Baix continu, tecla

Dades generals

Nom de l'assignatura Baix continu tecla
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició 1r semestre
crèdits ECTS 2
Valor total en hores 60 Hores presencials lectives: 30
Altres hores presencials:
Hores per treballs dirigits (no presencials):
Hores per estudi i aprenentatge autònom:
Professor/a Eduard Martínez
Departament Música Antiga

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Domini d'un instrument de tecla propi per a la realització del Baix Continu(Clave, orgue, fortepiano)

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

CT3,6, 8,13, 15, 17,

CG1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 17, 21, 22, 23 24 25 26

IN1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

 

Objectius concrets de l’assignatura

L'objectiu d'aquesta assignatura és formar específicament acompanyants pels repertoris anteriors a 1800 aproximadament.

Per això cal:

 • Domini de la realització pràctica al teclat d'un baix xifrat des de l'òptica dels diferents estils.
 • Coneixement dels elements bàsics de contrapunt i harmonia en les terminologies específiques.
 • Capacitat de llegir facsímils i claus antigues.
 • Conèixer els procediments compositius de l'època a través dels tractats i fonts documentals, i la seva aplicació al continu.
 • Aplicar els elements d'improvisació i ornamentació propis de l'estil.
 • Demostrar experiència en acompanyar en contextos diversos tan vocals com instrumentals.
 • Posseir un bon nivell de tècnica de teclat.
 • Capacitat de dirigir un grup de cambra aplicant varietat d'expressió comunicativa, emoció i gaudi.

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

 • Lectura a vista. Lectura d'una partitura i/o baix xifrat. Lectura de claus antigues i partitures corals i orquestrals. Transposició de baixos.
 • Coneixements estilístics. Música francesa 1680-1750.
 • Tècnica de teclat: domini de l'instrument, flexibilitat total del cos.
 • Música de cambra. sentit de l'escolta, capacitat de lideratge, facultat de seguir un solista o director.
 • Qualitats musicals generals: senti del ritme, sentit melòdic, presència escènica i varietat d'expressió comunicativa.
 • Saber buscar, llegir i analitzar una font musical o pedagògica antiga.

 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

No presencials:

Realització de baixos xifrats, preparació de peces (sonates, suites, etc..)

Preparació de realitzacions escrites, assaijos en diferents contextes.

Presencials:

Correcció de la realització pràctica dels baixos, indicacions sobre l'execució de les peces.

Planificació de les activitats (descripció i temporalització)

a) Inici del treball teòric. Xifrats, enllaços, creació melòdica, improvisació.

b) Preparació d'un repertori. Escriure les realitzacions o aprendre-les (segons nivell)

c) Execució del repertori en una audició.

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

1) lectura de les notes i correcció harmònica del baix xifrat.

2) Coneixements de l'estil

3) Tècnica de teclat: sensibilitat a l'atac i qualitat del so; flexibilitat corporal, independència dels dits

4) Seguretat en l'execució; escolta dels altres, facultat de seguir solista o director; capacitat de guia o iniciativa.

5) Sentit rítmic, melòdic, presència escènica, expressió i comunicació.

6) Ús de fonts i tractats antics per aplicar a l'execució.

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d’avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Control de lectura de baixos Mitad de semestre 40 %
Control de preparació de repertori Entre 2-3 sessions abans audició 10%
Audició repertori treballat Final de semestre 50%
Feu clic aquí per escriure. Feu clic aquí per escriure. Feu clic aquí per escriure.
Feu clic aquí per escriure. Feu clic aquí per escriure. Feu clic aquí per escriure.

 

Fonts d'informació bàsica

 

Material aportat pel professor.

DANDRIEU, J. F. Principes de l´acompagnement du Clavecin exposez dans les tables dont la simplicité et l´arangement peuvent, avec une mediocre atention, faire conoître les Régles les plus sures et les plus nècèssaires pour parvenir à la téorie et à la pratique de cète sience. París, ca.1719.

SAINT-LAMBERT Les principes du clavecin contenant une explication exacte de tout ce qui concerne la tablature et le clavier. París, 1702. Nouveau traité de l´accompagnement du clavecin, de l´orgue et des autres instruments. París, 1707.

ARNOLD, F. T. The art of Accompaniment from a Thorough-Bass as practiced in the XVIIth and XVIIIth Centuries.

CHRISTENSEN, Jesper Boje. Les fondements de la basse continue au XVIIIe siècle. Une méthode basée sur les sources d´époque. Basel, 1995.