Disseny, desenvolupament i innovació curricular

Dades generals

Nom de l'assignatura Disseny, desenvolupament i innovació curricular
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició 1r quadrimestre
crèdits ECTS 4
Valor total en hores 120h Hores presencials lectives: 45h
Altres hores presencials: 10h
Hores per treballs dirigits (no presencials): 35h
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 30h
Professor/a Luis García Vázquez
Departament Pedagogia

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Prerequisits:

Cal haver cursat les assignatures: Pedagogia sistemàtica de la música I i II. 

Orientacions prèvies:

No hi ha orientacions prèvies.

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

   
CT1 Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.
CT3 Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.
CT6 Realitzar autocrítica cap el propi fer professional i interpersonal.
CT7 Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.
CT9 Integrar-se adequadament en equips multidisciplinaris i en contextos culturals diversos.
CT12 Buscar l’excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.
   
CG16 Conèixer el context social, cultural i econòmic en que es desenvolupa la pràctica musical, amb especial atenció al seu entorn més immediat però amb atenció a la dimensió global.
CG17 Estar familiaritzat amb es diferents estils i practiques musicals que li permetin entendre, en un context cultural més ampli, el seu propi camp d’activitat i enriquir-lo.
CG18 Comunicar de forma escrita i verbal el contingut i els objectius de la seva activitat professional a persones especialitzades, amb un us adequat del vocabulari tècnic i general.
CG19 Conèixer les implicacions pedagògiques i educatives de la música en distints nivells.
CG24 Desenvolupar capacitats per a l’autoformació durant la seva vida professional.
CG27 Conèixer i aplicar la legislació relativa al seu àmbit professional.
   
PE2 Elaborar, seleccionar, aplicar i avaluar activitats, materials i recursos d’ensenyament/aprenentatge musical en funció d eles demandes de cada context educatiu, essent versàtil en el domini dels instruments i altres recursos musicals aplicant de forma funcional les noves tecnologies.
PE5 Ser capaç de desenvolupar una pràctica educativa-musical, com artista i formador musical orientada a la comunitat.
PE6 Contextualitzar la pedagogia musical en el temps actual i en els diferents àmbits culturals, reflexionant de forma crítica sobre la funció i resultats que la pràctica de l’educació musical pot aportar a la millora de la persona i de la societat.
PE7 Saber aprofitar les oportunitats de formació i especialització que cada lloc de treball ofereix, incorporant-les al desenvolupament del propi perfil professional.
PE8 Implicar-se activament en projectes educatiu-musicals a través del treball cooperatiu i assumir la responsabilitat de desenvolupar la professió educativa musical com a tasca col·lectiva.
PE9 Dissenyar i portar a terme processos sistemàtics d’avaluació educativa sobre alumnes, professors, programes i institucions i basar en els seus resultats la planificació d ela millora educativa.
PE10 Dissenyar, realitzar i avaluar una investigació en educació musical, tant de forma individual com formant part activa d’equips d’investigació.

Objectius de l'aprenentatge

 • –Aplicar coneixements sobre la teoria i les fonts científiques del currículum sota una concepció analítica i reflexiva tenint en compte el seu significat a l’hora de dissenyar el currículum.
 • –Dissenyar i elaborar propostes de documentació curricular en els diferents nivells de concreció amb una perspectiva analítica, oberta i innovadora de les diferents situacions subjectes de ser aplicat.
 • Entendre el currículum com un marc idoni per a dissenyar i definir línies educatives que tinguin connexió i significat en el marc social on ha de ser aplicat.
 • Fer del currículum una eina dinàmica, significativa i connectada a la resta de matèries educatives.
 • Desenvolupar una actitud analítica, crítica i reflexiva davant la documentació legislativa.
 • Comprendre, interpretar i dissenyar l’estructura general del currículum, els elements que el configuren i la relació entre ells.
 • Analitzar la documentació legislativa sota una perspectiva crítica del seu significat.

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

 • Concepcions i teoria del currículum
 • Paradigmes i models curriculars
 • Les fonts del currículum com a elements bàsics de disseny
 • Currículum explícit i currículum ocult
 • Els elements bàsics del currículum
 • Legislació curricular i els nivells de concreció
 • L’avaluació i innovació curricular en els seus diferents nivells de concreció
 • El projecte curricular i la relació amb la documentació general de centre
 • Elaboració de documentació curricular

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

 • Assignatura d’impartició col·lectiva
 • Els temes seran introduïts pel professor o, si escau, per algun/a estudiant.
 • Pel tractament d’alguns temes es proposaran lectures de textos extrets de la bibliografia proposada i d’algun document complementari.
 • Es fomentarà la participació, l’intercanviï d’idees i la discussió argumentada.
 • L’assignatura consta de tres àmbits:
  • Presentació de tots aquells continguts referits al coneixement bàsic del currículum.
  • Aquesta part del treball es desenvoluparà de forma col·lectiva a la totalitat del grup i els/les estudiants exposaran individualment, per escrit o davant del grup, la seva comprensió sobre els temes tractats.
  • Anàlisi crític de diferents projectes curriculars
  • Serà plantejada en format de tot el grup, petit grup i també de manera individualitzada. Es tracta, per una banda, de fomentar i enriquir l’intercanviï d’idees entre els/les companys/es del grup i per una altra, de potenciar la capacitat d’anàlisi individual per tal d’adquirir criteris i saber-los argumentar.
  • Disseny i elaboració de documentació curricular
  • Es durà a terme, de manera preferent, en petits grups i per a la formació d’aquests es podrà tenir en compte el tipus de treball individual i col·lectiu que els/les estudiants estant realitzant en altres assignatures i també, si és el cas, els interessos específics. L’activitat pretén simular una acció que, en definitiva, s’haurà de desenvolupar en un centre educatiu a l’hora d’elaborar documentació curricular.
 • L’eina bàsica de comunicació i funcionament de la assignatura es l’aulari en línea (aulari.esmuc.cat). Les seves informacions prioritzen sobre qualsevol altra, llevat de les classes. 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

