Música tradicional catalana

Dades generals

Nom de l'assignatura Música tradicional catalana
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició 1r semestre
crèdits ECTS 4
Valor total en hores 120 Hores presencials lectives: 45
Altres hores presencials: 2
Hores per treballs dirigits (no presencials): 30
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 43
Professor/a Gianni Ginesi
Departament Musicologia

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

No en té.

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Consultar document general de Competències-Matèries.

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

Consultar document general de Resultats-Matèries.

 

Objectius concrets de l’assignatura

 • Entendre les nocions i els valors que històricament s'han vinculat al concepte de música tradicional.
 •  Reconèixer els gèneres de les músiques tradicionals catalanes i identificar-ne les característiques principals.
 • Valorar i analitzar les funcions i els significats d'aquestes músiques en relació amb l'entorn social, cultural i històric on es realitzen, d'acord amb una visió global de les expressions musicals del Mediterrani i les músiques acadèmiques de diferents èpoques.
 • Situar i emprar les fonts de documentació i els arxius que ens permeten estudiar-les.

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

Continguts conceptuals

 1. Conceptes i definicions de tradició. 
 2. Balls i cants tradicionals.
 3. Músiques de festes i rituals.  
 4. Música tradicional catalana i músiques del Mediterrani.  

 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

Classes impartides per el professor (presencials). Activitats avaluatives i de participació (presencials). Presentacions de treballs per part dels estudiants (presencials). Lectura crítica i debat a classe (presencials i no presencials). Anàlisi de material audiovisual (presencials). Elaboració de treballs individuals i/o grupals fora de horari lectiu (no presencials).

 

Planificació de les activitats (descripció i temporalització)

 • Classes magistrals amb suport informàtic (3 hores setmanals)
 • Audicions sonores i visualització de materials audiovisuals (al llarg del curs)
 • Activitats d'avaluació (a la meitat del curs)  
 • Treballs no presencials: lectures i ressenyes (al llarg del curs)
 • Elaboració d'un treball escrit  (al final de l'assignatura)

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

L'assignatura segueix els criteris d'avaluació continua per comprovar l'assoliment dels objectius indicats d'acord amb la diversitat d'activitats proposades.

 • Activitats d'avaluació realitzades a l'aula, que comptaran un 30% de la qualificació.
 • Exercisis de seguiment de la comprensió i assimilació de materials inherents als continguts de l'assignatura, que comptaran el 20% de la qualificació.
 • Elaboració d'un treball escrit com a prova de recapitulació final que suposarà un 40% de la qualificació.
 • Com a última part del procés d'avaluació es tindrà en compte el nivell de participació i d'implicació individual en el seguiment de l'assignatura, que comportarà un 10% de la qualificació final.

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Activitats d'avaluació a classe al llarg del curs 30%
Exercisis de seguiment al llarg del curs 20%
Elaboracio d'un treball escrit al final del curs 40%

 

Participació activa al final del curs 10%

Fonts d'informació bàsica

 • Ayats, Jaume (2001), "El sorgiment de la cançó popular", en Història de la Música Catalana, Valenciana i Balear, vol. VI (Música popular i tradicional), Ed. 62, Barcelona, pp: 12-113.
 • Ayats, Jaume (dir.) (2006), Córrer la sardana: balls, joves i conflictes, Rafael Dalmau Ed., Barcelona.
 • Ayats, Jaume, Antònia M. Sureda i Francesc Vicens (2005), Tonades de feina a Mallorca, Consell de Mallorca, Mallorca, Col·lecció Les músiques de Mallorca (DVD)
 • Martí i Pérez, Josep (1996), El folklorismo. Uso y abuso de la tradición, Ronsel Ed., Barcelona.
 • Martí i Pérez, Josep (1996), Más allà del arte, Deriva Ed., S. Cugat del Vallès.
 • Obra del Cançoner Popular de Catalunya, (1926-2011), Materials, Elzeviriana i Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 21 volums.
 • Col·lecció Fonoteca de Materials, Institut Valencià de la Música, Generalitat Valenciana, Direcció: Vicent Torrent amb la col·laboració de Josemi Sánchez. 32 volums.
 • Col·lecció Fonoteca de Música Tradicional Catalana, Centre per a la Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Direcció: Josep Crivillé. 9 volums.