Eines didàctiques de consciència corporal

Dades generals

Nom de l'assignatura Eines didàctiques de consciència corporal
Tipus d'assignatura Optativa
Impartició 1r semestre
crèdits ECTS 2
Valor total en hores 60 Hores presencials lectives: 30h
Hores per treballs dirigits (no presencials): 20h
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 10h
Professor/a Margarida Barbal Rodoreda
Departament Pedagogia

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Prerequisits:

Cal haver cursat Formació Corporal i Comunicació I i II

Orientacions prèvies:

Haver cursat les assignatures obligatòries de la titulació de Pedagogia. Pels estudiants d’altres titulacions es recomanen coneixements bàsics de didàctica de la música (veure bibliografia recomanada, especialment el llibre de *Zaragozà).

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

   
CT1 Organitzar i planificar el treball de forma eficient i motivadora.
CT2 Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.
CT3 Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.
CT4 Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.
CT6 Realitzar autocrítica cap el propi fer professional i interpersonal.
CT7 Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.
CT8 Desenvolupar raonadament i crítica idees i arguments.
CT13 Buscar l’excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.
CT15 Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i  l’esperit emprenedor en l’exercici professional.
   
CG4 Reconèixer materials musicals gràcies al desenvolupament de la capacitat auditiva i saber aplicar aquesta capacitat a la seva practica professional.
CG8 Aplicar els mètodes de treball més apropiats per a superar els reptes que es presentin en el terreny de l‘estudi personal i en la pràctica musical col·lectiva.
CG10 Argumentar i expressar verbalment els seus punts de vista sobre conceptes musicals diversos.
CG16 Conèixer el context social, cultural i econòmic en que se desenvolupa la pràctica musical, amb especial atenció al seu entorn més immediat però amb atenció a la seva dimensió global.
CG18 Comunicar de forma escrita i verbal el contingut i els objectius de la seva activitat professional a persones especialitzades, amb un us adequat del vocabulari tècnic i general.
CG24 Desenvolupar capacitats per a l’autoformació durant la seva vida professional.
CG26 Ser capaç de vincular la pròpia activitat musical a altres disciplines del pensament científic i humanístic, a les arts en general i a la resta de disciplines musicals en particular, enriquint l’exercici de la seva professió amb una dimensió multidisciplinar.
   
PE2 Elaborar, seleccionar, aplicar i avaluar activitats, materials i recursos d’ensenyament/aprenentatge musicals en funció de les demandes de cada context educatiu, i ser versàtil en el domini dels instruments i altres recursos musicals, aplicant de forma funcional les noves tecnologies.
PE5 Ser capaç de desenvolupar una pràctica educativa-musical, com artista i formador musical, orientada a la comunitat.
PE8 Implicar-se activament en projectes educatiu-musicals a través del treball cooperatiu i assumir la responsabilitat de desenvolupar la professió educativa musical com a tasca col·lectiva.

Objectius de l'aprenentatge

Els objectius que s’enumeren a continuació pretenen desenvolupar en l’alumnat les competències següents:

 • Desenvolupar la capacitat d’observació
 • Desenvolupar la capacitat d’interpretar el llenguatge corporal
 • Comprendre la relació del cos amb el seu context
 • Prendre consciència del model que ofereix el docent, i del valor i dels límits d’aquest model
 • Plantejar-se el camí d’aprenentatge i creixement a partir de la cerca positiva i entendre la prevenció com una conseqüència d’aquest procés
 • Relacionar el coneixement implícit incorporat experiencialment amb conceptes i principis d’ anatomia, fisiologia i lleis naturals del moviment
 • Buscar recursos adients per proposar experiències corporals concretes a un discent en relació a un objectiu i en un context determinat
 • Cultivar un estil d’aprenentatge que estimuli la confiança en un mateix, com a procés de construcció creatiu
 • Aprofitar els recursos verbals i no verbals per comunicar-se de manera eficient
 • Ensenyar fonamentant-se en la pròpia experiència de recerca expressiva corporal
 • Assolir consciència a l’hora d’avaluar i d’incorporar les millores en la manera d’actuar en diferents contextos

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

 • Bases anatòmiques-fisiològiques de processos corporals i d’aprenentatge (especialment verticalitat, aploms, equilibri, centre, arrelament,  compensacions, respiració, organicitat del moviment, coordinació) a través de la lectura de textos, debats, reflexions individuals i en grup, exemplificacions i experimentació
 • Observació, interpretació i comprensió del llenguatge corporal mitjançant l’anàlisi de situacions donades, a l’aula, a través d’imatges en diferents suports, de practiques en contextos diferents i de lectures.
 • Vocabulari, gest i didàctica de la formació corporal a partir de l’observació, la comparació, la reflexió, la crítica constructiva i l’experimentació en practiques proposades
 • Dinàmiques de grup referides a continguts de cos en situacions pròpies de la docència musical entesa en sentit ampli i específicament en la didàctica de l’instrument a partir de l’observació i la pràctica en diversos suports i situacions i dins l’aula.
 • El cos en moviment i en relació dinàmica: amb un instrument, cantant, amb els altres i l’espai a partir de l’experiència musical quotidiana, de la recreació de situacions a l’aula de l’observació d’altres en l’exercici musical i de la reflexió individual i grupal.
 • Jocs i exercicis per treballar aspectes concrets de formació corporal en contextos educatius, en practiques a l’aula i en altres entorns que proposi l’alumnat, que permetin incorporar els aprenentatges adquirits el bagatge corporal contrastat i reforçat amb els coneixements adquirits a l’assignatura.
 • Idees Mestres que haurien de guiar l’acció docent pel que fa a la mirada i a la relació amb l’altre, al respecte a la seva singularitat i als objectius que ens proposem en situació docent respecte la promoció de la consciencia corporal, tot això a través de lectures, debat, reflexió i reelaboració individual i grupal.

