Didàctica de l’instrument I

Dades generals

Nom de l'assignatura Didàctica de l’instrument I
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició 2n semestre
crèdits ECTS 3
Valor total en hores 90h Hores presencials lectives: 45h
Altres hores presencials: 5h
Hores per treballs dirigits (no presencials): 30h
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 10h
Professor/a Ruben Bes Rams
Departament Pedagogia

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Prerequisits:

No hi ha prerequisits.

Orientacions prèvies:

Assignatura recomanada a tots aquells estudiants que tot i no ser de l’especialitat de pedagogia, tinguin previst dedicar-se professionalment a la docència.

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

   
CT1 Organitzar i planificar el treball de forma eficient i motivadora.
CT2 Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.
CT3 Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.
CT4 Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.
CT6 Realitzar autocrítica cap el propi fer professional i interpersonal.
CT7 Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.
CT8 Desenvolupar raonadament i crítica idees i arguments.
CT9 Integrar-se adequadament en equips multidisciplinaris i en contextos culturals diversos.
CT10 Liderar i gestionar grups de treball.
CT11 Desenvolupar en la pràctica laborar una ètica professional basada en l’apreciació i sensibilitat estètica, mediambiental i cap a la diversitat.
CT12 Adaptar-se en condicions de competitivitat als canvis culturals, socials i artístics i als avenços que es produeixen en l’àmbit professional i seleccionar els itineraris adequats de formació continuada.
CT13 Buscar l’excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.
CT14 Dominar la metodologia d’investigació en la generació de projectes, idees i solucions viables.
CT15 Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i l’esperit emprenedor en l’exercici professional.
   
CG5 Conèixer els recursos tecnològics propis dels seu camp d’activitat i les seves aplicacions en la música preparant-se per a assimilar les novetats que es produeixin en ell.
CG6 Dominar un o més instruments musicals en un nivell adequat al seu camp principal d’activitat.
CG10 Argumentar i expressar verbalment els seus punts de vista sobre conceptes musicals diversos.
CG11 Estar familiaritzat amb un repertori ampli i actualitzat, centrat en la seva especialitat però obert a altres tradicions. Reconèixer els trets estilístics que caracteritzen a aquest repertori i poder descriure’ls de forma clara i completa.
CG13 Conèixer els fonaments i l’estructura del llenguatge musical i saber aplicar-los en la pràctica interpretativa, creativa, d’investigació o pedagògica.
CG17 Estar familiaritzat amb els diferents estils i pràctiques musicals que li permetin entendre, en un context cultural més ampli, el seu propi camp d’activitat i enriquir-lo.
CG18 Comunicar de forma escrita i verbal el contingut i els objectius de la seva activitat professional a persones especialitzades, amb un us adequat del vocabulari tècnic i general.
CG19 Conèixer les implicacions pedagògiques i educatives de la música en distints nivells.
CG22 Disposar de recursos musicals amplis i diversos per a poder crear o adaptar peces musicals així com improvisar en diferents contextos a partir del coneixement d’estils, formats, tècniques, tendència i llenguatges diversos.
CG23 Valorar la creació musical com l’acció de donar forma sonora a un pensament estructural ric i complex.
CG24 Desenvolupar capacitats per a l’autoformació durant la seva vida professional.
   
PE2 Elaborar, seleccionar, aplicar i avaluar activitats, materials i recursos d’ensenyament/aprenentatge musicals en funció de les demandes de cada context educatiu, i ser versàtil en el domini dels instruments i altres recursos musicals, aplicant de forma funcional les noves tecnologies.
PE3 Conèixer els elements constitutius de la música, mostrar un alt domini en percepció auditiva, lectura, anàlisis, escriptura, improvisació i creació musical, i ser capaç d’interrelacionar tot això per a aplicar-ho i utilitzar-ho adequadament en el desenvolupament de la pròpia activitat.
PE5 Ser capaç de desenvolupar una pràctica educativa-musical, com artista i formador musical, orientada a la comunitat.
PE6 Contextualitzar la pedagogia musical en el temps actual i en els diferents àmbits culturals, reflexionant de forma crítica sobre la funció i resultats que la pràctica de l’educació musical pot aportar a la millora de la persona i de la societat.
PE9 Dissenyar i portar a terme processos sistemàtics d’avaluació educativa sobre alumnes, professors, programes i institucions i basar en els seus resultats la planificació de la millora educativa.

