport, audició, improvisació i creació individual i col·lectiva.
 • Vivència de processos didàctics amb instruments polifònics des del rol d’educand.
 • Desenvolupar propostes de processos didàctics amb instruments polifònics des del rol docent.

No presencials:

 • Elaboració d’un treball original on es dissenyi, desenvolupi i revaluï un procés didàctic d'ús d’instruments polifònics a l’aula.

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

 • Assistència i participació (registre i observació).
 • Treball escrit amb una proposta concerta de l’ús d’instruments polifònics a l’aula.
 • Execució d’exemples de pràctica docent de l’ús d’instruments polifònics amb els companys o amb alumnes (visionat amb vídeo).

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Assistència i participació Totes les setmanes 50%
Treball d’ús d’instruments polifònics en una proposta didàctica Totes les setmanes 30%
Pràctica de classe Totes les setmanes 20%

 

Fonts d'informació bàsica

Les fonts d’informació d’aquesta assignatura varien en funció dels professors/es convidats a fer les sessions. Pel que fa a les sessions de conjunt instrumental Orff a l’aula, es referencien, a través de l’aulari, materials, enllaços a diverses webs, etc. i s’hi pengen els de producció pròpia per a que les i els estudiants i accedeixin per consulta o descàrrega, segons la normativa vigent.