Fonaments de musicoteràpia

Dades generals

Nom de l'assignatura Fonaments de musicoteràpia
Tipus d'assignatura Optativa
Impartició 2n semestre
crèdits ECTS 3
Valor total en hores 90 Hores presencials lectives: 45
Altres hores presencials: 10
Hores per treballs dirigits (no presencials): 20
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 15
Professor/a Melissa Mercadal
Departament Pedagogia

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

No té requisits previs.

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Transversals:  CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10, CT11, CT13, CT16, CT17.

Generals: CG1, CG2, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG10, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, CG16, CG17, CG18, CG19, CG20, CG21, CG22, CG23, CG24, CG25, CG26, CG27

Específiques: PE1, PE2, PE3, PE4, PE5, PE6, PE8, PE9, PE10, PE11

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

 1. Explicar els fonaments didàctics de cada un dels àmbits de l’educació musical treballats i aplicar-los en els processos d’ensenyament-aprenentatge.
 2. Seleccionar, dissenyar i aplicar activitats per a l’ensenyament-aprenentatge de la música i els materials necessaris per al seu desenvolupament.
 3. Adaptar i aplicar a diferents situacions pedagògiques les propostes didàctiques que diverses metodologies i línies de pensament en educació musical fan en relació a l’ensenyament-aprenentatge en aquest àmbit educatiu.
 4. Mostrar autonomia per seguir aprenent i per desenvolupar la tasca pedagògica, seleccionant i elaborant material didàctic amb criteris adequats als objectius fixats.
 5. Integrar i interrelacionar de forma sistemàtica els continguts d’assignatura, els de les diferents assignatures de música i, si és el cas, els de les assignatures no musicals.
 6. Ampliar i complementar coneixements sobre l’especialitat mitjançant el coneixement de les tendències i usos pedagògics actuals, en especial de les que apliquen models cooperatius i d’intercanvi creatiu i interdisciplinari d’idees.
 7. Crear peces, fragments o exercicis musicals de tot tipus que responguin a finalitats pedagògiques preestablertes igualment diverses.
 8. Valorar l’interès i l’oportunitat de crear peces musicals amb objectius didàctics concrets i utilitzar-les com a eines d’intervenció pedagógica.

 

Objectius concrets de l’assignatura

 • Adquirir els conceptes teòrics i metodològics bàsics de la Musicoteràpia i de la Psicologia de la Música.
 • Descobrir la importància de la intervenció de la Musicoteràpia en el camp de l’Educació, Medicina, Salut Mental i Geriatria.
 • Valorar la funció de la Musicoteràpia dins l’entorn educatiu com a complement a l’educació musical.
 • Conèixer les aplicacions de les tècniques musicoterapèutiques en el camp de l’educació.
 • Mostrar algunes de les tècniques i activitats musicoterapèutiques adreçades a assolir objectius curriculars i terapèutics en les àrees físiques com la coordinació motriu, àrees cognitives i acadèmiques com l’atenció, la memòria i l’aprenentatge en general, i àrees socio-emocionals i de comunicació.
 • Conèixer les aplicacions de les tècniques musicoterapéutiques en el camp de la Medicina, Salut Mental i Geriatria.
 • Despertar la creativitat individual i grupal a través del disseny d’activitats orientades a la Musicoteràpia en l’entorn educatiu, de salut mental i geriatria. 
 • Convidar a l’anàlisi i reflexió personal de les vivències experimentades a classe.

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

Visió General de la Musicoteràpia

 • Concepte de Musicoteràpia
 • Connexions i diferències amb altres disciplines
 • Aproximació històrica al camp de la Musicoteràpia
 • Figura del musicoterapeuta.
 • Camps d’aplicació
 • Models d’intervenció en Musicoteràpia

Principis bàsics de la Psicologia de la Música

 • Efectes de la música sobre l’ésser humà
 • Característiques de la música com a eina terapèutica
 • Marc teòric de referència
 • Música i Cervell: Bases Neurològiques del procés d´Estimulació Auditiva
 • Desenvolupament Musical dels Nens

Protocol d’intervenció

 • Derivació
 • Avaluació Inicial
 • Pla de tractament: Objectius terapèutics i tècniques musicoterapèutiques.
 • Seguiment-Avaluació

Procés d’intervenció en musicoteràpia en l’entorn educatiu

Aplicacions de la Musicoteràpia dins l’entorn educatiu

 • Etapa Infantil: Objectius pre-acadèmics i socials-emocionals
 • Primària: Objectius acadèmics i socials-emocionals
 • Secundària: Objectius acadèmics i socials-emocionals
 • Educació Especial: Objectius en les àrees física-motriu, cognitiva i social-emocional

Tècniques i recursos musicoterapèutics en l’entorn educatiu:

 • Tècniques i estratègies d’intervenció (segons els objectius i el col·lectiu)
 • Tècniques vocals, instrumentals i corporals d’improvisació utilitzades com a eines d’autoconeixement i desenvolupament personal
 • Mètode Nordoff-Robbins
 • Mètode Orff

Introducció a les aplicacions de la Musicoteràpia en Medicina

 • Situació de salut
 • Situació de problema de salut, cronicitat i crisi

Introducció a les aplicacions de la Musicoteràpia en Salut Mental

 • Problemes d’estrès, ansietat
 • Trastorns de l’estat anímic
 • Medicina de les Arts i la salut dels artistes:  Breu introducció