L’avaluació de l’estudiant tindrà lloc a partir dels elements que es detallen i la qualificació final s’obtindrà de les notes obtingudes en els diferents apartats i considerant els seus percentatges corresponents:

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Assistència, aportació i argumentació a classe. Al llarg de tot el quadrimestre 30%
Treballs individuals. Comentaris orals i escrits en relació als blocs temàtics.

Quan es tracti cada tema.

Sessions: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

35%
Realització d’un treball en grup cooperatiu sobre una proposta d’innovació curricular. Sessions 11, 12, 13 i 14 30%
Presentació a la resta del grup-classe del treball en grup cooperatiu. Sessió 15 5%

 

Fonts d'informació

Bibliografia bàsica

 • Angulo, J. F. y Blanco, N. (1998). Teoría y desarrollo del currículum. Madrid: Aljibe
 • Antúnez, S. y otros (1992). Del PEC a la programación de aula. Barcelona: Graó.
 • Bárcena, F. (2005). La experiencia reflexiva en educación. Barcelona: Paidós Ibérica.
 • Bolívar, A. (2008). Didáctica y currículum: de la modernidad a la postmodernidad. Málaga: Aljibe.
 • Carbonell, J. (2001). La aventura de Innovar. El cambio en la Escuela. Madrid: Morata.
 • Centro de Desarrollo Curricular (1996). Programación. Secundaria. Madrid: M. E. C.
 • Coll, C., Pozo, J. I., Sarabia, B. y Valls, E. (1992). Los contenidos de la reforma. Madrid: Santillana.
 • Departament d’Ensenyament (1990). Disseny curricular: ensenyament secundari postobligatori, batxillerat. Barcelona: Generalitat de Catalunya.
 • Escamilla, A. (2008). Las competencias básicas. Claves y propuestas para su desarrollo en los centros. Barcelona: Graó.
 • Escamilla, A. (2009). Las competencias en la programación de aula. Barcelona: Graó.
 • Escamilla, A. y Logares, A. R. García, J. A. (colaborador) (2006). La LOE: Perspectiva pedagógica e histórica. Glosario de términos esenciales. Barcelona: Graó.
 • Estebaranz, A. (1999) Didáctica e Innovación Curricular. Universidad de Sevilla.
 • Eufonia 17, El currículum oculto en educación musical. Editada per GRAÒ (http:eufonía.grao.com)
 • Gimeno Sacristán, J (1998). El currículum: una reflexión sobre la práctica. Madrid: Morata.
 • Gimeno Sacristán, J. y Pérez Gómez, A. L. (2002. Comprender y transformar la enseñanza. Madrid: Morata.
 • Gimeno, J. (Comp.) (2010). Saberes e incertidumbres del curriculum. Madrid: Morata.
 • Gimeno, J., Feito, R., Perrenoud, P. y Clemente, M. (2012). Diseño, desarrollo e innovación del currículum Madrid: Morata.
 • Gimeno, J., Santos, M.A., Torres, J., Jackson, P.W. y Marrero, J. (2015). Ensayos sobre el currículum. Teoría y práctica. Madrid: Morata.
 • González, J., Gutiérrez, F. y Rueda, J. (1998). Programación Curricular y Unidades Didácticas. Madrid: Escuela Española.
 • I. E. S. Benito Pérez Armas (1998). Recopilación de normativa vigente para secundaria. Tenerife.
 • Martín, X. y Puig, J. M. (2007). Las siete competencias básicas para educar en valores. Barcelona: Graó.
 • Moreno, J. M. (2004). Innovación Curricular. En F. Salvador, J. L. Rodríguez, & A. Bolívar, Diccionario Enciclopédico de Didáctica (págs. 78-80). Málaga: Aljibe.
 • Ruiz, J. (2004). Teoría del Currículum: Diseño, Desarrollo e Innovación Curricular. Madrid: Universitas.
 • Stenhouse, L, (1998). Investigación y desarrollo del currículum. Madrid: Morata.
 • Subdirección General de Enseñanzas Artísticas (1992). Currículo de los Grados Elemental y Medio de Música. Madrid: M. E. C.
 • Tejada, J. (2005). Didáctica-Currículum. Diseño, desarrollo y evaluación curricular. Barcelona: Davinci.
 • Torres, J. (1991). El currículum oculto. Madrid: Morata.
 • Traveset, M. (2007). La pedagogía sistémica. Barcelona: Graó
 • Vilar, J. M. (1998). Aspectes curriculars de l’aplicació de la LOGSE a les escoles de música i conservatori. Barcelona: Dinsic.
 • Zabala, A. y Arnau, L. (2007). 11 Ideas clave. Cómo aprender y enseñar competencias. Barcelona: Graó.
 • Zaragozà, J. L. (2009). Didáctica de la música en la educación secundaria. Competencias docentes y aprendizaje. Barcelona: Graó.
 • LOGSE, LOE, LEC, DOGC, DC d’educació secundària, DC de Grau professional de música, etc.
 • http://ntic.educacion.es/cee/revista/