Disseny, desenvolupament i innovació curricular

Dades generals

Nom de l'assignatura Disseny, desenvolupament i innovació curricular
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició -
crèdits ECTS 4
Valor total en hores 120 Hores presencials lectives: 45
Altres hores presencials: 10
Hores per treballs dirigits (no presencials): 35
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 30
Professor/a Luis García Vázquez
Departament Pedagogia

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Cal haver cursat les assignatures Pedagogia sistemàtica de la música I i II.

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Competències transversals CT1 CT2 CT3 CT6 CT7 CT9 CT12

Competències generals CG16 CG17 CG18 CG19 CG24 CG27

Competències específiques PE2 PE5 PE6 PE7 PE8 PE9 PE10

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

 • Aplicar coneixements sobre la teoria i les fonts científiques del currículum sota una concepció analítica i reflexiva tenint en compte el seu significat a l’hora de dissenyar el currículum.
 • Dissenyar i elaborar propostes de documentació curricular en els diferents nivells de concreció amb una perspectiva analítica, oberta i innovadora de les diferents situacions subjectes de ser aplicat.
 • Entendre el currículum com un marc idoni per a dissenyar i definir línies educatives que tinguin connexió i significat en el marc social on ha de ser aplicat.
 • Fer del currículum una eina dinàmica, significativa i connectada a la resta de matèries educatives.
 • Desenvolupar una actitud analítica, crítica i reflexiva davant la documentació legislativa.
 • Dominar l’estructura general del currículum, els elements que el configuren i la relació entre ells.
 • Analitzar la documentació legislativa sota una perspectiva crítica del seu significat.

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

 1. Concepcions i teoria del currículum
 2. Paradigmes i models curriculars
 3. Les fonts científiques del currículum com a elements bàsics de disseny
 4. Currículum explícit i currículum ocult
 5. Els elements bàsics del currículum
 6. Legislació curricular i els nivells de concreció
 7. L’avaluació i innovació curricular en els seus diferents nivells de concreció
 8. El projecte curricular i la relació amb la documentació general de centre
 9. Elaboració de documentació curricular

 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Assignatura d’impartició col·lectiva

 • Els temes seran introduïts per la professora o, si escau, per algun/a estudiant.
 • Pel tractament d’alguns temes es proposaran lectures de textos extrets de la bibliografia proposada i d’algun document complementari.
 • Es fomentarà la participació, l’intercanvi d’idees i la discussió argumentada.

L’assignatura consta de tres parts:

 • Fase explicativa en la qual es presenten tots aquells continguts referits al coneixement bàsic del currículum. Aquesta part del treball es desenvoluparà de forma col·lectiva a la totalitat del grup i els/les estudiants exposaran individualment, per escrit o davant del grup, la seva comprensió sobre els temes tractats.
 • Fase dedicada a l’anàlisi crític de diferents projectes curriculars. Serà plantejada en format de tot el grup, petit grup i també de manera individualitzada. Es tracta, per una banda, de fomentar i enriquir l’intercanvi d’idees entre els/les companys/es del grup i per una altra, de potenciar la capacitat d’anàlisi individual per tal d’adquirir criteris i saber-los argumentar.
 • Fase dedicada a dissenyar i elaborar documentació curricular. Es durà a terme, de manera preferent, en petits grup i per a la formació d’aquests es tindrà en compte el tipus de treball individual i col·lectiu que els/les estudiants estant realitzant en altres assignatures i també, si és el cas,els interessos específics. L’activitat pretén simular una acció que, en definitiva, s’haurà de desenvolupar en un centre educatiu a l’hora d’elaborar documentació curricular.

 

Planificació de les activitats 

Distribució dels blocs temàtics (15 sessions - 3h/sessió)
Sessió Blocs temàtics Activitats Avaluació
1

L’assignatura i els seus continguts

El currículum segons diferents autors

Presentació de l’assignatura i el Pla docent.

Presentació de diferents definicions de currículum i analitzar-ne el seu contingut i significat.

Treball en petit grup sobre definicions de currículum i exposició al grup-classe.

Presentació dels elements bàsics del currículum i recerca dels coneixements previs sobre els mateixos.

Avaluació inicial sobre els continguts de l’assignatura.

