Formació Corporal i Comunicació I

Dades generals

Nom de l'assignatura Formació Corporal i Comunicació I
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició 1r o 2n semestre
crèdits ECTS 2
Valor total en hores 60h Hores presencials lectives: 30h
Altres hores presencials: 0h
Hores per treballs dirigits (no presencials): 15h
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 15h
Professor/a Raimon Àvila, Margarida Barbal, Luis García, Vika Kleiman, Ester Momblant, Mireia Mora
Departament Pedagogia

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Prerequisits:

No hi ha prerequisits

Orientacions prèvies:

Es recomana haver cursat algun crèdit de formació corporal en el grau mitjà.

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

   
CT3 Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.
CT6 Realitzar autocrítica cap el propi fer professional i interpersonal.
CT7 Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.
CT15 Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i  l’esperit emprenedor en l’exercici professional.
   
CG2 Mostrar aptituds adequades per a la lectura, improvisació, creació i recreació musical.
CG7 Demostrar capacitat per a interactuar musicalment en diferents tipus de projectes musicals participatius.
CG8 Aplicar els mètodes de treball més apropiats per a superar els reptes que es presentin en el terreny de l‘estudi personal i en la pràctica musical col·lectiva.
CG12 Acreditar un coneixement suficient del fet musical i la seva relació amb l’evolució dels valors estètics, artístics i culturals.
CG13 Conèixer els fonaments i l’estructura del llenguatge musical i saber aplicar-los en la pràctica interpretativa, creativa, d’investigació o pedagògica.
CG17 Estar familiaritzat amb els diferents estils i pràctiques musicals que li permetin entendre, en un context cultural més ampli, el seu propi camp d’activitat i enriquir-lo.
CG19 Conèixer les implicacions pedagògiques i educatives de la música en distints nivells.
CG21 Crear i donar forma al seus propis conceptes artístics havent desenvolupat la capacitat d’expressar-se a través d’ells a partir de tècniques i recursos assimilats.
CG23 Valorar la creació musical com l’acció de donar forma sonora a un pensament estructural ric i complex.
CG25 Conèixer i ser capaç d’utilitzar metodologies d’estudi i investigació que el capacitin per al continu desenvolupament i innovació de la seva activitat musical en el transcurs de la seva carrera.
   
PE4 Adquirir domini tècnic i capacitat expressiva en la interpretació i en la conducció d’agrupacions vocals i instrumentals, com a base per a la improvisació, creació i experimentació amb el propi instrument, la veu i el cos en situacions concretes de d’ensenyament/aprenentatge musical.
PE8 Implicar-se activament en projectes educatiu-musicals a través del treball cooperatiu i assumir la responsabilitat de desenvolupar la professió educativa musical com a tasca col·lectiva.

Objectius de l'aprenentatge

 • Experimentar i explorar a partir de la sensorialitat i la percepció
 • Integrar les experiències corporals amb la anatomia i la fisiologia
 • Estimular, conèixer i desenvolupar la consciència psico-corporal
 • Reconèixer els hàbits corporals per actuar amb eficiència i economia d’esforç
 • Valorar i treure partit de les qualitats comunicatives de la persona en situacions concretes
 • Formar la disponibilitat corporal com a instrument de cooperació, creació, expressió i comunicació
 • Conèixer i comprendre els fonaments d’alguns enfocaments del treball corporal
 • Adquirir un ús del cos adequat a les exigències de l’instrument escollit
 • Aplicar de manera personalitzada a la interpretació totes les capacitats comunicatives adquirides
 • Adquirir coneixement i domini del cos i de la pròpia personalitat
 • Desenvolupar la capacitat d’expressió i comunicació mitjançant el ritme, el moviment corporal i la música

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

 • Anatomia vivencial general i aplicada al professional de la música
 • Organització corporal dinàmica en relació a la gravetat, l'espai i el moviment
 • El gest respiratori, respiració espontània, organicitat i adaptació integrada a la acció
 • Moviment intern espontani
 • Sistema osteo-articular i sistema nerviós. Mobilitat articular, coordinació, flexibilitat i tonicitat muscular.
 • Capacitats perceptives i propioceptives. Consciencia psico-corporal
 • Aprenentatge del “no fer” per evitar interferències psico-físiques durant l’activitat musical
 • Economia d'esforç i saber deixar anar tensions innecessàries. Relació activitat-repòs, tensió-relaxament
 • Reconeixement d'hàbits corporals i exploració de noves maneres de percebre i de fer
 • Semiòtica del cos estàtic i dinàmic en la formació integral de les persones
 • Metacognició i coneixement personal. La cooperació.
 • La música como estímul creatiu, expressiu i comunicatiu
 • Aproximació a algunes concepcions i corrents del treball corporal
 • La respiració

