Música de conjunt

Dades generals

Nom de l'assignatura Conjunt
  Aquesta denominació inclou les assignatures de Conjunt instrumental (1-6), Cambra (1-10) i Lied (1-6)
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició Quadrimestral. La quantitat de Conjunts que ha de fer l’estudiant al llarg del grau varia en funció de l’instrument i l’especialitat i està especificat en el Pla d’Estudis de cada especialitat i modalitat.
crèdits ECTS 2 per conjunt
Valor total en hores 60 Hores presencials lectives: 22,5h (grups petits) / 45h (grups grans)
Hores per assaig del grup: 22,5h (grups petits) / 0h (grups grans) 
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 15h (treball individual) 
Professor/a Consulteu el professorat del Departament
Departament Música Clàssica i Contemporània

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

 • Els/les estudiants d’Interpretació de la Música CiC i Pedagogia hauran de fer l’assignatura amb l’instrument principal 
 • Els/les estudiants d’altres especialitats hauran de fer l’assignatura amb l’instrument amb el qual van fer la prova d’accés a l’Esmuc 
 • Els/les estudiants que no tenen instrument principal i que no han accedit a l’Esmuc fent proves d’accés (p. e. Erasmus, trasllats d’expedient...), hauran de fer l’assignatura amb l’instrument amb el qual tinguin un domini més alt 

Pel que fa als Conjunts instrumentals optatius, els/les estudiants els podran cursar en qualsevol altre Departament 

Per tal de poder cursar l’assignatura l’estudiant ha d’omplir obligatòriament la Prematrícula (excepte els i les estudiants de nou accés). 

La Prematrícula és vinculant. És a dir, les assignatures que es prematriculin seran les mateixes que s’hauran de matricular. 

Més informació sobre el funcionament de les assignatures de conjunt del Departament de Música Clàssica i Contemporània 

 

Objectius

 • Desenvolupar els valors i les capacitats d’interpretació conjunta fins a un nivell d’alta competència professional. 
 • Mostrar responsabilitat en relació als altres membres del grup i al professorat (assistència, puntualitat...) 
 • Fomentar la consolidació de conjunts estables i el coneixement de diverses formacions, en funció de l'instrument i el seu repertori. 
 • Adaptar l'evolució dels estudiants en cada semestre en benefici de l'òptima adquisició dels coneixements, la comprensió i el domini de la interpretació de conjunt.   
 • Mostrar experiència interpretativa en un repertori ampli i variat de la música clàssica i contemporània. 
 • Aplicar a la interpretació col·lectiva els criteris més adients als gèneres i èpoques de les composicions, amb una sòlida consciència històrica i estilística. 
 • Assumir la funció de la pròpia part en el conjunt i saber-la controlar, en coordinació amb els altres membres del grup, incrementant la capacitat i l’apreciació auditiva tant individual com col·lectiva. 
 • Dominar els mecanismes del treball col·lectiu i aplicar-los a l’assaig i a la interpretació. 

 

Competències

Transversals 

CT7: Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip. 

CT8: Desenvolupar raonadament i crítica idees i arguments. 

CT13: Buscar l’excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional 

CT17: Contribuir amb la seva activitat professional a la sensibilització social de la importància del patrimoni cultural, la seva incidència en els diferents àmbits i la seva capacitat de generar valors significatius. 

 

Generals: 

CG2: Mostrar aptituds adequades per a la lectura, improvisació, creació i recreació musical. 

CG3: Produir i interpretar correctament la notació gràfica de textos musicals. 

CG6: Dominar un o més instruments musicals en un nivell adequat al seu camp principal d’activitat. 

CG7: Demostrar capacitat per a interactuar musicalment en diferents tipus de projectes musicals participatius. 

CG8: Aplicar els mètodes de treball més apropiats per a superar els reptes que es presentin en el terreny de l’estudi personal i en la pràctica musical col·lectiva.  

CG17: Estar familiaritzat amb els diferents estils i pràctiques musicals que li permetin entendre, en un context cultural més ampli,  el seu propi camp d’activitat i enriquir-lo. 

 

Específiques: 

IN3: Demostrar capacitat per interactuar musicalment en tot tipus de projectes musicals participatius, des del duo fins els gran conjunts. 

IN8: Assumir adequadament les diferents funcions subordinades, participatives o de lideratge que es poden donar en un projecte musical col·lectiu. 

IN10: Conèixer les implicacions escèniques que comporta la seva activitat professional i ser capaç de desenvolupar les seves aplicacions pràctiques. 

Més informació sobre les competències 

 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

 • Classes setmanals 
 • En alguns casos excepcionals el Departament pot decidir una periodització diferent de les classes 
 • La metodologia d’ensenyament-aprenentatge en les classes comporta un treball de música de conjunt en petit grup 
 • El treball autònom comporta l’estudi i la preparació de les obres a treballar a classe, així com els assajos amb els companys del grup 

 

Avaluació 

El/la professor/a farà una avaluació inicial. Establirà uns objectius i criteris d’avaluació que seran resultat de l’adaptació del pla docent a la situació concreta del grup de classe i que podran incloure la celebració d’un concert. El/la professor/a comunicarà als i les estudiants del grup aquests objectius i criteris d’avaluació. 

Es tindran en compte:  actitud, interès, assistència, comprensió, participació dinàmica de les sessions, preparació del repertori, integració en el so del grup, correcta assumpció de rols musicals. 

El/la professor/a farà una avaluació general del grup, assignant una nota individual a cada membre. Si ho considera pertinent, podrà avaluar diferentment a cada estudiant en funció d’aspectes com l’actitud i la implicació. 

 

Activitat o registre d’avaluació  Període o moment de realització  Pes en la qualificació final 
Avaluació inicial  Sessió 1  Orientatiu per avaluar el progrés (0%) 
Assistència i participació en la dinàmica de les classes   Continuat  *45% o 80% 
Assistència i participació en la dinàmica dels assajos autònoms  Continuat  *35% o 0% 
Actuacions en concerts/audicions/altres  Final Quadrimestre  20% 

 

*En funció de si es tracta d’un grup petit o gran