Oferta de cursos d'extensió

2016-2017

Història de la música de l'edat mitjana
3 ECTS | Febrer - Juny 2016
Dijous, 15.00 - 16.30 i divendres, 12.30 - 14.00
Professor: Juan Carlos Asensio
El contingut s'estructura en:Arqueologia musical: de la prehistòria a Roma;El cristianisme: cant i litúrgia (segles IV-VIII);El cant hispano-visigòtic (mossàrab);El cant gregorià (segles VIII-XI): modalitat, notació i evolució;La monodia profana: trobadors, troveros, minnesänger;El naixement de la polifonia (segles X-XII);Ars Antiqua (ca. 1163-1320): l’Escola de Notre-Dame i la música instrumental;Ars Nova (ca. 1320-1377): Philippe de Vitro, Guillaume de Machaut, Trecento italià, repertori d’Aragó i Catalunya;El cisma d’Avignon i el repertori de l’Ars Subtilior (1378-1417): estètica de l’Ars Subtilior
Història de la música del segle XVII
3 ECTS | Febrer - Juny 2016
Dimarts i dijous, 11.00 - 12.30
Professor. Dr. Rubén López Cano

Els objectius del curs són:Distingir els principals estils, gèneres i llenguatges de les músiques del segle XVII;Conèixer els principals compositors i obres d'aquest segle;Relacionar les principals corrents i estètiques de la música amb les d'altres arts i el pensament filosòfic i científic de l'època.

Es treballarà els continguts següents:El teatre musical;El madrigal i la música vocal de cambra;Música religiosa;Gèneres instrumentals;Teoria dels afectes i retòrica de la música;Música a Espanya