 

Activitats d’aprenentatge i organització general de l’assignatura

 • Classes col·lectives (ràtio 15)
 • Pràctica corporal individual, en diverses formacions i en grup
 • Discussions en grup
 • Jocs de rol i simulacions
 • Demostracions individuals i en grup
 • Lectures i estudi de textos
 • Observacions fora de l’aula
 • Treballs reflexius per escrit individuals, en petit grup i realitzats col·laborativament

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

Activitats 1 i 2 - Evidència del treball de preparació previ, lectura comprensiva, exposició d’idees claus, dubtes. Participació en debats i reelaboracions del tema en diversos formats individuals i col·lectius

Pertinència i consistència d’argumentacions. Es farà una avaluació global de la participació en cadascuna les sessions i dels registres presentats per escrit i elaborats a l’aula.

Activitat 3 – Evidència de lectura comprensiva. Resposta a les qüestions referents a processos pedagògics interns de l’autora al llarg de la seva vida, els seus plantejaments, objectius, metodologia i  detalls de les seves intervencions amb els infants. S’avaluarà la comprensió, capacitat de relació i transposició dels aspectes rellevants i la qualitat reflexiva i argumentativa.

Activitat 4 -  Realització de l’activitat com a requisit per al treball posterior. En relació a l’observació del centre i les classes s’avaluarà el respecte, curiositat, comprensió i capacitat de contextualització. En el treball escrit, la coherència, ordre, capacitat de relativitzar i de valorar el que és general i central per damunt del que és puntual o anecdòtic; de relacionar el que ha passat a les classes observades amb els continguts de l’assignatura, el nivell de reflexió, d’argumentació i la claredat en l’expressió.

Activitat 5 – Cadascuna de les activitats s’avaluaran en funció de les seves característiques. En general no s’espera un saber fer professional d’aspectes sobre els que l’alumnat no té una expertesa assolida, sinó idees i propostes adients al seu nivell de coneixements i d’experiència, que respectin les idees mestres tractades a classe, que les propostes tinguin coherència, estiguin ben contextualitzades, es presentin amb un vocabulari, dinàmica i control del temps suficients.

Activitat 6 – S’avaluaran les competències d’autoobservació i consciència del propi procés d’aprenentatge dins del conjunt del propi creixement a nivell personal i acadèmic.

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
1. Actitud, implicació i participació en les propostes de l’aul A cada sessió 15%
2. Debats i resums dels documents bàsics A cada sessió 15%
3. Lectura i comentari del  llibre: Hengstenberg, E:Desplegándose Al voltant de la 6a sessió 20%
4. Assistència a un parell de classes de treball corporal amb nens/es i comentari/valoració escrit a partir de de l’observació feta.  Assistència: cap a la meitat de l'assignatura. Entrega del treball cap a la 12a setmana, sessions 10-14 20%
5. Una activitat optativa escollida per l’estudiant entre 6 propostes Sessions 10-14 15%
6. Escrit reflexiu sobre el propi procés d’aprenentatge Al final del període lectiu 15%

 

Fonts d'informació bàsica

Bibliografia bàsica:

 • Benito Vallejo, J. (2001). Cuerpo en armonía. Barcelona: INDE Publicaciones
 • Brooks, C V.W. (2006). Consciencia Sensorial. Barcelona: La liebre de Marzo S.L
 • Bustos. I. (Coord) (2003). La voz. La técnica y la expresión. Barcelona: Paidotribo
 • Castañer, M. i Camerino, O. (2006). Manifestaciones básicas de la motricidad. Lleida:Universitat de Lleida
 • Conable, B. (2012). Lo que todo músico tiene que saber sobre el cuerpo.  Barcelona: Laertes
 • El Sac de Danses (2003). El galop. Barcelona: Altafulla
 • Garcia Debesa, D. (2011) Ioga i educació. Barcelona: Publicacions de l’abadia de Montserrat
 • Gomáriz, J. R. 2016. Estiramientos de cadenes musculares. Barcelona: Liebre de Marz
 • Figueres Bautista, J. (2016) La dansa a l’escola. El mestratge de Joan Serra. Barcelona: Rosa Sensat
 • Hengstenberg, E. (1994) Desplegándose. Barcelona: La liebre de Marzo
 • Kováks, G. i Pásztor, Z. (2000). Movement Preparation for Playing Instruments. Budapest: Kováks Method Studio. Traducció al castellà: Ejercicios preparatorios para instrumentistas. Método Kovacks
 • Laban, R. 1984. El dominio del movimiento. Madrid: Fundamentos
 • Marés, E. 2014. Estiramientos. Correctos, nocivos, contradictorios. Barcelona: Hispanoeurope
 • *Zaragozà, J. Ll.(2009). Didàctica de la música en la educación sevundaria. Competencias docentes y aprendizaje. Barcelona: Graó

 

Bibliografia complementària:

 • Casafont, R. (2015). Viatge al teu cervell. L’art de transformar la teva ment. Barcelona. Edicions B
 • Davies, M.(2003). Moviment and dance in early chilhood. Paul Chapman Publishing.
 • Gaunt, H, Hallan S. (2012). Preparing for Success: A practical guide for young musicians. Londres: Institute of Education. University of London
 • Montesinos Ayala, D.(2004). La expresión corporal. Su enseñanza por el método natural evolutivo. Barcelona: INDE Publicaciones.
 • Peiró, C.; Hurtado, I; Izquierdo, M.(2005). Un salto hacia la salud. Actividades y propuestas educatives con combas. Barcelona: INDE Publicacion