Piano Jazz IP

Dades generals

Nom de l'assignatura Piano Jazz Instrument Principal 
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició Anual
crèdits ECTS 96
Valor total en hores 5.760 Hores presencials lectives: 360
Altres hores presencials: 180
Hores per treballs dirigits (no presencials): 360
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 4.850
Professor/a Albert Bover, Francesc Capella, Joan Díaz, Joan Monné, Ignasi Terraza, Eduardo Tancredi, Lluís Vidal
Departament Jazz i Música Moderna

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

L’assignatura d’instrument principal comporta 8 quadrimestres consecutius.

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Transversals: 1-3-6-8-11-12-13-14-15-17

Generals: 1-2-3-4-6-7-8-9-11-17-19-21-22-23-24-25-26

Específiques: 1-2-3-4-5-6-7-9-10

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

 • Dominar la modalitat instrumental escollida, cercant un equilibri entre la necessitat d’especialització i la versatilitat i complementarietat necessàries en aquest àmbit.
 • Iniciar-se en els instruments de la mateixa família que complementen l’activitat professional de l’instrument principal.
 • Interpretar tots els tipus de repertoris de jazz i de música moderna de l’instrument o grup d’ instruments escollits amb criteris interpretatius estilísticament diversificats.
 • Adquirir un ús del cos adequat a les exigències de l’instrument escollit.
 • Aplicar de manera personalitzada a la interpretació totes les capacitats comunicatives adquirides.
 • Disposar de destreses i tècniques instrumentals que incloguin les específiques de la música moderna i el jazz.
 • Adquirir coneixement i domini del cos i de la pròpia personalitat.
 • Desenvolupar la capacitat d’expressió i comunicació mitjançant el ritme, el moviment corporal, la improvisació i la interpretació musical.

 

Objectius concrets de l’assignatura

 • Assolir les qualitats interpretatives i artístiques requerides per un pianista de jazz en un àmbit professional.
 • Assolir els recursos tècnics i el llenguatge jazzístic que permetin un alt nivell interpretatiu en qualsevol formació.
 • Conèixer les diferents característiques estètiques i tècniques pròpies de cada estil dins el jazz.
 • Dominar la improvisació amb l’instrument amb un cert grau d’especialització en els diversos estils del jazz.
 • Configurar un repertori ampli i representatiu del piano-jazz.
 • Desenvolupar els hàbits musculars i mentals que permetin tenir una bona rutina d’estudi i un control sobre els diferents factors que es donen en un concert.
 • Aplicar de manera personalitzada a la interpretació  totes les capacitats comunicatives adquirides.

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

 • Estudi , transcripció, anàlisi i interpretació de material musical dels grans intèrprets històrics del piano jazz, dels anys 20 a l’actualitat.
 • Lectura: notació convencional, notacions alternatives, lectura a vista
 • Desenvolupament de la memòria auditiva, muscular i visual. Tècniques de memorització; aplicació diversificada de la memòria.
 • Aspectes tècnics generals de la interpretació pianística: tímbrica, articulació, precisió rítmica
 • Tècniques específiques: stride piano, "block chords", octaves, velocitat, independència.
 • Tècniques de harmonització i re-harmonització
 • Improvisació com a eina per l’autoconeixement i creixement musical. Tècniques d’improvisació i la seva aplicació.
 • Personalització del material  treballat i creació de material musical propi. Elaboració de “solos” i  de composicions originals i la seva interpretació.
 • Tècniques d’estudi i la seva aplicació.
 • Elements de comunicació que intervenen en la interpretació pública i aplicació d’aquests elements segons contextos i situacions diverses. 

 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

La metodologia d’ensenyament-aprenentatge en les classes individuals comporta un treball de seguiment del progrés de l’estudiant i de guiatge. El treball autònom comporta l’estudi personal i la preparació de les obres a treballar a classe. La metodologia d’ensenyament-aprenentatge en les classes col·lectives comporta sessions de treball conjunt i col·lectiu, i classes de consciència corporal. El treball autònom comporta l’aplicació d’aquests continguts a la pràctica instrumental.

Les activitats necessàries per a assolir els objectius didàctics i els continguts de l’assignatura d’instrument principal constaran de diferents models com: audicions i concerts, activitats de síntesi, activitats de deducció, activitats d’ inducció o activitats de reforç o recuperació, classes setmanals individuals i classes col·lectives mensuals, entre d’altres.

Pacte amb l’estudiant -inicial i en revisió periòdica- sobre l’enfocament de l’assignatura, tenint en compte la seva inclinació i la incidència especial en els estils i les formes interpretatives més significatives. Procés progressiu d’especialització, de construcció d’habilitats d’autoaprenentatge i d’autonomia. Treball amb els companys que incentivi l’esperit de col·laboració i de crítica constructiva. Desenvolupar una orientació professional concreta.

Planificació de les activitats (descripció i temporalització)

Activitats formatives amb el seu contingut en ECTS, la metodologia d’ensenyament–aprenentatge i la seva relació amb les competències a assolir per l’estudiant:

 • Classes individuals instrument – 6 ECTS
 • Treball autònom instrument – 90 ECTS
 • Classes col·lectives – 2,5 ECTS
 • Treball autònom – 1,5 ECTS

La metodologia d’ensenyament-aprenentatge en les classes individuals comporta un treball de seguiment del progrés de l’estudiant i de guiatge. El treball autònom comporta l’estudi personal i la preparació de les obres a treballar a classe. La metodologia d’ensenyament-aprenentatge en les classes col·lectives comporta sessions de treball conjunt i col·lectiu, i classes de consciència corporal. El treball autònom comporta l’aplicació d’aquests continguts a la pràctica instrumental.

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

El sistema d’avaluació és l’avaluació contínua, fonamentada en una avaluació diagnòstica i concretada en una avaluació sumativa que dóna lloc a la qualificació final. L’avaluació contínua es realitza a través de diferents registres d’avaluació derivats d’activitats concretes d’avaluació com el progrés a classe i la realització d’audicions o concerts.

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Interpretació del repertori Classes individuals i col·lectives 20%
Exercicis d'improvisació Classes individuals 20%
Transcripcions i enregistraments 2-3 per quadrimestre 20%
Avaluació de l'estudiant Final del quadrimestre 5%
Concert final Final del quadrimestre 35%

 

Fonts d'informació bàsica

Bibliografia

 • Real Books i altres reculls genèrics
 • Jamey Aebersold Play-Along Series
 • Jerry Bergonzi “Inside Improvisation Series” (tots els volums)
 • Transcripcions de pianistes com: Jelly Roll Morton, Teddy Wilson, Art Tatum, Bud Powell, Thelonious Monk, Lennie Tristano, Red Garland, Wynton Kelly, Bill Evans, McCoy Tyner, Herbie Hancock, Paul Bley, Chick Corea, Keith Jarrett, Fred Hersch, Brad Mehldau.