 

Elaborar una definició de currículum personal i presentar-la per escrit i oralment.

2

Concepcions, teoria i paradigmes del currículum

Models curriculars

Explicació compartida del concepte i significat de teoria curricular.

Presentació i debat sobre diferents models curriculars.

Treball personal i en petit grup sobre els models curriculars i exposició al grup-classe.

Presentació per escrit i oralment de la definició personal de currículum.

Descriure -per escrit- una assignatura cursada i explicar sobre les característiques de model curricular

3 Fonts científiques del currículum

Explicació del tema i presentació d’exemples sobre la presència de les  diferents fonts en documentació curricular.

Anàlisi de la font de la tradició en diferents assignatures.

Aportació d’experiències personals

Presentar treball sobre models curricular.

 

Analitzar la presència de les diferents fonts del currículum en parts del DC de secundària i/o GP

4 Currículum explícit i currículum ocult

Explicació compartida de currículum ocult.

Anàlisi de la presència de currículum ocult  en diferents assignatures i en documentació curricular.

Presentar treball sobre l’anàlisi de les fonts científiques del currículum.

Descriure vivències personals generades per la presència d’elements de currículum ocult durant l’aprenentatge.

5

El currículum i els nivells de concreció

La legislació curricular

Explicació i debat sobre legislació educativa i els ensenyaments musicals.

Anàlisi sobre responsabilitats i competències curriculars.

Presentar treball sobre vivències personals en referència a currículum ocult

Escriure un petit article d’opinió sobre la incidència que té: l’administració, el centre i el professorat a l’hora de dissenyar i aplicar el currículum.

6 Elements bàsics del currículum: competències, objectius, continguts, metodologia i avaluació

Explicació i significat de la terminologia i presència dels elements en documentació curricular

Pràctiques sobre definició i redacció de competències, objectius, metodologia i avaluació.

Presentació article per escrit i fer-ne una presentació a classe.

Realització d’exercicis sobre seqüenciació d’objectius i continguts

Realització d’exercicis sobre la concreció d’aspectes metodològics i d’avaluació en els diferents nivells de concreció.

7 Elements bàsics del currículum: competències, objectius, continguts, metodologia i avaluació

Anàlisi de la presència dels elements bàsics del currículum en la documentació legislativa i altra documentació curricular.

Pràctiques sobre definició i redacció de competències, objectius, metodologia i avaluació.

Presentació i realització d’exercicis  sobre seqüenciació d’objectius i  continguts

Presentació i realització d’exercicis sobre la concreció d’aspectes metodològics i d’avaluació en els diferents nivells de concreció.

8 L’avaluació i innovació curricular

Aportació d’experiències personals en matèria d’avaluació i anàlisi  del seu significat.

Explicació sobre conceptes bàsics d’avaluació i d’avaluació curricular.

Explicació compartida sobre com desenvolupar processos d’avaluació i innovació curricular.

Explicació i debat: la pràctica de l’avaluació en les institucions educatives.

Presentació d’exercicis sobre seqüenciació d’objectius i continguts.

 

Presentació d’exercicis sobre concreció d’aspectes metodològics i d’avaluació en els diferents nivells de concreció.

 

Realització de propostes d’activitats d’avaluació

9 L’elaboració de documentació curricular i les persones responsables

Explicació compartida sobre processos i estratègies d’elaboració de documentació curricular.

Anàlisi de diferents models de documentació curricular.

Pràctiques sobre disseny de diferents  parts de documentació curricular.

Presentació de propostes d’activitats d’avaluació

 

Lectures i anàlisi de diferents documents curriculars

 

10 El projecte curricular (PCC) i la relació amb la documentació general de centre

Explicació bàsica sobre la  documentació general de centre i com s’hi integra el PCC.

Presentació i aportació d’experiències en relació a l’elaboració i utilització de la documentació general de centre.

Presentació a classe de les anàlisi sobre les lectures de documents curriculars

Reflexionar individualment i contactar amb diferents components del grup-classe sobre possibilitats de treballs a realitzar.

11 Disseny del treball en grup cooperatiu

Aportació de propostes dels/les estudiants, acords sobre treballs a realitzar i constitució dels grups.