Objectius de l'aprenentatge

 • Desenvolupar hàbits de comunicació i aprenentatge on-line a través de plataformes interactives i per a la gestió de grups. Emprar un ampli ventall de recursos tecnològics, especialment els que ens serveixin per crear acompanyaments musicals.
 • Conèixer els condicionants particulars relatius a l’E/A del propi instrument. Conèixer, comparar i aplicar diversos enfocs didàctics i desenvolupar activitats que ens permetin treballar la creativitat i els sentits musicals a la classe d’instrument.
 • Conèixer i determinar els elements que configuren els processos de l’E/A, i emprar estratègies per a aconseguir la motivació de l’alumnat i per treballar l’atenció de la diversitat.
 • Saber crear, desenvolupar i avaluar situacions educatives intencionades i sistemàtiques, que resultin motivadores per a alumnes de formació instrumental de nivell bàsic i de qualsevol edat i que condueixin a aprenentatges significatius.
 • Mostrar un criteri crític i fonamentat que permeti analitzar, avaluar i millorar diverses situacions d’E/A.
 • Ser capaç de transferir aprenentatges didàctics propis d’altres especialitats instrumentals a la pròpia.

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

 • Les eines tecnològiques per a l’aprenentatge de l’instrument.
 • El treball creatiu a la classe d’instrument.
 • Els models històrics de la didàctica de l’instrument.
 • Dinàmiques per als diferents moments d’una classe (inici, final, nous aprenentatges, repàs de materials treballats). L’estudi a casa i la motivació de l’alumnat. L’estructura de la classe i la gestió de l’espai. Gestió de la classe.
 • La pedagogia de grup. La pedagogia individual.
 • Aprenentatge entre iguals. Rols a l’aula. Metacognició.
 • Seqüències didàctiques.
 • Treball dels sentits musicals amb l’instrument.
 • Psicologia evolutiva enfocada als possibles receptors: infants, joves i/o adults.
 • L’audició interna com a motor de l’acció instrumental. L’anàlisi dels materials com a eina per a l’aprenentatge significatiu.
 • L’avaluació: models i eines.
 • Utilització de les eines tecnològiques per a millorar la motivació de l’alumnat i millorar els processos d’ensenyament-aprenentatge.
 • Creació d’acompanyaments musicals per a possibles repertoris a treballar a l’aula.
 • Creació d’un recull d’aplicacions tecnològiques per a l’ensenyament instrumental
 • Realització de dinàmiques d’aula per a la gestió de grups i el treball cooperatiu.
 • Realització de debats i reflexions com a eines per a la construcció d’aprenentatges col·lectius.
 • Elaboració de materials didàctics a partir d’un material donat.
 • L’avaluació com a recurs de la investigació educativa.
 • Anàlisi, avaluació i millora de situacions d’ensenyament-aprenentatge.
 • Didàctiques aplicades: treball dels sentits musicals amb l’instrument, treball de l’audició interna com a motor de l’acció instrumental i  anàlisi dels materials per a la significació dels aprenentatges.

 

Activitats d’aprenentatge i organització general de l’assignatura

Les classes seran d’impartició col·lectiva i les sessions tindran una doble vessant, teòrica i pràctica, per tal de fonamentar i vivenciar totes aquelles competències a assolir durant l’assignatura. Les activitats realitzades a classe tindran sempre un fort component de treball cooperatiu. Es propiciaran espais de debat i dinàmiques de treball en equip per aconseguir maximitzar els resultats dels aprenentatges.

Les activitats proposades es realitzaran sempre amb grups pilots formats pel total o part dels alumnes de l’assignatura que emularan aquelles situacions d’ensenyament aprenentatge que necessitem per treballar. Aprofitarem les especialitats instrumentals dels diferents integrants del grup per tal d’enriquir i desenvolupar la capacitat d’abstracció dels elements transversals en la didàctica de l’instrument.

Diverses vegades al llarg del curs, els estudiants prendran la responsabilitat de dirigir activitats d’ensenyament-aprenentatge o seqüències didàctiques de la temàtica treballada.

Per realitzar totes les propostes didàctiques de l’assignatura, es tindrà molt en compte la diversitat que puguem detectar a l’aula per poder detectar les necessitats dels estudiants i entendre el seu punt de partida en l’àmbit de la didàctica instrumental. D’aquesta manera aconseguirem crear un clima de seguretat i confiança a l’aula per tal de propiciar un ambient distés i confortable que permeti a l’alumnat estar disposat a trencar possibles esquemes i barreres preestablertes.

