Música i cultura II

Dades generals

Nom de l'assignatura Música i cultura II
Tipus d'assignatura Formació bàsica
Impartició Anual
crèdits ECTS 3
Valor total en hores 90 Hores presencials lectives: 45
Altres hores presencials: 1
Hores per treballs dirigits (no presencials): 15
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 29
Professor/a Joan Gay, Gianni Ginesi, Marc Heilbron
Departament Musicologia

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

No en té.

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Consultar document general de Competències-Matèries.

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

Consultar document general de Resultats-Matèries.

 

Objectius concrets de l’assignatura

 • Identificar els corrents principals de la història i la historiografia de la música.
 • Valorar els elements i components de la música  des d’una perspectiva històrica.
 • Distingir moviments musicals, instruments, conjunts, característiques formals i elements sociològics que hi intervenen.
 • Situar la periodització històrica d'aquests components.
 • Valorar línies i escoles de pensament entorn a la història de la música.

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

Continguts conceptuals

 1. Perioditzacions utilitzades en l’estudi de la història de la música occidental.
 2. Historiografia de la música i les seves aportacions a la comprensió del fet musical.
 3. Història social de la música.
 4. Transformacions i canvis dels gèneres i moviments musicals des de l’Antiguitat clàssica als nostres dies

Continguts procedimentals

 1. Anàlisi i contextualització histórica d’activitats i productes musicals històricament representatius..
 2. Aprofundiment i recerca d’informació entorn a elements d’història de la música, amb exposició oral i escrita de resultats.
 3. Vinculació del pensament musical, la interpretació i l’ús social de la música ales diverses realitats històriques.
 4. Utilització de la terminologia i registres de llenguatge adients als conceptes propis de l’assignatura.

 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

 • Classes impartides pel professor (presencials).
 • Activitats avaluatives i de participació (presencials).
 • Presentacions de treballs per part dels estudiants (presencials).
 • Lectura critica i debat a classe (presencials i no presencials).
 • Anàlisi de material audiovisual (presencials).
 • Elaboració de treballs individuals i/o grupals fora de horari lectiu (no presencials)

Planificació de les activitats (descripció i temporalització)

 • Classes magistrals amb suport informàtic  (3 hores setmanals)
 • Treballs no presencials: Lectures i ressenya (al llarg del curs)
 • Activitat d’avaluació (a la meitat de l’assignatura)
 • Activitat de recapitulació  (al final de l’assignatura)
 • Audicions sonores i materials audiovisuals (al llarg del curs)

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

Les activitats que es vagin preparant i realitzant a l’aula, seran avaluables i presents en la qualificació final. Aquesta part comptarà el 30 % de la qualificació.

Durant l’assignatura es treballaran especialment textos representatius de diversos períodes històrics, importants per a la història de la música i de la cultura. L’avaluació de la lectura i comprensió d’aquestes obres, realitzades al llarg del quadrimestre, suposarà un 35 % de la qualificació final.

Al final del quadrimestre hi haurà una prova escrita de recapitulació, que comptarà un 30 %.

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Activitat d'avaluació a classe Al llarg del semestre 35%
Seguiment Al llarg del semestre 30%
Activitat de recapitulació Al llarg del semestre 35%

 

Fonts d'informació bàsica

 • -Cook, Nicholas (2001). De Madonna al canto gregoriano: Una muy breve introducción a la música. Madrid: Alianza Música.
 • -Dahlhaus, Carl (1977). Fundamentos de la historia de la música. Barcelona: Ed. Gedisa, 1997.
 • -Griffiths, Paul (2009): Breve historia de la música occidental. Madrid, Akal.
 • -Grout, Donald Jay; & Claude V. Palisca (2001). Historia de la música occidental. 2 vols. Madrid: Alianza Música.
 • -Palisca, Claude (2001): Northon anthology of Western Music 2 vol. London: WW. Norton and Company. 
 • -Sadie, stanley (2000) Guía Akal de la Música. Una introducción. Madrid: Akal.
 • -Taruskin, Richard (2005): The Oxford history of western music, New York: Oxford University Press.
 • -www.oxfordmusiconline.com