Inici del treball tutoritzat

Treball personal i en grup a classe i fora del context de classe.
12 Treball en grup cooperatiu Treball a classe amb acompanyament del professor Treball personal i en grup a classe i fora del context de classe.
13 Treball en grup cooperatiu Treball a classe amb acompanyament del professor Treball personal i en grup a classe i fora del context de classe.
14 Treball en grup cooperatiu Treball a classe amb acompanyament del professor Treball personal i en grup a classe i fora del context de classe.
15 Presentació de treballs realitzats

Exposició de cada grup de treball

Debat del grup sobre especificitats dels diferents treballs presentats.

Continguts i exposició a la resta del grup-classe del treball realitzat

Respostes a les qüestions que formulin els components del grup-classe

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

L’avaluació de l’estudiant tindrà lloc a partir dels elements que es detallen i la qualificació final s’obtindrà de les notes obtingudes en els diferents apartats i considerant els seus percentatges corresponents:

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Assistència, aportació i argumentació a classe Al llarg de tot el quadrimestre 20%
Treballs individuals. Comentaris orals i escrits en relació als blocs temàtics

Quan es tracti cada tema.

Sessions: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

40%
Realització d’un treball en grup cooperatiu sobre documentació curricular Sessions 11, 12, 13 i 14 30%
Presentació a la resta del grup-classe del treball en grup cooperatiu Sessió 15 10%

 

Fonts d'informació bàsica

Referències bibliogràfiques:

 • ANGULO, J. F. y BLANCO, N. (1998). Teoría y desarrollo del currículum. Madrid: Aljibe.
 • ANTÚNEZ, S. y al. (1992). Del PEC a la programación de aula. Barcelona: Graó.
 • BÁRCENA, F. (2005). La experiencia reflexiva en educación. Barcelona: Paidós Ibérica, S.A.
 • CARBONELL, J. (2001). La aventura de Innovar. El cambio en la Escuela. Madrid: Morata.
 • ESCAMILLA, A. (2008). Las competencias básicas. Claves y propuestas para su desarrollo en los centros. Barcelona: Graó.
 • ESCAMILLA, A. (2009). Las competencias en la programación de aula. Barcelona: Graó.
 • ESCAMILLA, A. y LOGARES, A. R. GARCÍA, J. A. (colaborador) (2006). La LOE: Perspectiva pedagógica e histórica. Glosario de términos esenciales. Barcelona: Graó.
 • ESTEBARANZ, A. (1999) Didáctica e Innovación Curricular. Universidad de Sevilla.
 • GIMENO SACRISTÁN, J (1998). El currículum: una reflexión para la práctica. Madrid: Morata.
 • GIMENO SACRISTÁN, J. y PÉREZ GÓMEZ, A. (2002). Comprender y transformar la enseñanza. Madrid: Morata.
 • MARTÍN, X. y PUIG, J. M. (2007). Las siete competencias básicas para educar en valores. Barcelona: Graó.
 • RUIZ, J. Teoría del Currículum: Diseño, Desarrollo e Innovación Curricular. Madrid: Universitas.
 • STENHOUSE, L. (1998). Investigación y desarrollo del currículum. Madrid: Morata.
 • TEJADA, J. (2005). Didáctica-Currículum. Diseño, desarrollo y evaluación curricular. Barcelona: Davinci.
 • TORRES, J. (1991): El currículum oculto. Madrid: Morata.
 • TRAVESET, M. (2007). La pedagogía sistémica. Barcelona: Graó
 • VILAR, J. M. (1998). Aspectes curriculars de l’aplicació de la LOGSE a les escoles de música i conservatoris. Barcelona: Dinsic.
 • ZABALA, A. y ARNAU, L. (2007). 11 Ideas clave. Cómo aprender y enseñar competencias. Barcelona: Graó.
 • ZARAGOZÀ, J. Ll. (2009). Didáctica de la música en la educación secundaria. Competencias docentes y aprendizaje. Barcelona: Graó.

Revistes, documentació legislativa:

 • Eufonia 17, El currículum oculto en educación musical. Editada per GRAÒ (http:eufonía.grao.com)
 • LOGSE, LOE, LEC, DOGC, DC d’educació secundària, DC de Grau professional de música, etc.
 • http://ntic.educacion.es/cee/revista/