Conjunt instrumental JiMM (1-4)

Dades generals

Nom de l'assignatura Conjunt instrumental 1-4
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició Primer quadrimestre, segon quadrimestre
crèdits ECTS 8
Valor total en hores 240 Hores presencials lectives: 180
Altres hores presencials: 20
Hores per treballs dirigits (no presencials): 20
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 20
Professor/a Professors convidats, externs o de l'escola
Departament Jazz i Música Moderna

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Les assignatures amb números romans demanen haver aprovat abans el número anterior

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Transversals: 7-8-9-10-13-15-17

Generals: 1-2-3-4-6-7-8-9-11-17--22-24-25

Específiques: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

 • Tenir la experiència de participar, gaudir i extreure aprenentatges diversos en formacions de caire especial; conjunts de gran format, activitats fora de la rutina anual acadèmica. 
 • Desenvolupar els valors i les capacitats que permeten comunicar en la interpretació conjunta en conjunts de gran format.
 • Aplicar de manera coordinada els criteris interpretatius més adients als estils.

Objectius concrets de l’assignatura

 • Aplicar de manera coordinada i contextualitzada els elements que permeten i optimitzen la interpretació col·lectiva en conjunts de gran format.
 • Aplicar a la interpretació col·lectiva els criteris correctes, amb un sòlid domini del conjunt i un control auditiu que garanteixin un total acoblament sonor i estilístic, assumint papers diferenciats amb el propi instrument en el si del conjunt.
 • Posseir un control individual del conjunt que permeti prendre les iniciatives necessàries i seguir les dels altres membres del grup.
 • Ampliar i aplicar la consciència estilística a un repertori de grup, ampli i variat.

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

 • Rols característics dels diferents instruments i seccions en cadascun dels grups i estils. Repertori habitual. Diversitat del repertori. Elements per a la interpretació col·lectiva. Elements per a la comunicació a través de la interpretació col·lectiva.
 • Tècniques d’assaig de grup, generals i específiques de l’estil. Interpretació col·lectiva en formacions de gran format. Interpretació de repertori d’altri i propi. Improvisació en el si de la interpretació de grup. Acoblament sonor i estilístic. Control auditiu de la interpretació col·lectiva i del propi rol en aquest conjunt. Adequació a uns requeriments estilístics concrets. Sonorització del grup en funció de paràmetres diversos. Iniciativa i adequació a la tasca col·lectiva. 

 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

La metodologia d’ensenyament-aprenentatge en les classes comporta un treball de música de conjunt en gran grup. La durada dels assajos es concentra en un període d'entre 7 i 10 dies, incloent el concert final. la preparació del repertori s'inicia entre 4 i 6 setmanes abans. El treball autònom comporta l’estudi i la preparació de les obres a treballar a classe, així com possibles assajos parcials. 

Planificació de les activitats (descripció i temporalització)

Activitats formatives amb el seu contingut en ECTS, la metodologia d’ensenyament–aprenentatge i la seva relació amb les competències a assolir per l’estudiant:

 • Classes col·lectives – 6 ECTS
 • Treball autònom dirigit – 1 ECTS
 • Treball autònom – 1 ECTS

La metodologia d’ensenyament-aprenentatge en les classes col·lectives comporta un treball de seguiment del progrés de l’estudiant i de guiatge i de treball conjunt i col·lectiu. El treball autònom comporta l’estudi personal i la preparació de les obres a treballar.

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

Es tindran en compte: actitud, interès, comprensió, participació en la dinàmica de les sessions, preparació del repertori, integració en el so del grup, correcta assumpció de rols musicals, prestacions en el concert final

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Participació en la dinàmica de les sessions Classes col·lectives 75%
Avaluació de l'estudiant Final del període d'assajos i concert 5%
Concert final Final del període 20%

 

Fonts d'informació bàsica

Es proporcionaran partitures del repertori a treballar i possibles arxius d'àudio de referència amb antelació