Introducció a les aplicacions de la Musicoteràpia en Geriatria

 • Persones grans en estat de salut
 • Persones grans amb una varietat de problemàtiques

 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

Classes Teòriques:
 • Amb suport audiovisual (vídeos, DVDs, powerpoint, ...)
 • Amb suport bibliogràfic (referències de llibres i articles científics)
Classes Teòrico-Pràctiques:
 • Activitats pràctiques realitzades a nivell de grup, subgrup i individualment:
 • Activitats musicals a nivell individual i de grup: audicions, jocs, cançons. Percussió corporal, interpretació amb instruments i improvisacions.
 • Anàlisi i comentari de vídeos
 • Anàlisi de les vivències experimentades durant el curs
 • Reflexions personals i de grup
 • Estudi i presentació de casos clínics

 

Planificació de les activitats (descripció i temporalització)

Hi ha un total de 15 sessions presencials.

Cada sessió presencial té 3h de durada, repartides aproximadament en:

 • 1,5h d’explicació teórico-pràctica (comentari  i discussió de lectures)
 • 1,5h de treball pràctic

Per cada comentari de lectura, s’estima una dedicació no presencial dirigida de 2h aproximadament.

Cal realitzar un projecte final que abastarà aproximadament un terç de la càrrega lectiva i del treball personal.

Preparació i realització d’1 examen presencial.

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

Per les característiques de l’assignatura, la major part d’aquesta es basarà en la vivència de diferents experiències musicals a nivell personal i de grup, amb la corresponent reflexió teòrica posterior. L'assistència a classe serà, per tant, imprescindible

La qualificació final s’obtindrà de les notes obtingudes en els apartats següents i considerant els seus percentatges corresponents:

Continguts Conceptuals (prova objectiva): 40%

Continguts de Procediments (treballs i activitats de classe): 30%

Valors, Normes i Actituds (assistència, participació, interès, ...): 30%

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Assistència Cada classe 30%
Anàlisi article 1 científic Setmana 4 5%
Anàlisi article 2 científic Setmana 8 5%
Anàlisi programa Setmana 12 5%
Treball final Setmanes 14 i 15 15%
Prova objectiva Setmana 13 40%

 

Fonts d'informació bàsica

 • ALVIN, J. (1984) . Musicoterapia. Barcelona: Paidós
 • BENENZON, R. (1985). Manual de musicoterapia.  Barcelona: Paidós
 • BENENZON, R. (1991). Teoría de la Musicoterapia. Madrid: De. Mándala
 • BETÉS, M (2000).  Fundamentos de Musicoterapia . Madrid : Morata Ediciones.
 • BONY, H., SAVARY, L. (1993).  La  Música y su Mente. Madrid: De. Edaf
 • BRUSCIA, K, (1997) Definiendo Musicoterapia. Salamanca: Amarú Edicions
 • CAUTELA, J; GRODEN, J. (1985)  Técnicas de relajación. Barcelona: Martínez Roca 
 • CAMPBELL, D. (1998).  El Efecto Mozart. Barcelona:  Ed. Urano.
 • DAVIS, W. D.; GFELLER, K. E.; THAUT, M. H. (2000). Introducción a la Musicoterapia.  Barcelona:  Ed. Boileau
 • DESPINS, J. (1989). La Música y el Cerebro.  Barcelona: Gedisa
 • DUCOURNEAU, G. (1988) Musicoterapia. Madrid: Ed. Edaf
 • FRIDMAN, R. (1974) Los comienzos de la conducta musical. Barcelona: Paidós
 • JAUSET, J.  (2013).  Cerebro y música:  Una pareja saludable.  Madrid:  Editorial Círculo Rojo.
 • JAUSET, J.  (2008).  Música y neurociència:  La musicoteràpia.  Barcelona:  Editorial UOC.
 • LACÁRCEL, J. (1990) Musicoterapia en educación especial. Murcia: Universidad de Murcia
 • MERCADAL-BROTONS, M., & MARTÍ, P.  (2008).  Manual de Musicoterapia en geriatría y en demencias.  Barcelona:  Monsa-Prayma.
 • MERCADAL-BROTONS, M., & MARTÍ, P.  (2012),  Música, musicoterapia y discapacidad. Barcelona:  Editorial Médica Jims
 • MARTÍ, P., & MERCADAL-BROTONS, M.  (2010).  Musicoterapia en Medicina:  Aplicaciones Prácticas.  Barcelona:  Editorial Médica Jims.
 • PAYNE, R.A. (1999).  Técnicas de Relajación. Guía práctica.  Barcelona: Paidotribo.
 • POCH, S. (1999).  Compendio de Musicoterapia(Volums I i II).  Barcelona:  Ed. Herder
 • SACKS. O. (2009).  Musicofilia.  Barcelona:  Anagrama.
 • THAYER, G. (1968). Tratado de Musicoterapia. Barcelona: Paidós
 • WILLEMS, E. (1978).  Introductión a la musicothérapie. Lyon: Editions Pro-Musica

Revistes

 • Journal of Music Therapy
 • Music Therapy Perspectives
 • British Journal of Music Therapy
 • Nordic Journal of Music Therapy 
 • International Journal of Arts Medicine
 • Música, Arte y Proceso
 • Música y Educación
 • Music Educators Journal