Les principals activitats d’aprenentatge les podrem dividir en dos blocs: les que es realitzen a classe o presencials, i les no presencials que comportaran hores de treball dirigit i hores d’estudi i aprenentatge autònom.

Les primeres activitats presencials seran moderades o dirigides pel professor, mentre que les pràctiques didàctiques seran moderades o dirigides per l’alumne. Aquestes activitats es duran a terme durant l’activitat lectiva de l’assignatura.

Les activitats no presencials podran ser començats o engegats a l’aula, però el pes de l’elaboració d’aquests recaurà fora de l’horari lectiu.

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

L’avaluació de l’assignatura serà continuada amb registres d’avaluació puntuals derivats dels treballs en grup, les pràctiques didàctiques i els treballs individuals.

Les activitats i/o treballs no entregats tindran una penalització que es reflexarà en la qualificació final.

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Avaluació inicial Sessió 1 orientatiu
Assistència i participació en les activitats de classe Continuat 40%
Treballs en grup Continuat 20%
Pràctica didàctica Sessions 6-14 15%
Treballs individuals Continuat 25%

 

Fonts d'informació

Bibliografia bàsica

 • Aguilar, M. C. (2002): Aprender a escuchar música. Navalcarnero: A. Machado Libros.
 • Baget, A. (1995): Reflexiones sobre las clases colectivas. A: Quodlibet, nº 2, p. 144-115.
 • Biget, A. (1998): Une pratique de la pédagogie de groupe dans l’enseignement instrumental. Paris: Cité de la musique.
 • Crousier, C. (2001): Le musicien et le groupe. Le point de vue d’un professeur de clarinette. Paris: Cité de la musique.
 • Ferreiro, R. (2006). Estrategias didácticas del aprendizaje cooperativo. El constructivismo social: una nueva forma de enseñar y aprender. Alcalá de Guadaira: Trillas.
 • Imbernón, F. (1994). La formacion y el desarrollo profesional del profesorado. Hacia una nueva cultura profesional. Barcelona: Graó
 • Johnson, D. W.,Johnson, R. T. i Holubec E. J. (2004). El aprendizaje cooperativo en el aula. Buenos Aires: Paidós Ecuador.
 • Marrero Barroso, I. (coord.) (2011). Pedagogía de grupo: La clase de instrumento en la relación numérica 1/3, otra forma de mejorar nuestra acción en el aula. Canarias: Consejería de educación, universidades, cultura y deporte.
 • Merieu, P. (2001). La opción de educar. Ética y pedagogia. Barcelona: Octadero.
 • Palacios de Sans, M. A. (1998). La Didáctica aplicada a la enseñanza del instrumento. Online: Léeme.
 • Piaget, J. (2000): La formación del símbolo en el niño. México D.F.: Fondo de cultura econòmica.

Bibliografia complementària

 • Eskelin, G. (1994): Mentiras que me contaba mi professor de música. Cornellà de Llobregat: Idea books.
 • Flores, A. (2015). Neuromitos en educación. El aprendizaje desde la neurociencia. Barcelona: Plataforma.
 • Gordon, E. E. (1990): A Music Learning Theory for Newbornand Young Children. Chicago: GiaPublications, Inc.
 • Hargreaves, D. J. (1998): Música y desarrollo psicológico. Barcelona: Graó
 • Joubert, C. H. (2003): Manuel de composition et d’improvisation musicales. Cent recettes faciles (et délicieuses) à l’attention des élèves goumands (dès leur première année d’étude) et des professeurs curieux. Bourg-la Reine: Editions Aug. Zurfluh.
 • López de Arenosa, E. (2004). Apuntes sobre Didáctica Musical. Madrid: Enclave Creativa.Schafer, R. M. (1969). Limpieza de oidos. Toronto: Ricordi.
 • Schafer, R. M. (1975): El rinoceronte en el aula. Buenos Aires: Ricordi.
 • Storms, G. (2003). 101 juegos musicales. Divertirse y aprender con ritmos y canciones. Barcelona: Graó.
 • Willems, E. (1985). El oído musical. La preparación auditiva del niño. Barcelona: Paidós.