 

Activitats d’aprenentatge i organització general de l’assignatura

L’assignatura s’imparteix en dues modalitats horàries (30 hores):

 • Dues sessions setmanals d’una hora i mitja (20 sessions)
 • Una sessió setmanal de dues hores (15 sessions).

Es planifiquen activitats diverses al llarg del període lectiu amb un marcat caràcter experiencial i per tant, presencial. Les dinàmiques de classe es basen en la pràctica i estan enfocades a atènyer els objectius i continguts esmenats. Es proposen activitats individuals, en parella i en grup, així com treballs escrits reflexius referits a aquests aspectes. Es dedicarà especial atenció a la posada en comú de les experiències viscudes.

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

Es tindran en compte els següents criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura:

 • L’actitud, la participació i la implicació en les propostes d’aula i les pràctiques
 • Presentació de treballs, individuals o de grup
 • L’evolució feta al llarg de les sessions.

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
L’actitud, la participació  i la implicació en les propostes d’aula i les practiques Totes les sessions 50%
Presentació de treballs, individuals o de grup Totes les sessions 30%
L’evolució feta al llarg de les sessions Totes les sessions 20%

 

Fonts d'informació

Bibliografia bàsica

 • Alcàntara, P. (1997). Indirect procedures, a Musician’s Guide to the Alexander Technique. Oxford: Oxford University Press.
 • Anderson, B. 1984. Estirándose. Cómo rejuvenecer el cuerpo. Barcelona: Integral.
 • Àvila, R. (2011). Moure i commoure. Consciència corporal per a actors, músics i ballarins. Barcelona: Institut del Teatre.
 • Brooks, Charles V.W (1996) Conciencia sensorial. Barcelona: La Liebre de marzo.
 • Calais-Germain, B,.(2002). Anatomía para el movimiento. Volums I i II. Barcelona: La Liebre de marzo.
 • Calais-Germain, B. (2006). La respiración. El gesto respiratorio. Barcelona: La Liebre de marzo.
 • Conable, B. (2012). Lo que todo músico tiene que saber sobre el cuerpo. Barcelona: Laertes.
 • Feldenkrais, M. (1972). Autoconciencia por el movimiento. Ejercicios para el desarrollo personal. Barcelona: Paidós.
 • Feldenkrais, M. (1993). El poder del yo. La autotransformación a través de la espontaneidad. Barceloa: Paidós.
 • García, Rafael (2017) Entrenamiento mental para músicos. Barcelona: Ma non troppo
 • García Martínez, R. (2012). Optimiza tu actividad musical. La Técnica Alexander en la música. Valencia: Impromptu.
 • Gelb, M. (1987). El cuerpo recobrado. Barcelona: Urano.
 • Germain, Patrick (2003) La armonía del gesto. Barcelona: La Liebre de marzo. 

 • Herrigel, E. (1991). Zen en el arte del tiro con arco. Madrid: Kier.
 • Marés, E. (2014) Estiramientos. Correctos, nocivos, contradictorios. Barcelona: Hispano Europea
 • Mora, M. (2012). Canviar hàbits i prevenir trastorns musculoesquelètics. Introducció a la Tècnica Alexander aplicada a l’àmbit laboral. Oficina de Prevenció de Riscos Laborals.

Bibliografia complementària

 • Bertherat, T. (1987). El cos té les seves raons. Barcelona: La llar del llibre.
 • Green, B. I Gallwey, T. (1987). The inner game of music. Londres: Panbooks
 • Hemsy de Gainza, V. i Kesselman, S. (2003). Música y eutonía. El cuerpo en estado de arte. Barcelona: Lumen.
 • Kalmar, D. (2005). Qué es la expresión corporal. Barcelona: Lumen.
 • Laban, R. (1984). El dominio del movimiento. Madrid: Fundamentos.