Història de la música del segle XVIII
3 ECTS | Febrer - Juny 2016
Dimarts i dijous, 12.30 - 14.00
Professor: Dr. Luca Chiantore
Història de la música del segle XIX
3 ECTS | Setembre 2016 - Gener 2017
Dilluns i dimecres, 9.30 - 11.00 i 15.00 - 16.30
Professor: Luca Chiantore
Història de la música del segle XX i XXI
3 ECTS | Setembre 2016 - Gener 2017/ Febrer - Juny 2016
Dilluns i dimecres, 12.30 - 14.00/ 15.00 - 16.30
Professors: Dra. Anna Costal
L'assignatura permet conèixer els principals compositors, corrents estilístics, tècniques poètiques i obres musicals del període en relació a processos artístics i pensaments filosòfics i científics coetanis, alhora que dóna eines per desenvolupar actituds crítiques en l'anàlisi de fonts documentals i respecte problemes estètics i socials de la música contemporània
Història de l'òpera
3 ECTS | Febrer - Juny 2016
Dilluns i dimecres, 9.30 - 11.00
Professor: Dr. Marc Heilbron
Una història de l’òpera des dels orígens fins a l’actualitat que explica les claus per entendre les obres del gran repertori de compositors com Monteverdi, Händel, Mozart, Rossini, Verdi, Wagner, Puccini, Strauss o Britten. Es comenten diferents exemples audiovisuals per analitzar la veu i la dramatúrgia musical. L’assignatura és una bona via d’introducció al context social i cultural de la creació i el desenvolupament d’aquest gènere artístic de més de 400 anys d’història.
Història del Flamenco
3 ECTS | Febrer - Juny 2016
Dilluns i dimecres, 8.00 - 9.30
Professor: Dr. Rolf Bäcker
Aquesta assignatura pretén explicar la història d'una música d'èxit des de perspectives molt diferents: la social, la política, l'estètica i, per descomptat, la musical. D'aquesta manera, se subratlla la relació del món flamenco amb els seus cantaores, guitarristes i bailaores, així com els escriptors que s'hi dediquen, amb altres gèneres musicals (clàssica, jazz, pop, etc.) i amb el pensament dins el context espanyol i europeu des del segle XVIII fins l'actualitat.
Història del jazz
3 ECTS | Setembre 2016 - Gener 2017
Dilluns i dimecres, 15.00 - 16.30
Professor: Francesc Capella
Anàlisi dels elements constitutius de la tradició de la música de jazz. Recorregut panoràmic pels principals períodes, relacionats amb els seus contextos socials, polítics i culturals. Principals corrents estilístiques, perspectives estètiques i crítiques. Els solistes i compositors més representatius. Els processos de creació, difusió i recepció, jazz i indústria cultural i/o d’entreteniment.
Marc public i institucional de la música
3 ECTS | Setembre 2016 - Gener 2017
Dilluns, 9.00 - 11.00
Professor: Xavier Fina
Marketing
3 ECTS | Setembre 2016 - Gener 2017
Dimecres, 9.00 - 11.00
Professor: Joan Oller
Història de la cultura
3 ECTS | Setembre 2016 - Juny 2017
Dilluns, 11.00 - 12.30/ Dilluns, 16.30 - 18.00/ Dimarts, 11.00 - 12.30/ Dimarts,  15.00 - 16.30
Professor: Dr. Josep Pujol
Històricament, la música occidental ha tendit a buscar ponts i relacions amb les altres arts, des de literaris fins als pictòrics o cinematogràfics. Buscar les relacions de context entre la història de la música, les altres arts i la història general és la finalitat d'aquesta assignatura, centrant-se de manera especial en l'època contemporània, rica en aquesta mena de lligams.
Història de la música
3 ECTS | Setembre 2016 - juny 2017
Professorat: Dr. Gianni Ginesi, Dr. Marc Heilbron, Joan Gay
Dilluns, 12.30 - 14/ Dilluns, 15.00 - 16.30/Dimarts, 8.00 - 9.30 / Dimarts 9.30 - 11.00/ Dimarts, 16.30 - 18.00
L'assignatura proposa una mirada global a la història de la música occidental, amb un recorregut cronològic principal, centrat en l'activitat musical des del món antic fins la contemporaneïtat, però també amb aturades en la sociologia, la història de la interpretació i la mateixa evolució del llenguatge musical. Es pretén consolidar el coneixement i identificació de realitats musicals en les diverses etapes històriques procurant, en definitiva, interpel·lar el músic i l'oient d'avui
Músiques del món
3 ECTS | Setembre 2016 - Gener 2017/ Febrer - Juny 2016
Professorat: Dra. Sílvia Martínez, Horacio Curti
Dimarts i dijous, 11.00 - 12.30/ Dimarts i dijous, 15.00 - 16.30/Dimarts i dijous, 11.00 - 12.30/Dimarts i dijous, 12.30 - 14.00
A partir de l'orientació de l'oïda cap a exemples sonors i visuals d'altres cultures, l'assignatura estudia la música com a fenomen cultural, de manera que al final es proposa una mirada musical renovada de l'entorn musical propi. Es tracten de manera monogràfica exemples provinents de les músiques balineses, indostàniques, sardes i japoneses, entre altres.
Músiques tradicionals del món I
3 ECTS | Setembre 2016 - Gener 2017
Professo: Dr. Gianni Ginesi
Dimarts i dijous, 15.00 - 16.30
Els objectius del curs són:Entendre i reflexionar sobre els conceptes i les definicions vinculades a les músiques tradicionals de l'àmbit del Mediterrani;Reconèixer els gèneres i les formes de les músiques tradicionals del Mediterrani i identificar-ne les característiques principals;Valorar i analitzar les funcions i els significats d'aquestes músiques en relació amb l'entorn social, cultural i històric on es realitzen, d'acord amb una visió global de les músiques acadèmiques de diferents èpoques;Aprofundir en el coneixement d'alguns conceptes de la recerca etnomusicològica.
Músiques tradicionals del món II
3 ECTS | Febrer - Juny 2016
Professor: Horacio Curti
Dimarts i dijous, 15.00 - 16.30
Els objectius de l'assignatura són:Elaborar el concepte de les activitats musicals com a activitats comunicatives que prenen significat en la seva qualitat d’activitats socials dins d’una cultura concreta;Ubicació i distinció dels principals comportaments musicals (sonors i socials) en la globalitat de cultures estudiades;Treballant a partir del concepte d'àrea cultural, identificar les característiques que la defineixen en el cas d'Extrem Orient i la utilitat d'aplicar aquest concepte;Apropar-se a les pràctiques musicals d'Extrem Orient afavorint la comprensió del fenomen musical en formes que incloguin la dimensió d’objectes, la dimensió social i la dimensió ideològica;Identificar el marc estètic sonor comú de l'àrea cultural d'Extrem Oriental i les particularitats d'aquest en cadascuna de les cultures involucrades;Reconèixer les principals pràctiques sonores de l'àrea cultural treballada, les seves característiques distintives i els seus usos i funcions dins el seu marc social.
Música tradicional catalana
3 ECTS | Febrer - Juny 2016
Professora: Dra. Anna Costal
Dimarts i dijous, 16.30 - 18.00
L'assignatura promou el coneixement dels principals gèneres i formes de la música tradicional catalana, al mateix temps que repassa els noms més destacats que han dedicat les seves investigacions a documentar-la i a estudiar-la. S'analitzen tant els processos històrics com els socials que faciliten la comprensió de les relacions entre la música i les dinàmiques identitàries i culturals catalanes.
Planificació estratègica i disseny de projectes culturals
3 ECTS | Febrer - Juny 2016
Professor; Xavier Fina
Dimecres, 9.00 - 11.00
Programació musical
3 ECTS | Febrer - Juny 2017
Dimecres, 9.00 - 11.00
Professor: Joan Oller
Previ al fet del concert hi ha el fet de la programació musical. Algú decideix qui toca, que toca, a quin preu, etc. El fet de la programació musical és clau en el procés de la divulgació musical i per contra un fenomen gens estudiat i sense marcs teòrics de referència. Aquí s’abordarà els diferents objectius, tipologies, condicionants i criteris de programació per tenir uns fonaments conceptuals.  Després des de una perspectiva molt pràctica s’analitzaran casos reals de programació musical. Claus d’èxit i errors més comuns  Per acabar es farà un exercici individual  de simulació d’una programació musical.
Psicoacústica
3 ECTS | Febrer - Juny 2016
Dilluns, 12.0 - 14.00
Professor: Dr. Perfecto Herrera
El contingut de l'assignatura s'estructura en:Introducció a l’estudi de la psicoacústica. Conceptes bàsics. Percepció i cognició;Estructura i funcions de l'aparell auditiu;Higiene i salut de l'aparell auditiu;Mètodes i tècniques de recerca en percepció i cognició musical;Resolució freqüencial, emmascarament i bandes crítiques;Percepció de la intensitat sonora;Percepció de l’alçada;Percepció del timbre;Percepció espacial;Organització perceptiva